MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP
XLIX. évfolyam - 2005. 3. szám

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Kapi Béla:

KEDVES AMERIKAI TESTVÉREM!
Zsolt. 56, 5.11-14

 

"Jőjjetek énhozzám, kik megfáradtatok, én megnyugosztallak titeket." Isten azt igéri nektek, kik megfáradtatok az élet küzdelmében, kiknek szíve tele van bánattal, szeme tele van elsírt és elsiratlan könnyel, akik összeroskadtok és azt mondjátok, hogy nem bírjátok tovább, akiknek holnapja ködös, holnaputánja sötét, azt izeni nektek Isten: Menjetek őhozzá és ő megnyugtat titeket. Talán próbáltatok megnyugvást találni magatokban, embertársatoknál, a munkában, a szórakozásban, talán a mámorban, hiába! Menjetek Istenhez! Meglátjátok, megnyugosztal titeket!

Isten bűnbocsánatot ígér. Óh, milyen elviselhetetlen nehézség, és mégis áldást hozó boldogság, mikor tudatára ébredsz bűneidnek és bűnös voltodnak. Tulajdonképpen a bűnbeismeréssel kezdődik a te igazi ember-voltod. Akkor kezdesz ember lenni, mikor bűneid terhe alatt összeroskadsz, és kétségbeesve felkiáltasz: kicsoda szabadít meg engem a halál torkából?

Nem boldogulsz bűneiddel. Nem tudod azokat eltemetni vagy jóvátenni. Nem tudsz tőlük szabadulni! Nemcsak nyomodban járnak, mint a sötét árnyak, hanem előtted forognak, mint a forgószél által felkavart papír-hulladék, szemét és rongy! Igen, a zsoltárköltő így mondja: bűneim előttem forognak!

Isten pedig bűnbocsánatot igér. Nem a te érdemedért, nem cselekedeteidért vagy jó szándékaidért, hanem az Úr Jézus érdeméért. Azt ígéri, hogy Jézus érted is meghalt a keresztfán, kihulló vére a te vétkeidet is eltörli, eltörli egészen!

Isten életet és üdvösséget ígér. Azt ígéri, hogy megszabadítja lelkünket a haláltól, megoltalmaz az eleséstől, és erőt ad ahhoz, hogy járjuk Isten előtt az élet világosságába vezető utat.

Hát mondd csak: lehet ennél drágábbat, szebbet, boldogítóbbat ígérni, mint a halál felett uralkodó élet és örökkévalóság? Nem halsz meg, hanem élsz Krisztus érdeméből. Szeretteim, szívem legdrágábbjai nem semmisülnek meg a sírban, hanem a halál kapuján átlépnek az élet világosságába Krisztus érdeméből.

Azt mondom, kedves amerikai testvérem, ma vesd le dicsekvésed minden ruháját és háládatos szívvel állj templomod oltárához, és mondd el boldog újjongással: óh, én dicsekszem, dicsekszem az Isten igéjével, az Isten erejével, az Isten ígéretével!

Áldott legyen az Úr neve örökkön-örökké. Ámen!

(Elhangzott 1928-ban az amerikai S.Betlehemben – részlet.) "Lámpás az oltár zsámolyán" – Sopron, 2004

 
A megváltó Krisztus - Rio de Janeiro
A megváltó Krisztus - Rio de Janeiro

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

KÉTHAVI ÚTRAVALÓ

 

"Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban." (ApCsel 2,42)

MAI EGYHÁZTAGSÁG – GYAKORLATI KERESZTÉNYSÉG!

Pünkösd a keresztény anyaszentegyház születésnapja. A Szentlélek világosságában vizsgáljuk meg a mi, mai egyháztagságunkat és a gyakorlati keresztény életfolytatásunkat; a jeruzsálemi gyülekezet életéhez, mint követendő példához viszonyítva!

Kikből állt ez az "ős-közösség"? A megtért, megkeresztelt és a Szentlélek ajándékában részesült izráelitákból, akiket szíven talált az evangélium üzenete. Négy alapvető tény különböztette meg az első Krisztus-hívők közösségi és egyéni életét a körülöttük élőkétől. Tekintsük át előbb az őskeresztény istentiszteleti életnek e négy alapelemét: Ez a gyülekezet ige-, vagyon-, úrvacsorai- és imaközösség volt! A mi, mai helyi gyülekezeti életünket ezek jellemzik? Isten gyermekei ma is csak azok, akiket az Atya-Fiú Lelke vezérel és űz; de miért is? Azért, hogy gyülekezetünkben tegyük ki magunkat Isten igéje hatásának. Nyitott szívvel és értelemmel keressük Urunk mai üzenetét! "Vajon ti is el akartok menni?" Tudunk-e mi is így válaszolni: "Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad." (Jn 6,67.68)

A Szentlélek ma is arra űz, hogy saját gyülekezetünk anyagi terheinek a hordozásában is vállaljunk közösséget; de ezt csak akkor tehetjük hitelesen, ha önmagunkat adjuk előbb az Úrnak! Az "önfenntartáson" túlmenően az egyháznak missziói küldetése van; ma is! Közösségvállalásunk e céllal persze pénzkérdés is, de a "christianusok" teljes életükkel Mesterüket hirdetik! ő a gyülekezet rendszeres úrvacsorai közösségében is önmagához űz, és így biztat: "Ezt cselekedjétek!" – "Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van." (Jn 6,54) Az első keresztények örömmel és tiszta szívvel dicsőítették az Úr Istent a templomban; "és foglalatosok voltak (…) a könyörgésekben". A mi közös imádságunk áthatol-e a templom falán; és vannak-e tapasztalataink az imameghallgatásokról, mint nekik? (ApCsel 4,31) ők tetteikkel vallották az egyetemes papság elvét; s az élő egyház tagjai és vezetői közös missziója eredményeként: "Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel." (ApCsel 2,47)

Végül, gyakorlati kereszténységünk személyes, egyéni négy elemét állítsuk a Szentlélek gyógyító világosságába: Olvasom-e kitartóan az Isten igéjét; mert csak így kaphatok tőle tanítást, útmutatást? Közösséget vállalok-e testi szükséget szenvedő embertársaimmal? (Mt 25,34k.) A kenyér megtörése ezt is jelenti! Imáim csak magamért szólnak belső szobámból? őszinte önvizsgálatunk nyomán megújulhat a keresztény életünk, mert a pünkösdi Lélek ma is új közösséget teremthet velünk s általunk!

Garai András

***

RÖVID HÍREK

 

Kiev, Ukrajna. Az új elnök szerint az egyházat nem szabad a politika színhelyévé tenni. Az egyházban egy örökös elnök van és az Jézus Krisztus. Kifejtette azt a véleményét, hogy kormánya egyik egyházat sem választja kedvencének, hanem mindegyik a lelkiismereti szabadság élvezője lehet.

*

London, Anglia. Halála 60. évfordulóján megemlékeztek Dietrich Bonhoeffer evang. lelkészről, akit Hitler-ellenes összeesküvés vádjával kivégeztek. Bonhoeffer a Westminster Abbey-ben szobrot kap abból az alkalomból, hogy 1934-ben itt szólította fel a német gyülekezeteket az akkori német Hitvalló Egyházhoz való csatlakozásra.

*

Varsó, Lengyelország. A többségében római katolikus országban a lengyel ortodoxok most ünnepelhették első lengyel-nyelvű istentiszteletüket.

 

A Lélek gyümölcse
A SZERETET

mindenekelőtt Isten alapviszonyulása a világhoz és benne az emberhez. "Úgy szerette Isten a világot..." (Jn 3,16) Valószínű, hogy erről és nem emberi szeretetről szól a szeretet himnusza is (1Kor 13). Ez a "legkiválóbb út" Jézus Krisztushoz kapcsolódik és Benne mutatta meg Isten a legjobban: "Isten megbizonyította irántunk a szeretetét azzal, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűnösök voltunk" (Rm 5,8). Mivel pedig ezt a szeretetet ő garantálja, ezért a bizonyosság, hogy a Jézusban megmutatkozott isteni szeretettől semmi nem szakíthat el bennünket" (Rm 8,37-39).
A mi szeretetünk nem magunktól jön, nem is a mi tettünk, hanem a Lélek ajándéka (Gal 5,22). Magába foglalja az Isten, a felebarát de az ellenség és a magunk szeretését is. Nincsen annál nagyobb szeretet, mintha valaki életét adja... De a legmélyebb értelmezést János 1.levelében olvashatjuk, amikor magát Istent azonosítja a szeretettel: "Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne." (1Jn 4,16)
 

 

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

Gyülekezet a versenypályán

15. Pál Korintusba írt levelei

Bibliánkban Pál apostol két Korintusba írt levele található. Kutatók azonban szívesen beszélnek arról, hogy valószínűleg ez a két irat több levél összeötvözéséből születhetett. Ettől függetlenül két jellemzőjük azonos: valamennyit a görögországi Korinthosz városában élő, saját alapítású gyülekezetnek címezte az apostol. Másrészt nyilvánvaló, hogy a gyülekezetben támadt szakadásokkal és egyéb ottani problémákkal foglalkozik bennük. Az első levélben a tények állnak a középpontban, a másodikban inkább a problémák miatt az ő apostolságába vetett bizalom megrendülése és ennek kezelése foglalkoztatja. A nagy horderejű első levél inkább tanítás- és oktatás jellegű, míg a második Pál legszemélyesebb írását tárja elénk.

A GYÜLEKEZETBELI
pártoskodások okoztak az apostolnak legnagyobb gondot, az első négy fejezet ezekkel foglalkozik. Az egyes csoportoknak nemcsak felfuvalkodottságot vet a szemére, pedig: "Mid van, amit nem kaptál volna?" (4,7) Másrészt leleplezi azokat, akik az általa hirdetett keresztről szóló igéjével nem sokat tudnak kezdeni, hanem azt jelkívánásokkal és fennkölt spekulációkkal akarják behelyettesíteni. Leszögezi, hogy ő soha nem is akart mást hirdetni nekik, mint a Jézus Krisztust, mégpedig, mint megfeszítettet (2,2). Ugyanakkor tiltakozik mindenféle, emberekkel való dicsekedés ellen, hiszen "minden a tietek... ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig az Istené" (3,21-23).

A gyülekezetben támadt erkölcsi kérdésekkel foglalkozik az 5-8.fejezet: paráznasággal, világi bírósághoz futással, a házassággal és a bálványáldozati hús evésével. Kirekesztendőnek tartja a nyilvános paráznát, megengedhetetlennek a gyülekezeti ügyekkel világi bírósághoz futást, a házasság érvényét nem vonja kétségbe, de a közelgő Úrra tekintettel nem tekinti véglegesnek (7,29-31). A továbbiakban, a pusztai vándorlókra utalva, óv az Isten elleni morgolódástól (11.fejezet), valamint egymás lenézésétől. Az emberi testnek is különböző funkciójú részei vannak, mégis csak az összes pontos együttműködése biztosítja a test jó és egészséges munkáját (12.fejezet).

Két hatalmas fejezet teszi az első levelet felejthetetlenné, izgalmassá és igen maivá: a 13.fejezet "szeretethimnusza" és a feltámadásról szóló kijelentés a 15.fejezetben. Mindenféle gyülekezeti gond közepette is arra mutat rá, hogy a szeretet még mindig a "kiváltképpen való út" (12, 31), a hit próbája pedig a feltámadásban való reménykedés. A halál utolsó ellensége az embernek, de a hívőt mégsem rendítheti meg, hiszen Jézus Krisztus feltámasztásával diadalra viszi Isten az ő ügyét. Ez ad reménységet a versenypályán futó gyülekezetnek is (1Kor 9,24).

MÁR AZ ELSŐ LEVÉL
4.fejezetétől kezdve előkerülnek a vádak, amelyek Pál apostolságát és hitelességét kérdőjelezik meg. Hogy nem tudott ajánlólevelet felmutatni, kifogásolják egyesek. Hogy nem fogad el fizetést a munkájáért, tiltakoznak mások. Hogy nem lelkesedik a nyelveken való beszédért, ezt is szemére vetik. Megbántott gyülekezeti tagokat, ezt külön is felróják neki. Ami Pálnak azonban a legjobban fáj, az, hogy elfelejteni látszanak mindent, amit tőle kaptak. Pedig: "...mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok a Krisztus Jézusban. Kérlek tehát titeket: legyetek az én követőim" (4,15). Sokkal többről van itt tehát szó, mint csak valami elvont, tanbeli kérdésről: Pál személyében megtámadottnak érzi magát! Ezért kénytelen a személye elleni támadásokkal a második levélben is foglalkozni, természesen mindig is az evangélium előmenetele szempontjából nézve ezt a kérdést is. Krisztusi elhívását már az első levélben azzal támasztotta alá, hogy neki jelent meg utolsóként a Feltámadott (15,8). Szolgálatára pedig a Lélek tette alkalmassá (2Kor 3,6), s ez az új szövetség, a lélek és igazság szolgálata (2 Kor 3,8-10). Szinte szenvedélyesen apellál a szolgálatát kétségbevonók lelkiismeretére: "Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel" (2Kor 5,7). Legszemélyesebb hangvételű irásával elmondja elragadtatásban nyert tapasztalatait, amelyeket 14 évvel azelőtt szerzett. Akkor nem csak a szellemi világba tekinthetett bele, de ugyanak-kor, – bizonyára nevelő eszközként! – valami "tövis a testben" is gyötörte. Erőt mégis ez az isteni biztatás adott neki: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz" (2Kor 12,9).

SEHOVA NEM ÍRT
Pál olyan sokat és részletesen, mint a korintusi gyülekezetének: csaknem 700 versnyit! Nem csoda, ha ezek a levelei az Újtestámentum legtöbbet olvasott és idézett részeihez tartoznak. Hiszen a bennük tárgyalt gyülekezeti gondok, problémák máig is elkisérték a kereszténységet, gyakran ugyan megváltozott formában. S jó, ha ma is meghalljuk ennek a munkában és megpróbáltatásokban megedzett misszionáriusnak a ma is időszerű biztatását:

"Vigyázzatok, álljatok meg a hitben,
legyetek férfiak, legyetek erősek!
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe." (1Kor 16,13-14)

 

A Lélek gyümölcse
A JÓSÁG

Jézus ugyan hangsúlyozza, hogy senki sem jó az egy Istenen kívül (Mk 10,18), mégsem kívánja hiába a Zsidókhoz írt levél szerzője, hogy ez a jó Isten "tegyen (benneteket) készségesebbé minden jóra, akaratának teljesítésére..." (Zsid 13, 21). Így érti ezt Pál is, aki azt írja a ró-mai gyülekezetnek: "ti telve vagytok jósággal". Nyilván azt akarja hangsúlyozni, hogy a gonoszsággal ellentétben közöttük a jó érzés, a jó iránti feltétlen elkötelezettség az uralkodó. Nem csoda, ha 2Thessz 1,11 szerzője azért imádkozik, hogy "... Istenünk ... töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel..." Bár megáll Pál zsoltáridézetének érvénye: "nincsen, aki jót tegyen...", de ha mégis, az erre való alapkészséget a Lélek adja (Gal 5,22).  

 

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

3. A fügefa

Amikor Isten megígéri, hogy népét "jó földre" viszi be, akkor annak a hét legfontosabb terméke között a füge is szerepel (5Móz 8,7-8). S ez a gyümölcs a nép egyik legfontosabb tápláléka is lett. Frissen csakúgy hozzátartozott az étlaphoz, mint szárított formában, vagy fügelepénybe gyúrva.

Kutatók szerint a 3-5 méter magasra növő fügefa már a Kr.e. 5. évezredben is honos volt a Földközi tenger tér-ségében. – De nemcsak a fa gyümölcse volt igen nagyrabecsült: 1Móz 3,6-7 szerint az első emberpár a leveleiből készítette első "körülkötőit", hogy mezítelenségét elrejtse. – Boldognak mondhatta magát az, aki a szőlője vagy fügefája alatt pihent, mert ez békét és jólétet jelentett (Mik 4,4).

Évszakváltást is jelzett a fügefa: ha levele nedve megindult (Mt 27, 32) vagy a fán vörösödött a gyümölcse (Énekek Éneke 2,11-12), – akkor ez a nyár közeledtét, ill. érkezését jelentette.

Isten ítéletének és a pusztulásnak jele volt az, ha elszáradt a szőlőtő és a fügefa elhervadt (Jóel 1,12), mert ezzel az emberek közti öröm is "kiszáradt". Jézus szavára kiszáradt egy fügefa (Mt 21,19), egyik példázatában azonban védelmébe vette a terméketlen fügefát és kegyelmi időt adott neki (Lk 13,6-9). Náthánaelt pedig a fügefa alatt figyelte meg, hogy ő olyan, akiben "hamisság nincsen" (Jn 1,48).

Említésre érdemes, hogy van nő- és hímnemű fügefa. Megtermékenyítésükhöz Isten különleges darazsat rendelt, amely a hímnemű fa virágai hímporával megtermékenyíti a női magokat, s csak ezekből lesz élvezhető gyümölcs.

***

Tirana, Albánia. A kommunista időkben a világ első ateista államává kikiáltott országban most szinte felvirágzik a vallásos élet. A politikai változás óta egyedül az ortodox egyház lélekszáma csaknem megháromszorozódott. Hogy főleg fiatalok fogékonyak a keresztény üzenetre, ez azért is fontos, mert az ország lakosságának csaknem 30%-a 14 éven auli.

***

Róma - folytonosság vagy váltás?

A hierarchikusan felépített római katolikus egyház komoly fordulóponthoz érkezett. El kellett búcsúznia a nagyon szeretett, lengyel származású Karol Wojtylától, aki 26 éven át a II.János Pál pápa nevet viselte. És egyben üdvözölhette a német származású Joseph Ratzingert, aki bejelentette, hogy őt mostantól az egyház élén XVI.Benedek-nek hívják.

A távozót hármas szerepben láthattuk. Mindenekelőtt a mindenkori jó lelkigondozó, lelkipásztor legfőbb feladatát vette nagyon komolyan: az embereket, de az egyházakat is otthonukban kell meglátogatni, hogylétük, gondjaik, bajaik, örömeik felől megkérdezni. Ezt kell tenni, hogy bizalmi viszony jőjjön létre, s nem arra várni – bár a vatikáni látogatók sora soha nem szakadt meg! – hogy azok majd hozzá jönnek. – Másik szerepében érezte magát valószínűleg a legjobban: felismerte a tömegközlési eszközök szinte korlátlan hatalmát és manipuláló erejét és azokat határozottan a maga szolgálatába állította. Hihetetlen ügyességgel tudta "telegén" fellépéseit az egész világ közvéleménye elé tárni. – Harmadik szerepében – nem biztos, hogy ez erdetileg is az ő testéhez szabott volt-e? – a jóságos, szerető nagyapát jelenítette meg, akiért még azok (az "apátlan generációs" fiatalok) is lelkesedtek, akik a "nagyapa" szigorú tanításával semmit kezdeni nem tudtak. Egyik USA-beli látogatásakor született meg állítólag ez a mondás: "Szeretjük az énekest, de nem az énekét".

E szerepeknek megfelelően igért nagyon sokat ez a pápa, s abból igen kevés valósult meg. Nem tudhatni persze, hogy ez a szilárdságában megmutatkozott merevségén, vagy inkább a vatikáni háttéren múlott-e? Pl. összes elődje együttvéve nem vette annyit szájára az ökuméne szót, mint ő, de éppen az ő pápasága idejére esett a sok reményt keltő II.Vatikáni Zsinat utáni ökuméne-megtorpanás. Az ő engedélyével vallotta be Augsburgban a római katolikus egyház, hogy a reformáció tanítása, az "egyedül kegyelemből való megigazulás" mégsem volt tévtanítás – ám ezt az úrvacsoráról szóló utolsó irata szinte tökéletesen kontrakarírozta. S hogy e kibékülés után az ő tudtával és engedélyével jelenhetett meg egyik belső munkatársának kimondottan antiökuménikus irata (Dominus Jesus), amely a nem-katolikus felekezetektől még az "egyház" nevet is megtagadta, azt nem-katolikusok milliói vették neki joggal zokon.

Nos, aki ez utóbbit írta, az lett az új római katolikus egyházfő. Türelmesen kell megvárnunk, hogy az első beszédében használt ökuméne szónak milyen tartalmat ad és mit tesz annak megvalósításáért. Időt kell neki adnunk, ahogy azt minden közéleti szereplő elvárhatja. De ezt diktálja a keresztény szeretet is. Áldáskívánással gondolunk nem könnyű utódlására és hivatalvezetésére. Abban a reményben, hogy nem ő lesz az első, akit a pápai hivatal teljesen megváltoztatott. Nagy tudású ember vezeti most már a testvér-egyházat, és kérjük Istent, hogy Szentlelkét se vonja meg tőle.

G.I.

 

A Lélek gyümölcse
A SZÍVESSÉG

Ez a sokrétű szó igen nehezen fordítható le nyelvünkre. A mögötte levő héber szóra tekintettel jósággal, használhatósággal, célszerűséggel lehetne legjobban visszaadni. Érdekes, hogy egy-két kivételtől eltekintve az Ótestámentum görög fordítása mindig csak Istennel kapcsolatban használja a szót. ő a jó, a kegyes, a szelid, az enyhe, a megértő, korrekt, barátságos. – Az Újtestámentum is tud Istenről, aki jóságban, kegyelemben gazdag, akinek ez a jósága még a haragját is visszafogja (Rm 2, 5-8). A Jézus tanítványának egyik ismertetőjele ez: "Örüljetek az Úrban ... a ti szívességetek legyen ismert minden ember előtt" (Fil 4,5). Ezt kell felöltenie magára, mint Isten választottja s ebben hasonlít az ő Urára (Kol 3,12). Az ő jósága jelent meg Jézus Krisztusban (Tit 3,4).  

 

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

Egy testvéregyház bemutatkozik

Évszázadok óta létezett eleven kapcsolat a dél-németországi Württemberg és Magyarország között. Elég, ha József nádor közked-velt feleségére, a württembergi Mária Dorottyára, az ulmi aranyművesekre, vagy a "Svábországból" Magyarország-ra kitelepült németekre gondolunk. A második világháború befejezése óta szinte minden, a Duna-tájjal kapcsola-tos ügyet, főleg menekültügyet, a würt-tembergiek kezeltek. Ma csaknem 200 azoknak a württembergi településeknek a száma, amelyek megfelelő magyaror-szági városokkal, községekkel "testvér-városi" kapcsolatot tartanak fenn. Ez mutatja, hogy ma is eleven a kapcsolat. Hadd mutassuk be – legalább számok-ban –, a Württembergi Evangélikus Egyházat, amelynek keretei között vég-zi munkáját a nagy Württembergi Ma-gyar Protestáns Gyülekezet is.

AZ EGYHÁZI ÉLET
A 2,4 milliónyi evangélikus négy prelaturában (püspökségben), 51 deka-nátusban (esperességben) és 1414 gyü-lekezetben él. 2004-ben 4128 lelkész és 132.600 önkéntes munkatárs dolgozott a gyülekezetekben és azok intézményei-ben. Egy lelkésznek átlagosan 1944 hí-vőt kell gondoznia. Az egyházban hét évenként választanak presbitereket és közvetlenül a zsinat tagjait. A zsinatban 2:1 az arány a nem lelkészek javára. Az egyházat az Oberkirchenrat (Egyetemes Egyház) a zsinattal együtt irányítja. Az országos püspök (Landesbischof) kifelé képviseli az egyházat és az Oberkir-chenrattal együtt a lelki vezetés felelő-se.

Az európaszerte tapasztalható elvilágiasodás ezt az egykor nagyon "ke-gyes" hírben álló egyházat sem kerüli el. Bár – összehasonlítva a többi német tartományi egyházzal – valószínűleg a legjobb helyen áll, ami az elevenséget és kegyességet illeti. Ezt mutatja az is, hogy 10 év óta körülbelül állandó a lé-lekszáma. A születések számának drasztikus csökkenése az oka nagy rész-ben, hogy 2004-ben csak 22 ezer ke-resztelés volt. Ezzel szemben pontosan ellenkező a konfirmáltak számának ala-kulása: a 29 ezer konfirmandus most ötszázzal több volt, mint 10 évvel eze-lőtt. Csak kereken 6 ezer pár áldatta meg házasságát és 26 ezerszer végeztek a lelkészek temetési szertartást.

A be- és kilépések aránya is elgon-dolkodtató: 2003-ban 14 ezren hagyták el az egyházat. Ennek egyik oka lehet, hogy a volt NDK területéről a rosszabb viszonyok között élő munkakeresők ez-rei érkeztek a fejlett iparral és ezért jobb munkakereseti lehetőségekkel rendel-kező "dél-nyugatra". Ezeknek viszont legnagyobb része odahaza sem tartott kapcsolatot az egyházzal. Ugyanebben az évben két és félezren jelentkeztek felvételre az egyházba. Ez a szám még kedvezőbb, ha arra gondolunk, hogy az utolsó 10 évben nem kevesebb, mint 60 ezer ember kérte felvételét az egyházba.

Az iskolákban több, mint 20 ezer hittanórát tartottak állami, községi és városi tanítók, 6 és fél ezret gyülekezeti lelkészek és további 6 ezret az egyház által alkalmazott tanítók.

AZ ANYAGIAK 2004-ben csaknem 514 millió eurót kitevő egyházi adóval gazdálkodott az egyház, céladományok címén pedig 13 millió euró folyt be a pénztárba. A rendelke-zésre álló bevételek 61%-a személyi kiadá-sokat fedezett, az ado-mányok 60%-a pedig a "Brot für die Welt" (Ke-nyeret a világnak) világ-méretű segélymunkáját támogatta. Érdekes az istentisz-teletek látogatottsága, amely az egész ország-ban itt a legmagasabb. De a különbségek mégis szembetűnők: míg csak-nem egy millió látogató-ja volt a karácsony-szentesti istentiszteletek-nek, 300 ezer az aratási hálaadóknak, addig nagypénteken csak 200 ezer, bőjt első vasárnapján pedig csak 120 ezren tartották szükségesnek a templomlátogatást.

A KÖZÖSSÉGEK
A Württembergi Evangélikus Egy-ház a kis közösségek tipikus egyháza: számtalan kegyességi irány – de mind az egyházon belül! – rendezi meg, a hi-vatalos gyülekezeti alkalmak mellett, ima- és bibliaóráit, s egyéb alkalmait, vagy képezi ki nagyszámú misszioná-riusait. Nagyon élénk az egyházzenei élet, külön szervezet irányítja az egyház ifjúsági munkáját, valamint a felnőtt-képzés ügyét.

Az egyház lutheránus hitvallású, s mint ilyen, alapító tagja az Evangélikus Világszövetségnek és az Egyházak Vi-lágtanácsának, – de nem tagja a Német Egyesült Lutheránus Egyházak szövet-ségének. Még nevében is csupán az "evangélikus" címet viseli.

 

 

GYÜLEKEZETI KÉPEK

 
Március 15-i ünnepély Stuttgartban
Március 15-i ünnepély Stuttgartban

 

 

A Lélek gyümölcse
BÉKESSÉG

Az Ótestámentum legátfogóbb jelentésű szava. Jelentheti azt, hogy jól érzem magam, megelégedett vagyok, beteljesült életem van, egészséges vagyok, rendben vannak kapcsolataim a környezetemmel, kiegyensúlyozott vagyok, Istennel jó a viszonyom, üdvösségem felől meg vagyok győződve.
Az Újtestámentumban is van ennek nyoma: az angyali üdvözlet az Isten dicsőségét a földi békességgel és Isten jóakaratával kapcsolja össze (Lk 2,14). Jézus a maga békéjét ígéri nekünk (Jn 16,33), ezért mondhatjuk, hogy "ő a mi békénk" (Ef 2,14). A békét keresni, sőt "kergetni" kell, s aki ezt teszi, azt boldognak mondja Jézus (Mt 5,9). Egymással békében élni fontos, hiszen az Isten békessége szívek és gondolatok "őrzője" is lehet (Fil 4,7). Fontos: sem az ó-, sem az újtestámentumban a béke nem ellentéte a háborúnak, ellenben ikerpárja a kegyelemnek, tehát mélyen vallásos fogalom: "Kegyelem néktek és békesség ..."
 

 

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

A kereszténység 7 oszlopa

3. A Miatyánk

Nincs még a kereszténységnek olyan közismert kincse, amelyet magától Jézus Krisztustól kapott, mint a Tőle tanult imádság, a Miatyánk. Alig is tudjuk elhinni, hogy a kezdeti kereszténységben titoknak számított, amelyet csak azok mondhattak együtt az istentiszteleten, akik már megkeresztelkedtek. Az egyik óegyházi irat ezt így indokolta meg: "Éppen itt érvényes az Úr szava: a szentet ne vessétek a kutyák elé".

A Miatyánk imádság és tömören összefoglalt tanítás is. Sőt, egy régi egyházatya szerint a teljes evangélium összefoglalása. Egy másik szerint tankönyv, énekeskönyv, gyónási könyv és imakönyv együtt (Luther). Mindenesetre "megrendelt" imádság, hiszen Jézust tanítványai kérték, hogy tanítsa meg őket igazán és helyesen imádkozni.

Három részből – a megszólításból, a kérésekből és a dicsőítésből áll. Az első három kérés az Isten ügyével, a négy következő pedig a mi emberi kérdéseinkkel foglalkozik.

 

Miatyánk

 

A reformátorok felismerték a Miatyánk fontosságát. Zwingli számára konkrét valóságokért imádkozunk, ha a Miatyánkot mondjuk. Kálvin szerint "csak akkor imádkozzuk helyesen, ha a közbenjáró iránti bizalommal közeledünk Istenhez." Luther egyrészt "a legnagyobb mártir"-nak nevezte, "mert bárki nyúzza és visszaél vele", másrészt se szeri, se száma kátészövegeinek, róla mondott prédikációinak, magyarázatainak.

De a saját kegyessége számára is elengedhetetlennek tartotta az Úr imáját. Így írt egyszer róla: "Még ma is a pater noster-t (=Miatyánkot) szívom, mint egy gyerek; eszem-iszom, mint egy vén, s mégsem tudok betelni vele." Ezért így javasolta az imádkozását: "Szokj rá tehát: esténként a Miatyánkkal essél ágyba, s úgy aludj el, reggel pedig vele kelj fel."

Nem csoda, hogy istentiszteleti gyakorlatunkból sem hiányozhat az Úrtól tanult imádság.

***

100 éve született József Attila

ÉN NEM TUDTAM

Én úgy hallgattam mindig, mint mesét,
a bűnről szóló tanítást. Utána
nevettem is – mily ostoba beszéd!
Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva!

Én nem tudtam, hogy annyi szörnyűség
barlangja szívem. Azt hittem, mamája
ringatja úgy elalvó gyermekét,
ahogy dobogva álmait kínálja.

Most már tudom. E rebbenő igazság
nagy fényében az eredendő gazság
szívemben, mint ravatal, feketül.

S ha én nem szólnék, kinyögné a szájam
bár lennétek ily bűnösök mindnyájan,
hogy ne maradjak egész egyedül.

 

A Lélek gyümölcse
TÜRELEM

A Szentírás mindkét részében a türelem Isten tulajdonságaihoz tartozik. Isten türelmes, amit gyakran összekapcsolnak irgalmával és könyörületességével. Türelme kitartással, várással, kivárással párosul, s erre szüksége van teremtményeivel, de főleg az emberrel kapcsolatban. Az ÓT görög fordításában kimondottan arról van szó, hogy a türelem nem más, mint a (jogos isteni) harag visszatartása. Isten türelemmel várja az emberek megtérését, hogy megmenthesse őket (1Pt 3,20).
1Tim 1,16 a türelmet Jézusra is alkalmazza. Jézus példázatában az irgalmatlan szolgát éppen úgy mutatja be, hogy csak azért kap még haladékot, mert hitelezője irgalmas, azaz hosszútűrő vele.
A türelem szinte minden újtestámentumi erény-katalógusban szerepel, mint a Krisztuskövetők jellemzője (2Kor 6,6). Csaknem mindenütt előfordul, ahol kedvességről, szelídségről van szó, sőt a szeretet jellemzői közül sem hiányozhat (1Kor 13,4). Még az evangélium hirdetése sem történhet türelem nélkül (2Ti 4,2). A keresztények példát vehetnek a földművestől, Jóbtól és a prófétáktól, ha az Úr jövetelére türelemmel várni akarnak (Jak 5). Végső soron azonban – nem úgy, mint a korabeli görögöknél – a türelem a Szentlélek gyümölcse a keresztény életben.
 

 

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

Történelmi mozaikok

Visszatekintve a történelemben,
már nagyon régen jártak a mai Svájc területén őseink. Az egykorú krónikák szerint 916-ban a pogány magyarok Bázelig is eljutottak. A püspöki várost feldulták, templomát lerombolták és Rudolf püspököt is megölték.

Már mint keresztény élt itt Svájcban III.András, az utolsó Árpád-házi királyunk leánya, Erzsébet. Mostohaanyja, Ágnes Habsburg hercegnő, hozta őt ide apja halála után. Erzsébet Tössben élt mint domonkosrendi apáca.

Említésre méltó még, hogy Zsigmond királyunk részt vett a Konstanzot követő bázeli zsinaton is. A zsinat alkalmából Kanizsai János, a király főúri kisérője a bázeli karthauzi kolostor templomának üvegablakaira pénzt adományozott. Ezekből három maradt meg, amelyeken Szent László királyt, egy térdeplő püspököt és a Kanizsai-család címerét látjuk. Különben a kolostor építőmestere "Johannes von Ungarn" volt. Azt tudjuk még róla, hogy laikus barátként élt Strassburgban és neve után is magyar volt.

Jelentős még Rotterdami Erasmus kapcsolata magyar követőivel (1521-től élt Baselban). Hívei közül többen fel is keresték és eszméi a magyar szellemi életre is termékenyen hatottak.

A legmélyebb összekötő kapocs azonban a reformáció utáni időre esik. Kálvin hatása a Magyar Református Egyházra alapvető jelentőségű volt. Ezzel kapcsolatos az is, hogy egyre többen jöttek a Baseli Egyetemre tanulni. Tudományos kiképzésüket a teológiában Debrecenből és Sárospatakról itt tökéletesítették.

Ludván Éva

Rabkiváltás a 16. században
Nem lehet meghatódottság nélkül letenni azt a listát, amelyet 1599-ből a Württembergi Ev. Egyház levéltárában őriznek. A Stuttgart melletti, akkor még kis település, Sindelfingen, evangélikus gyülekezete pénzt gyűjtött, hogy "egy magyar urat a török rabságból" kiváltson. Más iratokból feltehető, hogy ez a magyar nemes Posgai Rátkay György volt, akit Győr elfoglalása után ejtett rabul a török feleségestől és négy gyerekestől. A kiváltási ár 4000 tallér volt, erre gyűjtött a sindelfingeni gyü lekezet. Az adakozók listájára elsőnek Philipp Heerbrand, a gyülekezet lelkésze került, ezzel is jó példával járva elől. – Az ember elgondolkozik: mi köze lehetett ezeknek a német embereknek egy magyar úrhoz? Valószínűleg semmi, – a keresztény segítő szereteten kívül. Papjával együtt jól megértette a gyülekezet az apostoli intést: "Egymás terhét hordozzátok..."(Gal 6,10)

Imádság szabadításért
Ki gondolta volna, hogy Buda felszabadításáért imádkoztak a Hohenlohe-i evangélikus gyülekezetek rendszeresen, a vasárnap délutánonként tartott istentiszteleteken, Magyarország török megszállása idején? – 1686. ok-tóber 7.-én azonban a konzisztórium közölte a gyülekezetekkel, hogy "Buda városa győzelmes elfoglalása" megtörtént, azaz Isten meghallgatta a könyörgő imádságokat. Ennek megfelelően rendelték el az istentiszteleteken ezután elhangzó imádságok megváltoztatását is.

G.I.

A kapcsolatok története – a kezdetek A Németország és Magyarország közötti kapcsolatok a történelemben mélyen gyökereznek. A magyar és német nemzet Európa közepén – egyféle sorsközösségben – sokoldalú történelmi, gazdasági, politikai és kulturális örökséggel kötődik egymáshoz.

A Rajna-vidéken is már majdnem ezer éve ismerik, tisztelik és szeretik a magyarokat. Néhány adat:

1029-ben Közép-Európát komoly éhínség sújtja. A Német Birodalmat és Magyarországot rendkívüli súllyal érinti. Lüttich környékét a katasztrófa megkíméli. Reginhard püspök befogadja a segélykérőket, köztük a magyarokat is. A számukra kijelölt területen megtelepednek, s létrehozzák a "Vicus Hungarorum"-ot. A húsz év után Lüttich környékét is érintő csapás miatt (1052) a Lüttich-Aachen-i térségben élők közül sokan vándorolnak ki Magyarországra. Tehát már ebben az időben élénk a kapcsolat ezen területek lakói között. A XII. században német telepeseket hívnak Erdélybe a Rajna vidékéről, ahol a magyar királyok örökérvényű előjogokkal ruházzák fel őket.

Nagy Lajos magyar király már 1344-ben vámkedvezményt és különös védelmet biztosít a kölni kereskedőknek. 1357-ben – 700 lovas kíséretében – Kölnbe és Aachenbe utazik anyjával; az aacheni dómban egy magyar kápolnát emeltet, és két káplán megélhetését biztosítva gondoskodik a későbbi búcsújárók lelkigondozásáról.

Kölnben a magyar zarándokoknak volt egy részükre fenntartott szállás, az 1334-ben alapított és Köln városa által támogatott Ipperwald-Hospital. Ez a szálláshely addig létezett – úgy jó 200 évvel ezelőttig – ameddig II. József (a "kalapos király") le nem tiltotta a zarándoklatokat.

Gábry Sándor

***

Pecznyík Pál:

PÜNKÖSD NAPJÁN

Feltámadott Urunk Jézus,
menny honába költözött.
Pünkösd napján: lángnyelvekben,
hozzánk ismét földre jött.

Bűnbánókhoz, bűnbocsátó
szeretettel érkezik.
Megígérte: velünk marad,
amíg a föld létezik.

Lelke által, bennünk lakik,
így mi, véle járhatunk.
S utunk végén, felragyog majd,
dicsőséges új napunk!

 

A Lélek gyümölcse
HŰSÉG

A Szentírás két eredeti nyelvében a hitet és a hűséget mindig ugyanaz a szó jelenti. Aki hisz, az hűséges, a hűség pedig a hitből táplálkozik. Hiszek a bizalomra méltóban, s hű vagyok, mert valaki megbízhatósága hűségre késztetett.
Számtalan helyen van szó ezért a hű Istenről, a hű Teremtőről, aki megerősít és megment, s aki ígéreteit betartja. Jeremiás siralmai Isten hűsége nagy voltát dicsérik (3,23), aki hűséges marad, ha mi hitetlenkedünk, hűtlenkedünk is (2Tim 2,13). Az őtanácsai hűek és igazak, őt vallja megváltójának a zsoltáros (31,6). Jézusnak is kijár a hűséges jelző: a fehér lovon ülő hű és igaz, a hű tanú és a hűséges Főpap az Isten előtt (Zsid 2, 13).
A hűséges Isten szemmel tartja a föld hűségeseit, a sáfároktól hűséget vár el, s aki hű a kevesen, a sokon is hű az (Lk 16,10), s azt helyezi hivatalába, akit hűnek ítélt. A hűség a Lélek ajándéka.
 

 

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

KITEKINTÉS

Prága, Csehország. Az ország legnagyobb egyházi közösségét a római katolikusok alkotják, 2,74 millió lélekkel. 117 ezer tagja van a Cseh Testvérek egyházának és kerek százezer a Cseh Huszita egyháznak. De még így összesen sem éri el a hívek száma az összlakosság 32%-át. Csehország így az EU legelvilágiasodottabb országa.

Bosznia. A nyilvános iskolákban tanulók 95%-a jelentkezett önként a különböző vallások és felekezetek vallásoktatására. Ezért tiltakoznak most vallási vezetők a kormány terve ellen, amely vallásoktatás helyett "vallási kultúra" nevű tantárgyat szeretne bevezetni minden iskolában.

Jeruzsálem, Izrael. 2005. januárjától új nevet vett fel a palesztinai lutheránus egyház: Jordániai és Szentföldi Ev.luth. Egyház. Az egyház hat gyülekezete közül öt a Jeruzsálem körüli palesztin területen, egy pedig Jordániában él.

San Salvador. Január 29-én ismeretlen tettesek megtámadták és teljesen kifosztották a Salvadori Lutheránus Egyetem épületét. Az őrt felakasztották és az egyetem autóbuszát is ellopták.

Bingzhu, Kína. Az 1999 óta eltűntnek hitt John Gao Kexian, Yanta-i püspök 81 évesen meghalt a helyi börtönben. Holttestét azonal elégették és családja sem lehetett jelen a temetésén. Hivatalosan az volt a bűne, hogy a római katolikus földalatti egyházat vezette, s két püspöktársával évek óta tartották börtönben.

Athén, Görögország. Korrupciógyanús ügyletek miatt válságba került az ortodox egyház. Közvéleménykutatások szerint annyira megrendült a lakosság bizalma az egyházban, hogy már több, mint a fele az egyház és állam teljes szétválasztását követeli. A görög protestáns egyházak csak egy ilyen szétválasztástól remélnek több jogot maguk számára.

Würzburg, NSzK. A Bonifatiuswerk nevű rk. szervezet afelől kérdezett meg katolikus hívőket, hogy mennyire készek a hitükről mások előtt bizonyságot tenni és arról beszélni? 56% azt válaszolta, hogy erre kész, ha lehetőség nyílik rá; 38% "attól függ"-gel válaszolt, 6% pedig nem hajlandó erre. Arra a kérdésre, hogy miért nem, azt felelték, hogy minden vallásról való beszélgetés úgyis csak a papi nőtlenség és a fogamzásgátló szerek használata körüli vitába torkollik.

Columbus/Ohio, USA. A fenyegető egyházszakadás az anglikán egyházközösségben valószínűleg elkerülhető. Az Episzkopális Egyház 140 püspöke kijelentette, hogy jövő évi zsinatáig nem szándékozik homoszekszuális papokat és püspököket szentelni.

Bonn, NSzK. 39 ezer médiatermék vizsgálatánál kiderült, hogy a Német Labdarúgó Szövetség az ország legtöbbet említett szervezete, a második helyen a müncheni labdarúgó csapat (Bayern München) áll. Ezt követi az ADAC nevű autóklub, s csak ezután jönnek az egyházak.

Berlin, NSzK. Óriási felháborodás kísérte Schröder kancellár javaslatát a Kínába irányuló fegyverszállítások tiltásának feloldására. Érdekes módon nem tiltakoznak az egyházak, pedig kínai testvéreik továbbra is válságos időket élnek át a kommunista országban. Jelentések szerint az utolsó hat évben csaknem másfélezer keresztényt ítéltek halálra és százezerre tehető a kínai gulágokban fogvatartott hívők száma.

Minszk, Fehéroroszország. A új vallásügyi törvényjavaslat láthatóan az ortodox egyház előjogait kívánná erősíteni. Szó van arról, hogy az ortodox egyházon kívül minden más felekezet magas bért fizessen a telkekért, amelyen temploma vagy gyülekezeti háza áll.

Oslo, Norvégia. Az 56 éves Ole Ch.M. Kvarme-t, a Norvég Bibliatársulat főtitkárát, majd Borg-i püspököt nevezte ki Harald király Oslo püspökévé, azaz a Norvég Evang. Egyház vezetőjévé. Az új püspök a Haifa-i (Izrael) norvég misszióban dolgozott sokáig.

Stuttgart, NSzK. Új püspököt választott a Württembergi Ev.Egyház Frank Otfried July személyében, aki előzőleg már három püspök személyi titkára volt. Beiktatása július 23-án lesz.

Prága, Csehország. Előadássorozattal ünnepelte fennállásának 85.évfordulóját az Ev.Teológiai Kar.

Peking, Kína. A kormány engedélyezi a katolikusoknak, hogy imaórákat tartsanak az elhúnyt pápáért, habár soha nem ismerte el őt a kínai katolikusok fejének.

Biskek, Kirgízia. A "békés forradalomért", amely elűzte a diktátor-elnököt, sok keresztény imádkozott az országban. Az ország 5 millió lakosának 75%-a mohamedán, 20% pedig az ortodox egyházhoz tartozik.

Berlin, NSzK. Legújabb adatok szerint a kelet-német kommunista uralom idején kerek 3 millió egyháztag menekült el Nyugat-Németországba. Talán ezzel is függ össze, hogy a mai kelet-német egyházak nem használták ki jobban az egyesítés nyújtotta jó lehetőségeket.

Az élet és halál Ura elszólította
Szabó Zoltán Gábor
evangélikus lelkészt 2005. április 8-án,
két nappal 73. születésnapja előtt.
Temetése a németországi Stolzenauban volt.

1956-ban hagyta el Magyarországot és egy ideig
magyar menekültek lelki-pásztora volt Münsterben,
majd nyugdijazásáig német gyülekezetekben szolgált.

Jel 2,10
Feltámadunk!

 

A Lélek gyümölcse
SZELÍDSÉG

"Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet" (Mt 5,5). Ezt hirdeti meg az a Jézus, aki magáról mondja, hogy ő maga szelíd és alázatos szívű, s aki szelíd királyként közeledik népéhez. Az ő követői sem lehetnek mások: elhivatásukhoz méltóan kell szelídségben járniok (Ef 4,2), sőt szinte űzniök kell a szeretetet, türelmet és szelídséget. Még az ellenkezőket is szelíden kell kezelniök és rendreutasítaniok. Szelídséggel kell az igét befogadni, sőt a reménység felől kérdezősködőknek is szelídséggel és félelemmel kell bizonyságot tenniök (1Pt 3,16).
A megfelelő görög szó azt jelenti, hogy szelíd az, aki beismeri, hogy Isten iskolájában még sokat kell tanulnia.
 

 

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra
ÚTITÁRS
Magyar evangéliumi lap
Evangelisches Blatt für Ungarn
Előfizetési ár egy évre: EUR 15,-
ill.annak megfelelő más valuta.
Bankszámla: Ung.Ev.Luth.Seelsorgedienst in Deutschl.
Landesbank Baden-Württemberg (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 1180084
Szerkesztőbizottság-Redaktionsausschuss:
Gy.Cseri, Beethovenstr. 18, D-35452 Heuchelheim;
J.Glatz, Berrenratherstr. 514, D-50354 Hürth-Efferen;
L.Terray, Presterod, N-1640 Rade, Norwegen.
Szerkesztő-verantwortlicher Redakteur:
I.Gémes, Gänsheidestr. 9, D-70184 Stuttgart
E-Mail: istvan.gemes kukac freenet.de
www.utitars.de
St.Johannis-Druckerei, D-77922 Lahr.