MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP
L. évfolyam - 2006. 3.szám

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Gémes István:

Óh, család!

déli féltekén senki sem beszél róla. Pedig van, milliós és milliós példányszámban. Apa, anya, gyerekek alkotják, akik jobbára szívesen élnek így együtt. Nem sokat problémázgatnak a szüksége vagy a feleslegessége felől. Élik. S minél több a gyerek, annál fiatalabb és életképesebb, derű- vagy ború-látó, de mindenképpen jövőbe néző a társadalom, a nép, a nemzet.

A család életforma, amelynél jobbat (eddig?) még nem sikerült kitalálni. Azokat, akik ilyen magától értetődőnek tekintették a családot, fájdalmasan érinti a modernkori pestis, az immúnbetegség-okozta szörnyű népírtás. Vannak déli országok, amelyekben szinte már csak nagyszülők és unokáik élnek. Megszűnt a családi élet: öregedő nagyszülők próbálják a (milyen?) jövőbe átmenteni az unokáikat. Ó, család, mivé lettél?!

*

Az északi féltekén mindenki a családról beszél. Illetve arról, hogy az mennyire idejét múlta, elavult intézmény. Ennek igazolására a házassági elválások ijesztően növekedő arányát hozzák föl. Szinte nincs is idő arra, hogy egy család kialakuljon, hiszen - Közép-Európában ez a helyzet! - a megkötött házasságok háromnegyede nem éli túl az első öt évet. - Ám a folytatás sem kevésbé tragikus: a házaspárok nagy százaléka nem is kíván családot alapítani. Nagy port vert fel a bejelentés, miszerint minél képzettebb egy nő, annál kevésbé hajlandó gyermeket vállalni. Rákontrázott egy másik kutatási eredmény: eszerint a legtöbb házas férfi tulajdonképpen csak őt kiszolgáló partnert, ideiglenes élettársat keres magának, akit aztán nem szívesen oszt meg a gyermekével ...

S a sor ott folytatódik, ahol a legveszélyesebb. Főleg gazdasági, de egyéb személyi okok számításra kötelezik a házasokat. Ennyibe és ennyibe kerül egy gyerek világrahozatala és felnevelése, s ilyen hátrányokkal jár a gyerek jelenléte a (képzett) szülőkre nézve. Fehérkeresztes tanárom 60 évvel ezelőtt még így prófétált: egyet a mamának, egyet a papának, egyet a nemzetnek! Ó, halódó, elöregedő ország, bár figyeltél volna a szavára?! - És van család, amelyből nem csak a gyermek, de helyenként még a szülő is hiányzik! Huszonkét konfirmandusom közül csak négynek volt ép családi háttere! Pár évvel ezelőtt.

Több napközi, magasabb gyerekpótlék, hosszabb szülési szabadság, apák nevelő szabadsága, - alig van még ötlet, amit bölcs gazdasági "elemzők" még ne javasoltak volna. Az eredmény egyenlő a nullával. Volt már, aki cinikusan a magzatelhajtást javasolta a probléma legjobb megoldójaként! Mint látjuk, - átütő sikerrel!

Tengerentúl most már nem csak azért beszélnek "öreg Európáról", mert itt volt bölcsője sok mindennek, ami régtől megszabta az egész világ életét. Hanem újabban azért is, mert - ha nem engedjük be az eddig egzótikumnak számító bevándorlókat, akkor hamarosan a nyug- és nyögdíjasok kontinensévé válunk. Azaz jövőtlenné, apatikussá, saját ernyedő tagjait masszírozóvá, s a végre készülődővé.

*

S mi lesz, ha még nyugati egyházaink is egyre-másra beadják a derekukat és boldogan kapnak föl minden kordivatot, amelyről eleve tudniok kellene, hogy tönkretenni, vagy esetleg csak fölöslegessé tenni akarja a családot? Ki áll ki még azért a régi koncepcióért, amelynek bibliai gyökerei szerint, adva van egy anya és egy apa, s azoknak - Uram bocsá! - még gyermekei is lehetnek. S hogy ez nagyon is rendben van így! S hogy ezt az ősi rendelést ma is még milliónyian találják a sosem problémamentes, de legjobb intézménynek?! Róluk nem szólnak a médiapletykák, nem a hírverés üvöltő harsonája, még az üzletvilág sem rohan önzetlenül utánuk és nagydíjakat sem osztogatnak köztük. Csak élik ezt az életformát. Mert (egyelőre?) nem sikerült jobbat kitalálni nála.

S mert a család a legszentebb műhely, amelyben Isten munkatársainak szabad lennünk. Érhet-e bennünket ennél nagyobb kitüntetés??

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

KÉTHAVI ÚTRAVALÓ

"Mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.” (Gal 3,26)

ISTEN GYERMEKEINEK ÉLETRAJZA

Pünkösd ünnepkörében, a Szentlélek világosságában vizsgáljuk meg e kéthavi útravalónkul kapott útmutató igénk minden szavát, mert ezek együttes jelentésében van elrejtve Isten gyermekeinek múltja, jelene s örök jövője; így is fogalmazhatjuk: a teljes életrajza. Az örök Vagyok - aki Leszek, mindezt egyben látja, hiszen számára nincs tér és idő. S az örökkévalóságban is azok lesznek az ő gyermekei, akik már most Krisztusban vannak, s Lelke által kiáltják: Abbá! Atyám!

Krisztus örököstársai vagyunk-e már mindannyian? Reggeli imájában a zsidó férfi megköszönte Istennek, hogy nem teremtette pogánynak, rabszolgának, vagy nőnek! Ezzel szemben Pál ezt hirdeti, nem csak a pogány galatáknak: "Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög (sem magyar!), nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” De valóban Krisztuséi vagyunk mindnyájan?

"Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra.” (Gal 3,28.27) A keresztség tehát "csak” önként felvett egyenruha?! Jézus szerint: "Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mk 16,16) De hogyan tud hinni egy megkeresztelt csecsemő? Szülei és keresztszülei Jézus parancsának engedelmeskedtek ekkor: "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Mk 10,14) Annak tudatában, hogy Istennek nincsenek unokái, csak újjászületett gyermekei, nevelése során emlékeztették gyermeküket arra, hogy Isten előbb szerette őt. S ennek az egyoldalú agapé szeretetnek jele a keresztség, amely hit által visz üdvösségre; s ami egyben egy, Isten által aláírt Meghívó az örökéletre, de ez csak a személyes találkozáskor hitből mondott, tudatos igen döntéssel válik érvényessé az ember számára! Ez a megtérés.

Miért van erre szükség? Hiszen Isten örök életközösségre teremtett minden embert; s mi az ő egyedi alkotásai vagyunk! De az eredendő bűn miatt megtört ez a szeretetkapcsolat. Az új teremtés során azonban az Úristen, Igéje és Szentlelke által újjászűli a benne hívő, s az ő meghívását elfogadó embert és örökbe fogadja; így lesz Isten gyermeke! Ez bármikor megtörténhet e földi életünk során. Adjunk érte hálát, ha már fiatalon, gyermek- vagy ifjúkorban, akár a konfirmáció alatt végbement ez a hitbeli döntés! Ez sohasem emberi teljesítmény eredménye!

Felesleges tehát a Jézus Krisztusba vetett élő hit? Ezt a feltétlen bizalmat és reáhagyatkozást is ingyen kínálja Isten minden, magát bűnösnek valló teremtményének. De nem minden hit üdvözít, "csak” a Jézus Krisztusban való személyes hit! Pál ezt tanácsolja a filippi börtönőrnek is: "Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” (ApCsel 16,31) S mi következik mindebből? "Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2,20)

Végül is kik Isten fiai és leányai? Akiket az Atya-Fiú Lelke vezérel, s önmagához "űz”! De mi vár rájuk? János szerint ez még nem lett nyilvánvalóvá, de tudhatjuk: hasonlóvá lesznek Istenhez, és olyannak fogják őt látni, amilyen valójában. Krisztusban már most is láthatják az Atyát. S ott lesznek, ahol Jézus: "Még egy kis idő, és (…) ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok” (Jn 14,19) - örökké! Íme, ez az Úristen gyermekeinek soha véget nem érő életrajza. A tied is ilyen lehet! Úgy legyen!

Garai András

***

Ima-sarok

Amikor Jézus azt mondta, hogy az imádságban ne legyünk sokat fecsegők,
akkor ezzel utat nyitott a "mini”-imádkozásra. Ha nincs időd, fogd rövidre!
De imádkozz mindig, és rendszeresen! Például:

... ha felébredtél:

"Uram, köszönöm, hogy még egy új nappal ajándékoztál meg.
Ez is szeretetednek egyik kézzelfogható jele.
De azt is sejtem, hogy valami céllal adtad új napomat:
adj figyelmet, hogy meglássam a célt,
s hogy estére ne csalódj bennem, mert eltévesztettem azt.”

***

INNEN . . . . . . ONNAN

Växjő, Svédország. Andreas Wejryd helyi püspököt a Svéd Evangélikus Egyház érsekévé választották. Hivatalosan "Uppsalai érsek" a címe.

Berlin, NSzK. A tavaly óta kormányzó koalíciós kormány tagjai közül evangélikus a kancellárnő és további hat miniszter. A kancellárhelyettes és további 5 miniszter római katolikus. Nem egyháztag a pénz- és az igazságügyi tárca vezetője.

Den Haag, Hollandia. Rembrandt, a legnagyobb németalföldi festő 400. születésnapját ünnepli a művészvilág ebben az évben. Világszerte több, mint 40 nagyméretű kiállítást rendeznek, hogy ennek az istenáldotta festőnek a művészetében minél többen gyönyörködhessenek.

Frankfurt/M. NSzK. Az Emberi Jogok Társasága szerint több ezerre tehető a Né-metországban keresztény hitre tért mohamedánok száma. A legtöbb áttérést azonban szigorúan titokban kell tartani, mert félni kell a felbőszült hozzátartozók bosszújától, akik a család szégyenének tartják az áttérést. A Társaságnak évi 5-6 gyilkosságról is tudomása van, amelyet legtöbbször "közlekedési balesetnek" álcáznak a rokonok.

Halle, NSzK. A Dán-Hallei indiai misszió 300 évvel ezelőtt indult. Ebből az alkalomból nagy kiállítást nyitottak meg a Saale-parti egyetemi városban. 1706-ban indította el az indiai Tranquebarban IV. Frigyes dán király a munkát. Az odaküldött misszionáriusokat a Francke féle intézetben képezték ki Halleban.

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

Mindenki üdvössége

20. Jónás próféta könyve

MIÉRT IS NE ÁLLHATNA

ez a kis prófétai könyvecske az Újtes-támentumban? Lehet-e világosabban hirdetni Isten könyörülő irgalmát egy megtérő város fölött, mint amilyen tisztán az itt történik? Szinte csábító folyamatnak vagyunk irígykedő tanúi: egy bűnös nagyváros fölött a próféta meghirdeti Isten hamaros ítéletét. Ezt a város vezetése annyira komolyan veszi, hogy általános bűnbánatot hirdet meg, nem csak a lakosság számára. A lakók engedelmeskednek és íme! - csodák csodája: Isten el is áll eredeti szándékától és megkegyelmez irgalmas szeretetéből a fenyegetetteknek. Hát nem kí-vánkoznék ide a tékozló fiú esete Jézus példázatából, ahol azt az Istent prédikálja, aki még a legeslegutolsó pillanatban is kész megbocsátani a megtérőnek? Mi ez, ha nem a színtiszta evangélium?

JÓNÁS KÖNYVE

a 12 kis próféta könyvei között helyezkedik el. De - ellentétben a többiekkel - nem egy próféta látomásait, jövendöléseit tartalmazza, hanem egy Jónás nevű prófétával történtekről szól. Neve galambot jelent és még csak egyszer találkozunk vele a Bibliában. Az izraeli király, II. Jeroboám udvarában müködött egy Jónás, aki Amittai fia volt és Gáth-Kéferből származott (2 Kir 14, 23-25). Legtöbb kutatónak azonban az a véleménye, hogy a mi Jónás könyvünk nem erről a névrokonról szól.

HÁRMAS ÜZENETE

máig is érvényes e kis könyvecskének. Mindenekelőtt jellemző a tipikus menekülés, mert az ember alapvetően nem akar az Isten szolgálatába állni. Isten Jónást Ninivébe (a mai Irakban) küldi keletre, de ő Tarzusba (a mai Spanyolországban) szökik, homlokegyenest ellen-kező irányba, nyugatra. Menekülésének voltak persze előképei is: így vonakodott Mózes az isteni megbizatás vállalásától, akárcsak Illés próféta is. És hányan vannak ma is, akik menekülnek az Isten elől?...

A második üzenetet már Jeremiás próféta is felpanaszolta:

"Rávettél, Uram, és rávétettem, megragadtál engem és legyőztél. Nevetségessé lettem minden időre, mindenki csúfol engem" (Jer 20,7). Hát bizony ilyen nevetség tárgya lett a mi Jónásunk is és hiába próbálta meg a szökést. Mert akit az Úristen "kiszemelt" magának, "anyja méhétől fogva" (Gal 1,16), arról nem mond le egykönnyen. Nyugatra menekülése ugyanúgy nem sikerül Jónásnak, mint a cethalba bújás, de még a ninivei keményfejűsége sem hozott sokat a konyhára. Egyik kései prédikátor-utódjáról is tudunk hasonló esetet, akinek be kell látnia, hogy "elég néked az én kegyelmem" (2 Kor 12,9).

Jónás könyve fennhangon hirdeti, hogy az Isten jól hirdetett igéje soha nem tér vissza dolgavégezetlen. Az egész metropolis zsákba és hamuba öltözött, mert ez a "rávett" próféta helyesen közvetítette a megtérésre hívó szót. S a megtérés és bűnbánat igenis kapcsolódhat az isteni megbocsátással. Hány megújulási mozgalom kezdődött azzal a kereszténységben, hogy emberekben mély megbánás született, mint-egy előkészitve útját Isten megbocsátó Lelke működésének!

HUMOROS, SŐT IRÓNIKUS

vonásokat sem nélkülöz Jónás könyve. Bizonyára az isteni kegyelem nagyságát sejtteti Ninive hatalmas lakossági száma. Milyen jelentéktelenné zsugorodik a duzzogó próféta, amikor Isten még a ricinusbokrot is elszárasztja a feje felől! S milyen szánalmas alakká lesz, amikor még maga sem hisz a saját prédikációja erdeményességében? Pedig később még Jézus is tanúskodott a jó munkája mellett! (Mt 12,41)

LEGFONTOSABB ÜZENETÉVEL

azonban semmiképpen nem arathatott sikert kortársainál: azoknak az volt a véleménye, hogy Isten csak az ő zsidó népének áll rendelkezésére. A többi népet nem kell számbavenni. Ezt a megengedhetetlen magabiztosságot rendítette meg Jónás az üzenetével: Isten nem ismer faji, nemzeti, népi korlátokat. Az apostoli korban ezt így fogalmazták meg: "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson." (1 Tim 2,4)

Istennek ezt az emberi határokat nem ismerő, azokon átívelő, üdvözítő szándékát hirdeti ma is Jónás próféta könyve. G.I.

G.I.

***

Babits Mihály:

***

Ima-sarok

... ha gyermeked iskola-tízóraiját csomagolod:

"Uram, kenyeret adok neki és kérlek,
Te vezesd őt ma is Lelkeddel.”

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

3. "Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.” (Zsolt. 139,5)

"Úgy érzem magamat, mint a zsoltáros", vallotta nekem egy beteg szívoperációja után. Ágya körül az intenzivmedicinából ismert segédeszközök hada állt és csendben dolgozott, különféle infúziós és vérplazma zacskó függött az állványokon. "Amikor magamhoz tértem az altatásból - folytatta - magamat láttam hirtelen, amint évekkel ezelőtt matrózként viharban, házmagasnyi hullámok között, a kazánházban két súlyos vaslap közé beszorultam és harsányan kiáltottam: ‚Isten, ha vagy, szabadíts meg!’ Emberfeletti erőt éreztem akkor magamban. Az egyik vaslapot annyira el tudtam hajlítani, hogy darabokra tört és én kiszabadultam. A mai napig hihetetlennek tűnik nekem ez az élmény. Tudja, én nem vagyok nagyon vallásos, de az operáció után eszembe jutott ez a bibliai Ige és azóta nem megy ki a fejemből."

Jól érthetően, de gyenge hangon beszélt, láthatóan nyugalomra volt szüksége. Szavai megérintettek és elgondolkoztattak, székemen hátra dőltem, éreztem, ez a pillanat nem alkalmas hosszabb beszélgetésre vagy a zsoltárról való elmélkedésre.

Úgy éreztem azonban, hogy egy valami mindkettőnknek hiányzik: Istenhez fordulásunk és hálánk kifejezése. A zsoltár szavaitól ösztönözve halkan imádkoztam: "Minden oldalról körülfogtál, a viharos tengeren, a veszélybe került hajón, az operációs asztalon, nagy félelmeimben. Uram, kezed rajtam volt, tudom, Te körül-fogsz egész életemben, védve-elrejtve érzem magamat nálad. Benned nyugalmat találok, általad élünk. Uram köszönöm neked. Amen."

Ő is velem mondta halkan: Amen. Félálomban köszönte látogatásomat és én meggazdagodva távoztam betegágyától.

Cseriné Nagy Katalin

***

JELENTÉS GENFBŐL

Tavaly jelent meg 275-ször a világ egyik legrégibb protestáns bibliaolvasó útmutatója, amely minden napra, hétre, hónapra vagy esztendőre egy vagy több bibliai verset ajánl elolvasásra vagy tanulmányozásra. Ez a kiadvány magyarul "Útmutató a Biblia rendszeres olvasásához” címet viseli, még vagy 50 nyelven jelenik meg szerte a világon és a híveket a hitben való megállásra akarta biztatni. A tavalyi évre szóló bevezető igéje Jézus egy mondása volt Lukács evangéliuma 22.-ik részéből: "Könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited.” Sok jel mutatott 2005-ben arra is, hogy ennek az imádságnak a folytatására és biztatására idén is nagy szükség van.

Isten megengedte, hogy az elmúlt esztendőben, július és augusztus kivételével általában minden hónap negyedik vasárnapján tartsunk magyar istentiszteletet kápolnánkban. Kivételt képezett a március 20-án, nemzeti ünnepünk kapcsán, a Szent Bonifác kápolnában tartott ökuménikus istentisztelet keretében végzett szolgálatunk, hasonlóképpen az október 23-i ökuménikus istentisztelet ugyanott való megtartása. - Négyszer volt úrvacsoraosztás. Az áprilisi istentisztelet keretében a szolgálattevő lelkész megkeresztelte Noori Dylan Rawaz és Erwyn Twana testvérpárt, akiknek édesanyja a kolozsvári Szilágyi Réka Erika, valamint a szeptemberi istentiszteleten Rátkai Gellért Ferencet. Ezekben a szolgálatokban részt vett a helybenlakó, beszolgáló lelkészeken kívül többször Lucky Réka és Kelemen Árpád, majd Csiki Emőke.

Isten Igéjének a tanulmányozásával foglalkoztak a havonta két ízben a Genfi Magyar Könyvtárban tartott bibliaórák. Ezeket a beszolgáló lelkipásztor mellett többször Kelemen Árpád tartotta, egyszer pedig volt ösztöndíjasunk, Visky Béla.

A második félévet egy rendkívüli bibliaóra nyitotta meg, amelyet Gáspár Etele volt ösztöndíjasunk tartott. Ezt hét bibliaóra követte, amelyek közül a második decemberi ünnepélyesebb, évzáró alkalom volt. Ugyancsak ilyen ünnepélyesebb alkalom volt a június 26.-i istentisztelet, amelyen megköszöntük Istennek a magas kort elért hajdani rendszeres igehirdetőnk, Riedl Róbert szolgálatait, majd az ezt követő közös ebéden megünnepeltük a Magyarországtól kapott állami kitüntetését és népünk iránt tanúsított sokféle szeretetét.

Gyülekezetünk presbitériuma többször képviseltette magát a genfi keresztény egyházak közös ökuménikus szervezetének (RECG) a gyűlésein és rendezvényein. Köszönjük mindazoknak, akik ezt a szolgálatot szívesen végezték. Ugyancsak hálásak vagyunk Gönczy Attila volt presbiterünknek, aki önkéntesen vállalta a körlevelek kiküldését.

Lelkipásztorunk továbbra is tartotta a Lausanne-i testvérgyülekezettel való kapcsolatot, résztvett külföldi magyar egyházi konferenciákon, valamint egy magyarországin. Mind a Magyarországi Református, mind az Evangélikus Egyház külügyi felelőseit tájékoztatta a genfi gyülekezet szolgálata felől. Mivel a genfi gyülekezetben önént vállalt szolgálatától - emberi számítás szerint - legkésőbb ez év közepén, 25 év után szeretne megválni, meggyőződése szerint különösen nagy fontossága van annak, hogy bízzunk az "Útmutató” ezévi ígéretének érvényességében: "Nem maradok el tőled, nem hagylak el.”

a presbitérium

***

Ima-sarok

... ha előveszed a napi újságot:

"Istenem, köszöm színes és gazdag világodat, kezed alkotását.
Add, hogy ne kárörömmel olvassam a rossz híreket,
de add, hogy indítson hálára bárki jótette."

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

A kegyelmi adományok

(tanulmányrészlet)

A karizma általános bibliai értelme: Isten kegyelmének javunkat célzó adományai. A karizma különleges újszövetségi értelme: a Szentlélektől kapott-munkált sajátos szolgálatbeli képesség.

*

Pál két helyen nyujtja a kegyelmi adományok részletezett s talán rendszerezettnek is mondható felsorolását: a Római levél 12, s az 1Kor 12-14 fejezetében. Van egy rövidebb felsorolás Ef 4,11-ben is. E helyek egybevetéséből a következő karizmalajstrom vehető ki: apostolság, prófétálás (= igehirdetés); bölcseség, tudomány (= a kijelentés ismerete s annak tanítása); gyógyítás, csodatétel (= Istentől közvetlenül kapott erővel); a Szentlélek és a gonosz lelkek közötti különbségtétel (1Jn 4,1-6!); szeretetmunka, vigasztalás (= pásztori szolgálat); kormányzás, nyelveken szólás. Több igehely tanusága szerint Pál a kegyelmi adományok közé sorolja a hitet is: 1Kor 12,9; sőt Filippi 1,29 szerint a Krisztusért való szenvedés készségét is: "Néktek adatott az a kegyelem (echaristhé), nemcsak hogy higgyetek őbenne, hanem hogy szenvedjetek is őérette.”

Az a felfogás azonban nem helytálló, hogy Pál a szeretetet (agapé) is a karizmák közé sorolja. Mikor 1Kor 12 végén a karizmák felsorolása után "kiváltképpen való út” gyanánt ("via maxime vialis” = a legútabb út: Bengel) a szeretetet ajánlja, ezzel azt akarja mondani, hogy a karizmák csak a szeretetben gyakorolhatók, mert csak a szeretet által effektuálódhatnak azok. -

Meg kell jegyezni még, hogy a lelki adományok nem tévesztendők össze sem magával a Szentlélekkel, sem a Lélek gyümölcseivel: Galata 5,22.

Pál karizma-listája természetesen nem teljes. Mutatja ezt 1Kor 12,31 is: "Igyekezzetek hasznosabb (chreittona = jobb, illetve a variáns szöveg szerint meidzona = nagyobb, tehát: egyéb, más) karizmákra” is. A felsorolás mindenesetre a korintusi gyülekezetben megfigyelt, legfontosabb karizmákat tartalmazza, de a lista nem lezárt. Részint, mert a gyülekezet élő organizmusának változó szükségletei szerint más-más karizmák kerülhetnek a szolgálat előterébe, másrészt a változó szükségleteknek megfelelően a Szentlélek új karizmákat is adhat.

*

A karizmák felsorolásának sorrend-je nem rangsor ugyan - bár 1Kor 12,28-ban nemcsak egymásutániság, hanem számozás is van: "rendelt ... először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul” - de az megállapítható, hogy Pál első helyre mindig az igehirdetést teszi. 1Kor 14,1.

Szabó József

***

ÚJ PÜSPÖK ÉS ORSZÁGOS FELÜGYELŐ

A Magyarországi Ev. Egyház rövid időn belül két új szolgálattevővel gazdagodott. Április 21.-én iktatták be Dr. Fabiny Tamást, az újszövetség professzorát az Északi Egyházkerület püspöki hivtalába. A miskolci istentiszteleten lapunk olvasótáborának az üdvözletét is átadtuk. Legyen Isten áldása az új püspök életén és munkáján!

Új országos felügyelőt is választott az egyház Prőhle Gergely személyében. A diplomáciai szolgálatban álló új tisztségviselő munkája elé nagy várakozással tekintünk. Isten adjon neki bölcsességet és sok erőt nem könnyű feladatához.

***

Róma, Olaszország. Daniele Garrone, a valdens egyház teológiai professzora felszólított egyháza tagjait, hogy sokkal öntudatosabban lépjenek fel, hitüket megvallva. Olaszországban egyre erősödik a római katolikus egyház nyomása a közéletre, s ez sok protestánsban kisebbrendűségi érzést vált ki. A valdens egyház egyesült a metodistákkal, s így összesen 35 ezer tagot számlál, s ez bizony elenyésző kisebbség olyan országban, ahol a lakosság 90%-a a rk. egyházhoz tartozik.

***
***
Gárdonyi Zoltán

100 éve született Gárdonyi Zoltán

Budapesten született 1906. április 25-én. Zeneszerzés-tanulmányait Budapesten Kodály Zoltán, majd Berlinben Paul Hindemith tanítványaként végezte, emellett a berlini egyetemen zenetudományi doktorátust szerzett. 1941-től 1967-ig a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola professzoraként fejtett ki szerteágazó tevékenységet, ő volt a Zeneakadémia 1949-ben feloszlatott protestáns egyházzenei tanszakának utolsó vezetője is.

Zeneszerzői életműve felöleli a szimfonikus- és kamarazene, zongora- és orgonakompozíciók, az egyházi és világi szövegű vokális művek továbbá pedagógia célzatú darabok legkülönfélébb műfajait. Orgonaművei és bibliai szövegű kórus-kompozíciói a huszadik századi európai egyházzenében egyedülálló értéket képviselnek.

Nemzetközileg is nagyrabecsült zenetudományi és zeneelméleti munkásságának mindenekelőtt a Bach- és Liszt-kutatás köszönhet alapvetően fontos új eredményeket. Herfordban (NSzK) halt meg 80 éves korában.

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

ÚTITÁRSam volt

"Az ÚTITÁRS 50 éve mindeddig bizonyította, hogy az egykori és mostani "határon túliak”, valamint az ún. "anyaország” evangélikus magyar gyülekezeteikben anyanyelvükön akarják hallani a Lélek által megszólító Jézust. Teremtéshitük gyökereit nem vetik meg nyelvük föláldozásával. A testté lett egyetlen igazi Útitárs megkeresi a menekülőket, nem engedi az itthonmaradókat a hitetlenség szeretetlen vakságában. Nem hagyja a nemzedékeket a pénz, a modern életforma versenyében a szívtelen és szótalan közönyre jutni. Nem akarja, hogy a világvárosok láthatatlan falain belül és kívül szél sodorja szét a szívek földjét, ahova ő folyamatosan szórja a magot.

Köszönöm, hogy közel 40 éve ... olvashatom kis egységekben is fontos igei tartalmát és számos napi híradásának fölvilágosítását. Urunk éltessen még sokáig szeretteidnek közeli és távoli közösségében.” ... Baráti szeretettel ölel:

Bödecs Barna, Magyarország

"Az ÚTITÁRS-at már 1957 óta olvasom. Emlékszem, amikor mint 14 éves menekült a kezembe vettem először. Csodálkoztam, miért útitárs? Hiszen én nem is akarok sehova utazni. - És mégis, úgy gondolom, az "Útitárs” is nagyban hozzásegített engem ahhoz, hogy elutazzak a "Fény küszöbéig”. - Isten áldását kérem munkájukra és az "Útitárs” továbi működésére.”

Dr.Virágh Mária, Németország

"Köszönettel a lelki táplálékért Gémes István főszerkesztő úrnak.”

Tőkés László püspök, Nagyvárad

***

Csernobil, Ukrajna. A 20 évvel ezelőtt történt atomreaktor-katasztrófa tragikus következményei közé sorolja a gomeli sugárzáskutató intézet a következő adatokat: világszerte 200 ezer ember szenvedett genetikai károsodást; Bajorországban 3 ezer torzszülött gyermeket tartanak számon; Nyugat-Európában a katasztrófa miatt 200 ezer magzatelhajtást kellett végezni; 5 ezer csecsemőt ölt meg a sugárzás; az intézet eddig 70 ezer strúmás beteget gondozott.

***

Az élet ünnepén - Brazíliában

Az Egyházak Világtanácsa (EVT) egyike azoknak a második világháború után életre hívott világszervezeteknek, amelyeknek egyik célja volt az alaposan megtépázott Európa sanyarú mivoltának csökkentése. Tagegyházai száma jelenleg 347. Legutóbbi, nyolcadik világgyűlését ezév februárjában Pôrto Alegreben, Braziliában tartották. Európai résztvevők véleménye szerint Dél-Amerika remek házigazdának bizonyult. A pôrto alegrei katolikus egyetem ideális körülményeket biztosított a mintegy négyezer résztvevőnek. Jó volt a szervezés és az ellátás. Az egész Nagygyűlést áthatotta a dél-amerikai kereszténység életvidámsága, vitalitása, nyitott vendégszeretete.

Samuel Kobia, az EVT főtitkára találóan az élet ünnepének ("festa da vida”) nevezte a nagygyűlést, amelynek hivatalosan eredetileg ez volt a tárgya: "Isten kegyelmének útjai”.

Valóban ünnep volt ez a tíz nap: az Istennel és egymással való találkozás örömünnepe. Élmény volt megtapasztalni, hogy Jézus missziói parancsa nyomán az evangélium ténylegesen eljutott a föld végső határáig.

A magyarországi küldöttség tagjai, szám szerint négyen (Gáncs Péter evangélikus püspök és felesége Márta, Dr Balogh Margit teológiai egyetemi tanárnő Debrecenből és Tarr Zsolt református zsinati tanácsos) fölhasználták az alkalmat, hogy hazafelé vezető útjukat egy napra félbeszakítva "beugorjanak” hozzánk Săo Pauloba is. Efféle egy nap persze úgy értendö, hogy a nagy távolságok, a lassú közlekedés, az időjárás viszontagságai pár rövid órácskára zsugorítják az időt, amit "véreinkkel” tölthetünk.

A săo pauloi nemzetközi repülőtérre érkező vendégeinket az itteni magyar bencések fogadták, élükön Linka Ödön főapáttal, akik ebédre is vendégül látták őket. Délután a săo pauloi Magyar Házban a hirtelen ősszehívott tanácskozáson mintegy 23-an vettünk részt (nem többen, mert a farsangi ünnepek miatt sokan elutaztak). A kötetlen beszélgetésen részt vettek Maris Zsolt, a Magyar Köztársaság săo pauloi főkonzulja, Saurerné Depner Ingrid, a Magyar Nőszövetség elnöknője és dr. Dénes Tibor, a Brazíliai Magyar Segélyegylet elnöke is. Jelen voltak a Brazíliai Magyar Evangélikus Egyház-község vezetői is, élükön Kenéz Sándor felügyelővel.

A tárgyalások többek között az evangélikus egyházközség jövőjével foglalkoztak, annál is inkább, mivel 2007-ben készüljük megünnepelni fennállásunk 50. évfordulóját.

Jóleső érzést adtak mindnyájunknak a legégetőbb problémánknak, gyülekezetünk várható jövőjének nagyvonalú és jóindulatú támogatásával kapcsolatban kibontakozódó tervek. A nagy különbséget abban láthattuk, hogy noha néminemű borulátó előérzettel gyűltünk össze erre a megbeszélésünkre, tekintettel a tagadhatatlanul negativ körülményekre, pl. híveink számának erős csökkenésére, a legkülönfélébb okokból kifolyólag, püspökünknek sikerült a hangulatot olyan irányba terelnie, hogy lassanként reménykedni, sőt hinni kezdtünk a dolgok jobbrafordulásának lehetőségében.

Gáncs püspök így fejezi be hozzánk intézett sorait:

"Végül szeretném megköszönni a săo pauloi magyar gyülekezet vendégszeretetét. Örültünk, hogy ha csak rövid időre is, de találkozhattunk. Igérjük, hogy nem feledkezünk meg földrajzilag távoli, de Krisztusban közeli Testvéreinkről. Szeretettel várjuk a săo pauloiak küldötteit is az október l3-l4-én, Orosházán tartandó Első Magyar Evangélikus Világtalálkozóra. Viszontlátásra Magyarországon! Erős vár a mi Istenünk!”

Mi is azzal búcsúzunk, hogy nagy öröm számunkra a hazai Egyházunkkal való szorosabb kapcsolat felvétele, és reméljük, lesz folytatása!

Ráth Károly

***

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

"A presbiter és a Szentírás”

Nyugat-európai presbiteri konferencia 2006

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 2006. április 6-9 között tartotta a németországi Holzhausenben presbiteri konferenciáját a fenti címmel. A konferenciát immár negyedszer szervezi meg a szövetség, az érdeklődés évről évre nő. Jól ismerte fel a vezetőség, hogy a tudatos bibliaismeretnek milyen fontos szerepe van ezekben a diaszpóra-gyülekezetekben, ahol a lelkészi szolgálat jobbára egy-egy istentisztelet megtartására korlátozódik.

Az első előadás a Biblia keletkezéséről, történelmi hátteréről szólt. Mindnyájunk sajnálatára az előadó, Hermán János nem vehetett részt a konferencián, előadását Varga Pál szövetségi elnök olvasta fel. Nem volt könnyű feladat ekkora anyagot egy órás előadásba sűríteni. A Biblia (görögül: könyvek) etimológiai magyarázata után az eredeti iratok anyagáról is szó volt. A bibliai írásbeliség legősibb hordozói agyagtáblák lehettek. Mózes első könyvét is ilyen táblákra írhatták. Másik anyag a papírusz volt, melynek mindkét oldalára hegyezett lúdtollal írták a szöveget, majd a darabokat egymáshoz enyvezve egy pálcára tekerték. Ezek a dokumentumok néha a negyven méteres hosszt is elérték. Másfelől használatos volt a kecske, vagy az antilop cserzett bőréből készült pergamenre való írás is. Később, a keresztény ősegyház korában honosodott meg a kódex forma, ami már a mai lapozható könyvhöz hasonló. A legrégebbi, csaknem egészében fennmaradt kódex formájú Biblia a Codex Vaticanum, amely a 4. sz.-ban íródott görög nyelven. Az 1947-ben indult qumráni ásatások során előkerült egy teljesen ép Ézsaiás-tekercs, amelynek szövege egyezik az általunk ismerttel. Ez a jeruzsálemi Izráel múzeumban ma is megtekinthető. Az előadás kitért az iratok összegyűjtésére és rendszerbe foglalására (kanonizálás), amelyhez az alapot Athanaziusz húsvéti körlevele adta 367-ben. A Biblia tudományos vizsgálata közben azonban mindvégig tudatában kell legyünk annak, hogy az Ó- és Újszövetség fennmaradásának csodája a Szentlélek munkája.

Az első napot Gémes István ny.lelkész áhítatával zártuk, amelyben magyarázatot kaptunk az Írás ihletettségéről (2Tim 3,16).

A konferencia második előadását Joób Olivér ny.lelkész tartotta az Ószövetségről, annak felépítéséről, rendszeréről. Nagyon szemléltető volt az a kép, ami az Ószövetséget, mint könyvespolcot mutatja be, a maga 27 könyvével. Mózes öt könyve a törvényt tartalmazza, utána következnek a történeti könyvek, majd pedig a próféták és az irodalmi könyvek.

A harmadik előadást Remport Péter belgiumi lelkész tartotta az Újszövetségről. Bevezetőben vázolta az Újszövetség keletkezését, ami a Jézus munkásságával kapcsolatos verbális és írásos hagyományok összegyűjtéséből, rendszerezéséből, végül pedig a kanonizálásából állt.

Az előadások anyagát csoportos megbeszéléseken mélyítettük el, az Újszövetséghez még tesztkérdéseket is készített az előadó. A résztvevők messzemenően egyetértettek abban, hogy a bibliaismeret nagyon fontos pillére a gyülekezeti munkának. Jövőre ugyancsak Holzhausenben, a virágvasárnapot megelőző hétvégén tartjuk meg a következő konferenciát, melynek témája az egyháztörténet lesz.

A virágvasárnapi istentiszteleten Szabó Emőke és Varga Pál lelkészek szolgáltak.

A konferencia sikeréért köszönet illeti mind az előadókat, mind a szervezőket.

Deák Péter

Nyugat-európai presbiterek és lelkészek Holzhausenben
Nyugat-európai presbiterek és lelkészek Holzhausenben
***

Érdekes ajánlat - "Mancsos Segítőtársaink”

Tisztelt Szerkesztőség!

Az alapítványunk a Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány.

A terápiás állatok hatékonyságát több nemzetközi kísérlet igazolja. Több betegségnél is hatékonyan alkalmazható terápia. Az emberek, és főleg a gyerekek könnyebben nyílnak meg egy kutyának, ezáltal gyorsabban, és hatékonyabban lehet őket gyógyítani.

Néhány példa, azok közül a gyerekek közül, akiknél csak a terápiás állat bevonásával lehet a kezelés folyamán eredményt elérni:

"A kisfiút az apa rokonai nevelték, és nagyon ingerszegény környezetben, így nem tud kommunikálni az emberekkel. Nem tudok vele csak egy játékkutyán keresztül kapcsolatot teremteni, de azzal is nehezen. Nagyon szereti az állatokat, csak hozzájuk beszél. Élő kutya segítségével sikerülne őt magát kinyitni az embereknek, hogy a későbbiek folyamán ne legyenek beilleszkedési nehézségei.

A másik kisfiú két éves koráig kiságyban volt, így akkor tanult meg járni is. A kommunikációval nagy nehézségei vannak, szemkontaktus szinte egyáltalán nincs. Csak az állatokkal kapcsolatban nyílik meg.”

*

Voltunk már Nagydorogon bemutatkozó terápiát végezni, és összekötöttük állatvédelmi előadással is. Megmutattuk a gyerekeknek, hogyan kell a kutyákhoz közeledni és bánni velük. Megtapasztalták, milyen puha a kutya szőre, mikor átölelik.

Alapítványunk mindenkinek, még a mozgássérülteknek is tart állat- és környezetvédelmi oktatásokat. Minden csoportnak saját előadásanyagot készítünk, a gyerekek szintjének megfelelően. Főleg kistérségekbe próbálunk eljutni, mert véleményünk szerint a gyerek nem tehet arról, hogy hova születik, és ezért neki is meg kell adni a gyógyulás gyorsabb, és szebb formáját.

Érdeklődni lehet: mancsosok@citromail.hu
06-20/352-4832

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

KITEKINTÉS

Schwanberg, NSzK. Az országban már tizenegy olyan "Béke-Erdő" (FriedWald) nevű temető van, s a legújabbat Schwanbergben nyitották meg, amelyben különleges módon történik a temetés. A halott hamvait komposzttá váló urnába zárják, s azt egy élő fa gyökerei közé "temetik el".

Lhassa, Tibet. Április 3-án indult el egy túrista csoport a Mount Everest megmászására. A csoport keresztényekből, buddhistákból, hindukból és mohamedánokból áll. Kimondott célja, hogy együttes vállalkozásuk a különböző vallások békéért való közös munkáját bizonyítsa.

Trier, NSzK. A katolikus népi mozgalom felszólította a helyi püspököt, hogy adja vissza prédikálási és tanítási jogát annak a teológiai professzornak, aki a 2003-as berlini német "Egyházi Napokon" evangélikusokkal együtt szolgáltatott ki úrvacsorát.

Berlin, NSzK. Az országban élő bosnyákok főpapja csak a Németországban kiképzendő imámoknak engedné meg a muzulmánok lelkigondozását. Szerinte ezek addig nem épülnek be az európai társadalmakba, amíg Törökországból hozzák be az imámokat.

Strasbourg, Franciaország. Az Elzász-Lotharingiai lutheránus és református egyházak unióra léptek egymással: május 7-én megalapították az Elzász-Lotharingiai Protestáns Egyházat. A lutheránusnak 200 ezer, a reformátusnak 35 ezer tagja van.

Göttingen, NSzK. Az új pápa "Isten szeretet" c. enciklikáját élesen támadta G.Lüdemann, az egyetem teológiai professzora. Szerinte a pápai irat egyoldalúan János leveleivel érvel, amelyekben a hittestvér szeretetéről és a nem-hitttestvértől való tartózkodásról van szó, de sem a felebarát, sem az ellenség szeretete nem szerepel úgy, ahogy azt Jézus tanította. A professzor szerint az enciklika így hamis következtetéseket von le, s nem több porhintésnél a világ számára.

Varsó, Lengyelország. Konrad Stanislaw Heino dominikánus lett volna a lengyel titkosszolgálatnak dolgozó, kb. 4 ezer rk. lengyel pap egyike, akit az elhúnyt lengyel pápa, II. János Pál mellé "építettek be" besugónak. A pápa minden lépéséről állítólag nem csak lengyel megbízóit értesítette, hanem a volt NDK-titkosszolgálatot is. A lengyel püspöki kar hivatalosan elismerte, hogy eddigi ismeretei szerint a lengyel rk. papságnak kb. 10 %-a kollaborált a náci vagy a kommunista hírszerzésekkel.

Luanda, Angola. Az országban pusztító kolerajárványnak eddig már több, mint 1100 halálos áldozata van. A legtöbb áldozat a még mindig létező menekült táborokból került ki, ahol elképesztő higiénikus állapotok uralkodnak.

Pointe Noire, Kongó. Ötezren vettek részt azon az istentiszteleten, ahol a több, mint egy millió ember által beszélt munukutuba nyelvre fordított Újtestámentumot mutatták be. 20 évet vett igénybe a fordítás munkája, többek között a Német Bibliatársulat segítségével.

Riga, Lettország. Az észt, lett és litván evangélikus püspökök éles hangú levélben tiltakoztak a svéd ev. egyház múlt ősszel hozott döntése ellen, amely megengedi az egynemű párok egyházi megáldását. A levél szerint, amelyet a svéd érsekhez és az Ev. Világszövetség főtitkárához intéztek, a svéd egyház ezzel a lépéssel veszélyezteti a lutheranizmus egységét.

Peking, Kína. A Putin elnök vezette állami delegációval utazott Kínába a Moszkvai Patriarchátus Külügyi Hivatalának vezetője, Kyrill szmolenszki metropolita. A pekingi orosz követség területén levő - a maoista forradalmat egyedül túlélő - ortodox templomban istentiszteletet tartott. Kínában 20 ezerre becsülik az ortodoxok számát, akiknek az egyházát azonban a pekingi hatalom nem engedélyezte.

***

Ezt írtuk 50 éve:

Ezt írtuk 50 éve
***

Dusambe, Tadzsikisztán. A fővárosi hatóság tavasszal elrendelte az ország egyetlen zsinagógájának lerombolását. A világ minden tájáról jövő zsidó tiltakozások lefékezték a hatóságokat. A zsinagóga egyetlen rabbija most azzal fenyegetődzik, hogy ha a nyáron mégis sor kerül a rombolás befejezésére, akkor ő tiltakozásul Izráelbe fog kivándorolni.

Genf, Svájc. Az Egyházak Ökuménikus Tanácsa és a Vatikán három éven belül olyan "kódexet" kíván összeállítani, amely tisztességesen szabályozza az egyes felekezetek közötti áttérés jogi és gyakorlati kérdéseit. Fő tétele lenne a lelkiismereti- és vallászszabadság teljes és kölcsönös tiszteletben tartása.

New York. USA. Az ENSZ 47 tagból álló Emberi Jogok Bizottságát újjászervezték. Feltünő, hogy abban a közép-és kelet-európai térséget kik képviselik. Egy évre választottak 1-1 lengyel és cseh képviselőt, kettőre 1-1 románt és ukránt, háromra 1-1 azerit és oroszt.

Tirana, Albánia. A szeretetszolgálata révén világszerte ismertté lett Teréz anya albán származású volt. Hazájában a főváros nemzetközi repülőtere és a város legnagyobb klinikája már a nevét viseli. Most szobrot szerettek volna neki állítani Skhoder nevű városkában. Itt azonban már egy keresztet is ledöntöttek ismeretlen tettesek. Most pedig a "Muzulmán Értelmiségiek" és az "Albániai Muzulmán Fórum" élesen tiltakozott egy ilyen szobor felállítása ellen.

Bielefeld, NSzK. A labdarugó világbajnokság előkészületei helyenként igen bizarr formákat öltenek. A Wesztfáliai Ev. Egyház elnöke, Alfred Buss prépost óvott attól, hogy a labdarugást a modern ember valláspótlékának tekintsék. Neki mondott ellent egy hamburgi színigazgató, aki szerint "amilyen mértékben eltűnik a vallás befolyása a hétköznapi életből, annyira érzik magukat boldogoknak és a szent varázsától megérintetteknek, akik elmennek a labdarugó mérkőzésekre."

Kerala, India. Már négy tartomány bünteti a keresztény hitre való áttérést. Kerala tartományból két amerikai misszionáriust utasítottak ki a hatóságok. India lakóinak csak 2,4%-a keresztény, akiket a hindu többség egyre jobban fenyeget.

München, NSzK. A 20 országba sugárzott ProChrist összejövetelein az idén másfél millió látogatót számoltak. A rendezők szerint 43 ezer látogató megtérését regisztrálták.

ÚTITÁRS
Magyar evangéliumi lap
Evangelisches Blatt für Ungarn
Előfizetési ár egy évre: EUR 15,-
ill.annak megfelelő más valuta.
Bankszámla: Ung.Ev.Luth.Seelsorgedienst in Deutschl.
Landesbank Baden-Württemberg (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 1180084
Szerkesztőbizottság-Redaktionsausschuss:
Gy.Cseri, Beethovenstr. 18, D-35452 Heuchelheim;
J.Glatz, Berrenratherstr. 514, D-50354 Hürth-Efferen;
L.Terray, Presterod, N-1640 Rade, Norwegen.
Szerkesztő-verantwortlicher Redakteur:
I.Gémes, Gänsheidestr. 9, D-70184 Stuttgart
E-Mail: istvan.gemes kukac freenet.de
www.utitars.de
St.Johannis-Druckerei, D-77922 Lahr.

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra