MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP
XLVIII. évfolyam - 2004. 3. szám

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pátkai Róbert:

MERRE VAN EURÓPA?

 

Az európai összefogás és közösség gondolatát hosszú időn át gátolta, érvényesülését lassította, előbb a rivalizálás keltette angol-francia ellentét, majd – két világháborút követően – a germán rokonnal, Németországgal megromlott jó viszony. Persze, a britek mindig úgy gondolták, hogy egy ilyen "klubban" nekik kell játszani a vezető szerepet. S így gondolják ma is, amikor már nem gyarmati világbirodalom urai. Jól látta ezt De Gaulle tábornok, mint a francia köztársaság elnöke, és elszánt igyekezettel próbálta akadályozni Nagy-Britannia befogadását a Közös Piacba. A közösségnek mai formájában amúgy is az volt a létrehozó ösztönzője a második világháború után, hogy a franciák és a németek végre megbékéljenek és ne essenek ujból egymásnak. Csak 1957-re alakult ki annak a tudata, hogy az európai egység megvalósitása egyrészt a gazdasági fejlődés, másrészt a földrész kultúrájának és befolyásának védelme szempontjából elodázhatatlan feladat. Ekkor jött létre a római szerződés. Az angolok már az így megteremtett Közös Piac szervezetén belül is sok mindent kifogásoltak, például halászati és mezőgazdasági elgondolásokat, később pedig a munkaügyi döntéseket. Az ilyen és hasonló magatartásnak nyilván sok összetevője van.

Az angol konzervativok nem egyszer játszottak rá kormányzóhatalmuk erősítése végett a brit nemzeti érzelmekre. És azt igyekeztek elhitetni, hogy az angol konzervativizmus képviseli az angol nemzetet. Erőteljesen hangsúlyozták, hogy a konzervativ kormányzat védi legjobban a szigetország érdekeit Brüsszel eróziós törekvései ellen. Ekkor alakult ki – Magyarország és társai kétségtelen előnyére – az a brit nézet, hogy a közösséget inkább horizontálisan kell fejleszteni, tehát inkább bővíteni kell, mint hogy vertikálisan mélyitenék a még szorosabb integráció javára, a nemzeti jelleg kárára intézményesitett változtatásokkal. Mindenesetre az a tény, hogy 2004 májusától Magyarország is tagja lesz az Európai Uniónak, ilyen politikai döntések és a korábban említett történelmi tényezők eredménye is.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a bővítés politikája közös kül- és biztonság, valamint a gazdaságpolitikának rendkivül jelentős lépése, amely kiterjed a demokrácia, a jog uralmának olyan övezetére is, egy olyan térségben, amelyet tizenöt évvel ezelőtt még ellenséges övezetnek lehetett, vagy éppen kellett tekinteni. Mindezt figyelembe véve, aligha lehet arról szó, hogy az Európai Unió belátható időn belül egy európai egyesült államokká változik, még akkor sem, ha bizonyos tekintetben már most egyfajta egyesült államok közösségét képezik az Európai Unió tagállamai. A gazdasági és a szociális élet számos területén ugyanis a tagok között olyan erős és intenziv együttműködés valósul meg, hogy az egyesült Európa gondolatának lehet némi valóságtartalma. Viszont Európa egészen más formátum, mint Észak-Amerika. Kultúrájának másfélék a gyökerei, tulajdonképpen kultúrák sokaságáról van szó, és ezekből nem lehet egy homogenizált, össszevont, sűrített államot létrehozni.

Politikailag ugyanakkor a tagállamok nemzeti szuverenitása marad a legfontosabb. Ennek nem mond ellent, hogy a tagországok szuverenitásuk egy részét kölcsönösen megosztják egymással a gazdasági és a szociális élet, valamint növekvő mértékben az igazságügy és a biztonság területein. De számos olyan terület marad, amelyek a nemzeti szuverenitás hatáskörébe tartoznak. Például azok a területek, amelyek a parlamenti választások során is döntőek, így az adózás, az egészségügy, a jog és a közrend, valamint az oktatás területe. Ezzel kapcsolatosan szólhatunk egy érdekes jelenségről. Akármelyik felvételre jelentkező országban járunk, azt tapasztaljuk, hogy ott szemellenzősen közelitik meg Európát. Azt mondják, hogy "mi most belépünk Európába". Ami persze egy képzeletbeli Európa. Nem látják, hogy nagyon erős kölcsönösségről van szó. Európa is belép hozzájuk. Ez a kölcsönhatás így foglalható össze: az Európai Unió tevékenysége két fontos alapelvre épül. Az egyik a szolidaritás, akár egy nagy kölcsönös biztositó társaságról lenne szó. A másik pedig a szubszidiaritás, ami azt jelenti, hogy a legtöbb döntést a legalacsonyabb szinten: helyi vagy nemzeti szinten kell meghozni és csak szükség esetén európai szinten.

Hazánk számára helyénvalónak látszik a finn példát követni. A finnek kezdettől fogva nagyon Európa-barát stratégiát alakítottak ki. És ez nagyon sikeres volt abból a szempontból, hogy a finneket mindenki elfogadja, nagyon bíznak bennük és nagyon hatékonyan működnek az Európai Unión belül. Ez a célravezető út. Emellett, – zárógondolatként említem – Közép-Európa megítélése szempontjából fontos, hogy a térség országai milyen viszonyt tartanak fenn szomszédaikkal. Az EU-csatlakozás ugyan nem változtatja meg hazánk határait, de megváltoztathatja azok jellegét. Ily módon a tagság bizonyos mértékben – különösen pszichológiailag – kárpótolni fog Trianon sokunk által sérelmezett igazságtalanságaiért.

***
Hol kapjuk a Szentlelket?
  1. Kereszteléskor és az úrvacsora vételekor.
   Így ír Pál apostol: „Az egy Lélek által mind egy testté kereszteltettünk és egy Lélekkel itattattunk meg.” (1Kor 12,13)
  2.  
  3. A prédikácó által.
   A feltámadott Úr így küldte tanítványait: „A Szentlélek ereje száll rátok és tanítványai lesztek.” (Csel 1,8)
  4.  
  5. Imádság által.
   Jézus ezt mondta: „Mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérnek tőle.” (Lk 11,13)

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

A MISSZIÓI PARANCS

Az evangéliummal szemben csak kétféle viselkedés lehetséges: hit vagy hitetlenség. “Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik.” Ebben a versben egészen nyilvánvaló a hit központi jelentősége. Luther nem a feltalálója annak, hogy minden a hiten fordul meg s a hit teszi az embert kereszténnyé, csak a – megtalálója. Itt találta meg Jézus szavában. S ezen nem változtat ez a két szó sem: "és megkeresztelkedik".

Ezt a mondatocskát sokféleképpen szokták magyarázni. Ezzel szokták a kereszténység tágkeblűségét bizonyítani. Hogy a mondat második felében nincs meg a keresztségre utalás, ebből következtetik: a keresztség nem okvetlenül szükséges az üdvösségre, a keresztség nélkül is üdvözülhet valaki, aki – hisz. Ez teljes félreértése az igének. Gondoljunk csak a kereszténység első idejére, amikor még nagyrészt felnőtteket kereszteltek. Ennek a folyamata a következő volt: valaki hirdette az evangéliumot annak, aki addig nem ismerte; az igehirdetés által Istennek Szentlelke hitet gyújtott a pogány szívében, olyan hitet, amely kész volt a megkeresztelkedésre is; ez tette őt nyilvánosan kereszténnyé; ettől fogva vállalta a keresztény hittel járó üldöztetést is, melyben azok részesültek, akik Krisztus nevére megkeresztelkedtek. Aki a Krisztusról szóló igehirdetést hitetlenül fogadta és kikacagta, az meg természetszerűleg megvetette és semmibe vette a keresztséget is. A hit és a keresztség igenis mindenképpen egybetartoznak!

Aki hisz és megkeresztelkedik, vagy mai nyelven szólva – miután a keresztség ma legtöbbször a gyermekkorban történik: – aki hisz és a keresztségét hite külső szent jelének, isteni megpecsételésének tartja, az megmentetik, megmenekül és üdvözül. Aki pedig nem hisz és éppen ezért a megkereszteltetését is semmibe veszi, megveti, – máris ítélet alatt áll. Ez annál inkább súlyos szó ma, mert a keresztséget mi nagyon könnyelműen vesszük. Elszakítjuk Isten igéjétől és a mi hitünktől. Pedig Isten a keresztséget mint látható külső jelet adja igéjének bizonyosságára és megerősítésére. Isten igéje a levél – mondja Luther; a keresztség pedig a pecsét rajta, hogy a hitünk bizonyos legyen a maga dolga felől.

Scholz László: Szentlélek tábora

***

 

"Isten bizonyára szeretet.
ARRA teremtette az embereket,
hogy boldog közösségben
örökké vele éljenek.
ÁM AZOK keménynyakúságukban
és szabad akaratukkal való visszaélésben elfordultak tőle,
és ezzel saját maguknak
a poklot készítették elő.
ISTEN soha senkit nem vet a pokolba,
hanem a bűnébe belegabalyodott ember
teremti meg magának a poklot.
ISTEN soha nem teremtett poklot."

(Sadhu Sundar Singh, indiai misszionárius)
***

 

Konfirmáció – és kijáró tilalom
(Rafidia, Palesztina)

 

A "Jó Pásztor" evangélikus gyülekezet 2003.karácsony előttre felépítette templomát. A templomszentelési ünnepségekbe építette be a gyülekezet lelkésze, Hosam Naouam, a konfirmációt is. "60 éve vár a gyülekezetünk türelmesen erre a napra, hiszen eddig bérházban tudtuk csak megtartani istentiszteleteinket. 1993 óta konfirmációt sem ünnepeltünk. A Jeruzsálemben székelő püspökünk, Riah Abou Al Assal is megígérte eljövetelét" – írja szomorúan jelentésében a lelkész. Mindent elkészítettek és felkészültek a nagy napra.

"Ám a nagy nap reggelén kiderült, hogy községünk négy lakóját megölték a megszállók. Építészmérnökünk órák hosszat el sem hagyhatta a templomunk épületét, mert annak kapuját elfoglalta az izraeli katonaság és a városban kijárási tilalmat rendelt el. Napokon át lezárták a hozzánk vezető összes utat és gyakorlatilag lehetetlenné tették gyülekezetünk életműködését.”

Ez is egy szomorú szelete az izraeli-palesztin konfliktusnak.

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

Válaszd az életet!
9. Mózes 5. könyve

NEM SOKAN

állíthatják, hogy Mózes 5. könyve a legkedvesebb bibliai irataik közé tartozna. Annál meglepőbb azért, hogy milyen nagy sikere és tekintélye volt a kereszténység kezdeti korában. A zsoltárok könyvétől eltekintve, egy ótestámentumi iratból sem idéznek annyit az Újtestámentumban, mint éppen belőle. Ha jól számoltam, vagy 170-szer van rá utalás – főleg János evangéliumában – és az Újtestámentum 45 helyén találunk 34 egyenes idézetet belőle. Már maga ez a megfigyelés is elég ahhoz, hogy ez a könyv fölkeltse érdeklődésünket és kíváncsiságunkat.

VALÓSZÍNŰLEG

mindig is megkapta olvasóit a könyv sokszínűsége: törvények váltakoznak benne előírásokkal, de történeteket is találunk, mintahogy nem hiányzanak intések, óvások és figyelmeztetések sem. Sok törvényt ugyanígy hoz már Mózes 2-3. könyve, ezért is hívják az ötödiket latinul Deuteronomium-nak, azaz a második törvény(könyv)nek. De mintha a mi könyvünk súlyt helyezne nemcsak az egyes törvények ismeretére, hanem azoknak megalapozását is fontosnak tartja. Nem is szólva a rengeteg utasításról és szabályról, amelyekkel segítségére siet a hívő embernek és a közösségnek, hogy azokkal rendezzék és folytassák mindennapi életüket. Főleg a 12-26. fejezetekre gondolhatunk, ahol vagy 70 olyan előírást sorol fel, amelyek ténylegesen be is tudják tölteni ezt az életszabályozó feladatot. Éppen ezek sokasága mutatja be jól az emberi élet sokszínűségét és sokrétűségét. A könyvben levő történetek leginkább a pusztai vándorlás és a honfoglalás idejéből valók. – Igy szokták, csomópontok köré csoportosítva, három egységre felosztani a könyvet, mégpedig az 1-11, 12-26, és 27-34. fejezeteket magába foglalva.

TUDJUK, HOGY

már a zsidóságban is külön tekintélyt kölcsönzött a könyvnek, hogy benne taláható a sömá: "Halld (=sömá) Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!" (6,4). Ezt a hitvallást minden felnőtt zsidó férfinak naponként el kellett mondania. Hiszen Izráel sokistenhívő népek között élt, ami naponkénti kihívást jelentett az egy-Isten-hitének. 5.Móz. ezért nem győz eleget küzdeni a bálványistenek ellen, azok imádatát tiltani és az egy igaz Isten törvényeihez való ragaszkodásra inteni.

"Szorosan megtartsátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, bizonyságait és rendeléseit, amelyeket parancsolt néktek" (6,17) – ez a mondat számtalanszor újra meg újra felbukkan a könyvben. Valaki azért azt mondta, hogy ha semmi más nem lenne a kezünkben, csak 5.Móz., akkor is pontosan tudnánk, hogy mi a zsidó vallás lényege.

MÓZES ALAKJA

igen nagy szerepet játszik könyvünkben, s ez is nyilván sokat emelt a népszerűségén. A könyv három beszédét tartalmazza 1,3 – 4,10-ben, 4,44 – 11,22-ben és 29,1 – 30,20-ban. Egy egész fejezetet foglal el a búcsúbeszéde és utódjának, Józsuénak “trónörökösként” való bemutatása (31). Ezenkívül egy másik, az Istent magasztaló énekét (32) és végül áldását (33), valamint a halála bejelentését (34) közli. A "Mózes énekének" nevezett 32. fejezetet sokan tartják a Szentírás egyik legszebb és legmélyebb istendícséretének.

MIT IDÉZ HÁT EBBŐL A KÖNYVBŐL AZ ÚJTESTÁMENTUM?

Az evangélisták tanúsága szerint Jézus minden bizonnyal innen idézte a Tízparancsolatot, sőt az elszórtan található egyes parancsolatokat is. Hasonlóan innen vette Jézus a válaszát, amikor valaki azt akarta megtudni tőle, hogy melyik a “legelső” parancsolat (Mk 12,28). Jézus így felelt: “Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből” – ez pedig könyvünkben a 6. fejezet 5. verse. Ezt az igét jelentette ki Jézus a legfőbb parancsolatnak, s ő is a sömá-val összekapcsolva idézte innen. Azonban ő még egy másik mondatot is hozzáfűzött, amely nem 5.Móz.-ben, hanem 3.Móz 19,18-ban áll: “szeresd felebarátodat, mint magadat”. Meg is jegyezte, hogy “nincs más ezeknél nagyobb parancsolat” (Mk 12,31).

A kísértő Sátán támadásai ellen is ebből a könyvből vett mondatokkal válaszolt Jézus: “Ne kísértsd az Urat!” (6,16 = Mt 4,7); “Féld az Urat és csak néki szolgálj!” (6,13 = Mt 4,10); “Nem csak kenyérrel él az ember!” (8,3 = Mt 4,4).

PÁL APOSTOL

is előszeretettel nyúlt könyvünkhöz és többször idézett belőle. Szerinte Isten nem adta Izráelnek “az értő szívet és a látó szemeket, halló füleket, hanem a kábultság lelkét” (29,4 = Rm 11,8). Amikor pedig izráeli testvéreiért aggódik, akkor 5Móz. 30,12-14-et idézi: “Kicsoda megy fel a mennybe?” (Rm 10,6) – csak ő ezt arra használja fel, hogy Krisztus feltámasztásáról tegyen bizonyságot. Amikor pedig azt bizonygatja, hogy Izráel elfordult a szövetségtől és hűtlen lett Istenhez, akkor 5Móz 32,21-gyel érvel: “Én titeket felinge-reltelek egy nem-néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket” (Rm 10,19). Sőt, a pogányok között végzett munkájának is 5Móz-ben találja a megalapozását. De amíg ott a nemzeteket arra szólítják fel, hogy Istent megtorlásáért dícsérjék (5Móz 32,43), addig Pál azért hív istendícséretre, mert Isten nem ismer etnikai határokat s neki a nem-zsidók is ugyanúgy kedvesek (Rm 15,9-12).

A Zsidókhoz írt levél is többször kölcsönöz mondatokat 5Móz-ből. Mivel azonban ezek leginkább csak haragról, bosszúállásról, félelemről és halálról szólnak, a magam részéről ezeket nem húznám alá pirossal.

*

Mózes énekének tényleg vannak szakaszai, amelyeket én is szívesen kölcsönveszek Istenünk magasztalására. Különösen a következő szakaszokra gondolok: 32,1-4; 7-14. – Igen szimpatikus mindaz, amit a rabszolgák felszabadításáról közöl a könyv (15,12-18), ahogy azokat beépíti a családba (5,14). – Azt gondolom, hogy asztali imádságunknak is 5Móz-ben található az alapja: "Azért, ha eszel majd és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Istenedet ...” (8,10). – S mennyire igaz, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem szüksége van az Isten szájából származó igére is! (8,3) Hálás vagyok, hogy ez a könyv hűségre tanít s a hitben való megmaradásra int.

Másrészt bevallom, hogy sok előírással, törvénnyel, parancsolattal nem sokat tudok kezdeni. Úgy gondolom, hogy Jézussal együtt viszont tiszteletben tarthatom az Isten nekünk adott kijelentését – Jézusban. Ezért tartom 5.Móz. központi üzenetét ezekben a szavakban összefoglalva: "... nagyon közel van hozzád az ige; a te szádban és szívedben van ... eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. ... Válaszd hát az életet, hogy élhess te, és utódaid is." (30,14-19).

Mintha csak erre visszhangozna az apostoli ige:

"Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban" (1Jn 5,12).

G.I.

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

. . . ISTENHIÁNY . . .

Nem is olyan régen láthattuk a tv-ben "A napfény íze" című filmet, amit 1999-ben mutattak be a mozikban. A film címét a nagyapa által felfedezett ”Napfény” elnevezésű likőr adta. A három generációs családtörténetet ábrázoló műalkotás vége felé hallhattuk ezt a válasz nélkül hagyott, korántsem költői kérdést: "Ha Isten nincs és nem is volt, miért hiányzik annyira?"

Nem mehetünk el keresztényként egy kézlegyintéssel e kérdés mellett, mert ez a huszonegyedik század emberének egyik alapkérdése, ha őszinte önmagához. Milyen válasza lehet erre annak az embernek, aki már nem szenved az ”Istenhiánytól”? S el meri-e ezt mondani akárcsak a közelében élő embertársának is?

Az Isten válasza

Már Augustinus egyházatya is ismerte ezt az ősi kérdést, mert így fogalmazott: ”Magadra nézve alkottál meg minket, és nyugtalan a mi szívünk, amíg nyugalmat nem talál Benned, Urunk!” Mi, a régi teológiai, filozófiai tételekkel, elméleti válaszokkal, ”Isten-bizonyítékokkal” nem tudjuk meggyőzni azt a bűnös embert, aki fennhéjázva mondja: "Nem lesz számonkérés, nincs Isten" (Zsolt 10,4)! Mert a Szentírás őszintén fogalmaz: "Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten" (Zsolt 53,2). – De akkor miért hiányzik neki? Azért, mert nemcsak a Teremtőnek hiányzik a tőle a bűn miatt elszakadt teremtménye, aki képmását viselte, (de ez szinte a felismerhetetlenségig eltorzult), hanem a teremtménynek is hiányzik Alkotója, még ha megpróbálja letagadni is ezt a "szívbe írt törvényt". – "Isten képmása rajtunk és a hasonlóság Istenhez nem más, mint Isten teljes megismerése és az Isten iránti tökéletes szeretet, az örök élet, az örök boldogság és az örökké tartó lelki nyugalom." (Luther).

Aki a mi Napunk: "Mert nap és pajzs az ÚR" (Zsolt 84,12) – az Úr Jézus szeretetének éltető fényében élhet már, az elmondhatja: hogy ez a hiány az Istennek az írott és a testté lett Igéjében, azaz Jézus Krisztusban elnyerhető szeretetével teljesen megszüntethető; mert ő ”Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált” (Zsid 2,9). Ezért mi Őbenne ízlelhetjük meg, hogy jóságos az Úr (1Pt 2,3) és "boldog az az ember, aki hozzá menekül"; mert át fogja élni személyesen ezt, és megérzi és meglátja, hogy jó az ÚR (Zsolt 34,9)!

A ”Napfény” ital lehetett bármilyen jó ízű, de az nem olthatta el az ”Isten-hiány” okozta kínzó szomjúságot. S össze nem hasonlítható az Őt szeretőket körülvevő (nap)fényözönnel, mert: "az Úr Isten fénylik fölöttük" (Jel 22,5), és e földi élet után "nem a nap lesz többé napvilágod, (…) hanem az ÚR lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed" (Ézs 60,19)!

A Költő válasza

De próbáljunk válaszolni az alapkérdésre Ady Endre két ismert versének néhány sorával is. Az ő Istent kereső személyes vallomása megrendítően őszinte és igaz. Ha meghallhatná ezt a ”Napfény” (és nem csak a likőr) ízét nélkülöző filmbeli és sok mai család: talán a saját válaszuknak is elfogadhat-nák az Isten igéjével együtt, erre a szívet-lelket gyötrő kérdésre: "Ha nincs Isten és nem is volt, miért hiányzik annyira?"

 

(Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben)

 

(Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm)

 

A Te válaszod?

Kedves Testvérem, ne ítéld el ezt az őszinte kérdést feltevő, ”Istenhiányban” szenvedő filmbeli ”örök” embert, hanem a ”negatív címben” feltett kérdésre próbáld megfogalmazni személyes válaszodat, és imádságodban mondd el annak az Istennek, aki számodra már nem ”hiányzik”, mert hagytad, hogy Ő megtalálhasson Téged is! – S ezután már bátran válaszolhatsz a kétkedő, a kereső, vagy még a tagadó embertársadnak is a létező Isten, az örök Vagyok iránti szeretetedről

Garai András, Nyiregyháza

***

Gyermekkórus a stuttgarti március 15-i istentiszteleten
Gyermekkórus a stuttgarti március 15-i istentiszteleten

***

New York, USA.

Szemben az európai egyházakkal, az amerikai nagy egyházak folyamatosan növekednek. A Nemzeti Egyháztanács jelentése szerint 66,4 millió tagja van a róm. kat. egyháznak, 16,2 millió a Déli Baptista, 8,4 millió a lutheránus, 8,3 millió az Egyesült Methodista, 5,5 millió a pünkösdista egyháznak. Ezután 5,4 millió taggal a mormonok következnek. Az országban jelenleg 75 ezer fiatal készül a lelkészi szolgálatra. Az egyháztagok átlagban 538 dollárt fizetnek önként és évenként egyházaik pénztárába. A bevétel nagyobb részét az egyházak magukra költik, csak 14%-ot adnak ki egyéb támogatásokra.

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

KIS BIBLIAI ANATÓMIA

3. A fül és a hallás

EMBERI FÜL – ISTEN "FÜLE"

Sem az Ó-, sem az Újtestámentumot nem foglalkoztatja különösebben a fül, mint emberi szerv. Megállapítást nyer ugyan, hogy az Isten teremtette (Péld 20,12) hallásra (Mt 11,15). Magas értékét azáltal kapja meg, hogy Istennek is van "felénkhajló" füle, amellyel tudomásul veszi az emberek kérését: "hajtsd hozzám füleidet" (2Kir 19,16) és figyel rájuk (Zsolt 34,16). Éppen ez különbözteti meg Őt a bálványoktól, amelyeknek vannak ugyan fülei, de nem hallanak (Zsolt 115,6). – Az se titok, hogy az emberi fül “hallván hall és mégsem ért” (Mt 13,13), s mintha emögött is Isten állna (Ézs 6,9.10). “Körülmetéletlen szívű és fülű” a nép (Csel 7,51), mint hogyha az Úr nem adott volna neki halló füleket (5Móz 29,4).

A HALLÁS

Annál többet foglalkozik a Szentírás a fül funkciójával, a hallással. Hiszen még a hit is hallásból van, ahogy azt Pál apostol megfogalmazta (Rm 10,17). Biológiailag is fülünk a befogadás szerve. Ha nagyon odafigyelünk valamire, azt mondjuk, hogy “csupa fül vagyok”. Kutatások pedig kimutatták, hogy már az anyaméhben első ténykedéseink közé tartozik a hallás. Már ott “felismerjük” édesanyánk hangját, s a szívveréssel együtt belesimulunk az ő életütemébe.

Így látja ezt a Szentírás is: Isten nem néma, hanem állandóan megszólítja az embert. Ezt hallja vagy kellene meghallania, ahogy az már az őskezdetnél is volt (1Móz 3,8-10). Aki nem hallja először az Úr szavát, az imádkozni is hiába akar, “aki elfordítja a fülét ... annak könyörgése is utálatos” (Péld 29,9). A menet tehát mindig ez: Ő szólít meg bennünket (5Móz 5,1) és erre megnyitja fülünket is (Zsolt 40,7). Ezt a megszólítást kell komolyan vennünk, akár intés, tanítás, útmutatás vagy parancs legyen az.

Komolyan ezt úgy vesszük, hogy Isten "fölserkenti fülemet, hogy hallhassak, miként a tanítványok" (Ézs 50,4). Jézus is azt mondja, hogy azok a tanítványai, akik hallják az Ő szavát (Jn 10,27). Ezt a hallott szót kell komolyan venni, amennyiben “meg is tartjuk”, mert különben hiú tükörbenézők vagyunk csupán (Jak 1,22-24), akik elfelejtik, hogy mit is láttak (Lk 16,31).

A BIÓLÓGIAI HALLÁS

életfontosságú: rajta keresztül áramlanak belénk szellemi impulzusok, tesz képessé az egymás közötti kapcsolatfelvételre, esztétikai ínyencségeket nyújt a hallott zenén keresztül. A Szentírás ezt még megtetézi, amikor kijelenti, hogy az Isten szájából származó ige meghallása nélkül még a kenyér is kevés az életfenntartásomhoz: "nem csak kenyérrel él az ember ..." (5Móz 8,3) – s ezt Jézus is csak megerősíti (Mt 4,4).

Ezt a "természetes" ember nem akarja komolyan venni és inkább süketnek tetteti magát. Jézusnak kell rászólnia, hogy ha van füle, hallania kell a számára olyan fontos isteni hangot (Mk 4,9.23.). Több, mint fizikai jelentőségű volt az, amikor Jézus egy süketnémát gyógyított meg. Az újját a fülébe bocsátotta – írja Márk – hogy megnyíljon a füle. “Effata!” – azaz nyílj meg, hogy nem csak a körülötted levő zajokra, nem csak embertársaid szavára, de főleg az Isten üzenetének befogadására is készen légy! (Mk 7,32-36).

AZ EGYENSÚLYUNK

De van még egy további fontos feladata a fülünknek: ő gondoskodik fizikailag az egyensúlyérzékünkről. A belső fül folyadéka eltolódásával, mint egy szintező, értesíti az agyunkat, hogy tájékozódni tudjunk a lent és fönt között, s kiegyensúlyozza a magatartásunkat. Így gondoskodik a fülünkbe eljutó isteni ige is lelki egyensúlyunkról: “aki hallja tőlem e beszédeket és megteszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát ...” (Mt 7,24). Mert Isten igéje élő és ható és elhat a szív és lélek, az ízek és velők megoszlásáig és megítéli a gondolatokat és a szív indulatait” (Zsid 4,12).

Jézus boldogoknak mondja a hallókat (Mt 13,16); de a fül funkciója is lejár egyszer. Pál szerint Isten olyasmit készített elő az övéinek, amit “szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív el se gondolt” (1Kor 2,9). Ám addig még könyörögnünk kell halló fülért, nehogy hiába keressük majd az Úr szava meghallgatásának örök helyét! (Ám 8,11-12).

***
"Képzeljünk el egy embert, akinek minden szerve megvan, ő maga azonban mélyen alszik. Öt érzéke nem működik tehát: nem lát, nem hall, nem szagol, nem ízlel, nem érez. Eleven ugyan az ilyen, s teljes embernek tekintendő, de a külvilággal semmi kapcsolata nincs. Ehhez érzékei működésére lenne szüksége. S ahogy az emberi test bizonyos funkciókat tölt be érzékei által, ugyanúgy mozgósítja Krisztus, teste tagjainak kegyelmi ajándékait. Az újjászületett keresztényben az alvó kegyelmi ajándékokat fel kell ébreszteni!" (2Tim 1,6) (A. Bittlinger)
***

 

MAGYARORSZÁG TEMPLOMAI AZ INTERNET-EN

2003. novemberétől működik a “Magyar templomok” nevet viselő egyházi építészettel foglalkozó honlap. A kezdeményezés célja, hogy Magyarország minél több templomáról igényes, szép fotók jelenjenek meg az interneten. A folyamatosan bővülő oldalon, melynek címe: http://www.magyartemplomok.hu jelenleg több, mint 90 templom látható, mindegyikről legalább 8-10 kép. Tervezik, hogy egyes templomok történetét is elérhetővé teszik az interneten.

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

EZ A JÉZUS PROVOKÁL ENGEM!

Padre Zezinho (Brazilia)

***

FOGYATÉKOSOK?!

A Seattle-i Para-Olimpián történt.

Kilenc testi vagy szellemi fogyatékos sorakozott fel a százméteres síkfutás indító vonalán. Eldördült a startpisztoly, s a mezőny megindult – ha nem is vágtában, de a verseny boldog izgalmával.

Azaz nem az egész mezőny, mert egy fiú mindjárt az elején felbukott, majd még néhányszor, utoljára hangosan sírva fakadt.

A többiek meghallották a sírást, lelassítottak, megálltak, aztán egytől-egyig visszafordultak. Egy Down-kóros kislány lehajolt hozzá, és megpuszilta: – Ettől mindjárt jobb lesz!

Akkor mind a kilencen összefogódzkodtak és együtt elsétáltak a célig.

Az egész stadion felállt és tíz percig tapsolva ünnepelt.

Sokat gondolkodtam a történeten. Nem tudom eldönteni, hogy melyik társadalom fogyatékos, az egészséges, – vagy az általunk fogyatékosnak tartott ...

(Dobay Sándor: Lelkészi Levél )

***

Budapest. Ez év április elején, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa székházában megalakult a Protestáns Újságírók Szövetsége (PRÚSZ). Az egyházi és világi médiumoknál dolgozó újságírókat, televíziósokat és rádiósokat tömörítő közhasznú egyesület elsődleges célja az, hogy a protestáns értékeket képviselje a médiában, illetve a közéletben. Az elnökségben mind a világi sajtó, mind az egyházi (református, evangélikus, metodista és baptista) képviselve van. (Ev.Élet)

*

Pünkösd vasárnapján megkezdi adását a Magyar Katolikus Rádió, amely az egész országra terjed ki.

***

Nyugat-európai magyar presbiter-találkozó - Holzhausen
Nyugat-európai magyar presbiter-találkozó - Holzhausen

***

GYERMEKEM 11 KÉRÉSE

Ne kényeztess el mindig! Tudom, nem kaphatok meg mindent, amit szeretnék. De szeretnélek Téged próbára tenni és megtudni, meddig mehetek el.

*

Ne félj akaratommal szembeszegülni! Ezt szeretem, mert ez tartást ad nekem.

*

Akadályozz meg rossz szokások fölvételében! Szeretnék biztos lenni abban, hogy te azokat eleve ismered és elutasítod.

*

Ha csak lehet, ne kritizálj engem idegenek előtt! Szavaidra jobban figyelek, ha azokat négyszemközt, halkan mondod, csak nekem.

*

Ne szomorodj el, ha azt mondom, hogy nem bírlak! Ez nem személyednek szól, hanem erős akaratodnak, amellyel le akarsz teperni.

*

Ne tulajdoníts különösebb jelentőséget hangulatváltozásaimnak! Csak arra valók, hogy figyelmedet rám irányítsák.

*

Ne morgolódj! Ha ezt teszed, úgy védekezem, hogy süketnek tettetem magam.

*

Ne tégy soha gyors ígéreteket! Gondolj a csalódásomra, ha ígéreteid nem válnak be.

*

Ne légy következetlen! Ezzel teljesen elbizonytalanítasz és bizalmam megrendül benned.

*

Ne vágj a szavamba, ha kérdezek valamit! Ha így zavarsz, nem biztos, hogy legközelebb is téged kérdezlek majd meg.

*

Ne gúnyolódj félelmeim fölött! Tényleg félek. De te megnyugtathatsz, ha megkísérled, hogy megérts.

*

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

Kell egy hű útitárs!
Aranylakodalmi széljegyzet

Egy magyar sláger szerint "kell egy jó barát" és ezt az énekes sokszor ismétli, hogy fontosságát a hallgatókba vésse. De a probléma nem is az, hogy igényeljük-e a barátot, hanem a fájdalmas hiánya. Jézus, amikor tanítványainak azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok, nem biztosítást, szerződést kötött velük, hanem hű útitársként szegődött melléjük. Mint egykor az emmausi kettőhöz, akik húsvét után is szomorúan járják a nagypénteki útat. – Kell egy hű útitárs életünk során, aki velünk vándorol. Vagyis, aki nemcsak megjelenik néha, nemcsak vendégségbe jön, hanem ott van velünk életünk minden napján. Jézus ezt ígéri övéinek: "Veletek vagyok minden napon ..." (Mt 28). Ezért énekelhetjük boldogan: Velem vándorol útamon Jézus ...

Ezt tapasztalhatták 50 évi házasságuk idején Örökös Ottó és Baumann Etel testvéreink is, hogy Jézus útitársuk volt, akire mindig számíthattak, aki nem hagyta cserben őket válságos, nehéz életszakaszokban sem.

Életük hajója Dunántúl más részeiből indult. Etel a dél-dunántúli tájak egyik hosszú falujában, a Balaton déli részén látta meg a napvilágot. Ottó a Fertő-tó közelségében gyönyörködhetett a termékeny Kisalföldben születése után. Mindketten viszonylagos jómódban éltek a szülői házban és megkapták a szükséges testi-lelki-szellemi táplálékot. De jött a történelem vihara, mely kitépte őket a szülői otthonból. Ottó egyedül került nyugatra, Etelt egész családjával együtt juttatta koldúsbotra a kitelepítés könyörtelensége.

Aztán találkozott a két fiatal a bajor erdőség menekülttáborában. Hozzájuk szegődött a hű útitárs, Jézus Krisztus és egymás iránti szeretetükben, egymásban is útitársra találtak, amikor a bajor erdő faláncolata gyűrűjében erősödött a szeretet aranyláncolata egy-más iránt és a Stuttgart-Cannstatt gyülekezetének templomában házasságukat megáldotta az ott szolgálatot végző lelkész Fil 1,9-11 alapján. Szorgalmas munkával szép otthont építettek ki maguknak, de beépültek a gyülekezet életébe is. Különösen a magyar protestáns gyülekezet volt a szívügyük, ahol Ottó presbiteri szolgálatot is vállalt. Magam is végezhettem szolgálatot egyik gyülekezeti összejövetelen, – a rokon Eteléket látogatva –, és örömmel hallgattam a csodálatos átéléssel énekelt magyar himnuszt.

Ezeknek a gyülekezeti útitársaknak sokat jelentett hitük erősítésére, magyar identitásuk ébrentartására az immár több évtizede összetartó szolgálatot végző magyar evangéliumi lap, az ÚTITÁRS. – Áldásos szolgálatot végzett az Örökös házaspár életében is, még ma is, ennek a lapnak határokat átívelő kapocs-munkája. Nemcsak amikor külföldön voltak, hanem immár itthon, szülőföldjükön is, 1996 óta.

Mert hazavágyódtak, és saját gyermekük nem lévén, a testvér gyermekei, mint keresztgyermekek jelentik számukra, a naplemente előtti életük igéretes, gondoskodó szeretetét, amikor az árnyak egyre hosszabbodnak. A Fertőszentmiklóson felépített szép házuk lehet a hátralevő életszakaszuk meleg otthona, ahol hű útitársként támogathatják egymást. Ottó szavai csengenek fülemben: “Akkor vettem észre, hogy Etel mennyire szeret, amikor egy kritikus helyzetben kórházba kerültem ...” Igen, útitársak a bajban bizonyítják, hogy hűségesek egymáshoz!

Aranylakodalmukat együtt ünnepeltük a soproni evangélikus templomban, az 50 éve elhangzott alapige friss, nekikszóló mondanivalójával, rokoni útitársakként, imádságos szívvel kérve Jézus Krisztust, hogy vándoroljon az “aranyos” ünnepeltekkel, mint leghűségesebb útitárs. De áldja meg azokat is, akik velük együtt ma is a hallott ige mellett az olvasott evangélium üzenetében, az ÚTITÁRS magyar lapban megtapasztalják, a nagyvilágban szétszórt magyar keresztényekként, Urunk jelenlétét. Stuttgarttól Sopronig, és folytathatnám Európa több országával és helységével, ahol örülnek a magyar ajkú testvérek, ha az evangéliumi lapot kézhez kapják, hogy megállhassanak a Krisztus-hitben és a hazaszeretetben mindvégig, mint hazafelé tartó útitársak!

Szimon János

***
"A szeretet lelki ajándéka által az Isten szeretetének edényévé válik az ember, hiszen a Szentlélek kiárasztotta a szívünkbe a Lelket, aki adatott nékünk (Rm 5,5). Ez a szeretet nemcsak Istennel köti össze az embert, hanem az egész teremtettséggel, az emberiséggel és az Isten teremtette világmindenséggel. Szeretet által szolgál az ember az emberiségnek és áldozatra lesz kész, miközben eggyé lesz Krisztussal, aki életét adta a világért."
(Vajta Vilmos)
***

INNEN – ONNAN

Washington, USA. A Vallásszabadsági Bizottság jelentése szerint a következő 10 államban van szervezett, ill. hallgatólagosan megtűrt keresztényüldözés: Burma, Észak-Korea, Eritrea, India, Irán, Pakisztán, Kína, Szaúd-Arábia, Szudán és Turkesztán. További nyolc állam sem kap sokkal jobb helyezést a listán: Belorusz, Kuba, Egyiptom, Georgia, Indonézia, Laosz, Nigéria és Üzbegisztán.

Ankara, Törökország. Sajtójelentés szerint az elmúlt évben 35 ezer török állampolgár lett kereszténnyé, ill. "egy nyugati szekta" tagjává. A valóság az, hogy görög, örmény, szír keresztények leszármazottairól van szó, akiket a törökök hitük elhagyására kényszerítettek. Ez a visszavándorlás tehát nem "elszektásodás", hanem a megváltozott viszonyok következménye. Törökország szeretne bekerülni ez EU-ba, s az egész világ szeme figyeli, hogy hogyan bánik a nem-muzulmán polgáraival!

Peking, Kina. Ai De, azaz az "erény szeretete" a neve egy civil mozgalomnak a kínai köztársaságban, amelyet egy evangélikus püspök alapított. Célja a közjó emelése és törekvés a szociális problémák megoldására. Nem az a lényeg, hogy az állam, a kormány mit csinál, de a keresztények szívesen kell összefogjanak nem-keresztényekkel is, hogy a problémákat maguk is megoldják. A szervezet időközben már vidékfejlesztési terveket dolgozott ki, szociális támogatást nyújt, orvosi ellátást igyekszik biztosítani, fiatalok kiképzésén fáradozik és nem utolsósorban keresztény gyülekezeteket támogat munkájuk végzésében. (Zeitzeichen)

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

KITEKINTÉS

Bulavayo, Zimbabwe. A helyi rk. érsek szerint egyházmegyéjében havonként átlag 50 ember hal meg élelemhiány, AIDS és a hiányos közellátás következtében. Szemére vetette a kormányzatnak, hogy az ellenzéket így akarja kiéheztetni, és semmit nem tesz a lakosság ellátásáért.

Nampula, Mozambik. A braziliai lutheránus egyház Mozambikban hat éve dolgozó diakonisszáját, az 53 éves Doraci Julita Echingert február 23-án holtan találták meg. Doraci testvér nemrég feljelentést tett egy dél-afrikai-brazil-portugál-mozambiki csempészhálózat ellen. A csempészek az ország belsejében gyermekeket ölnek meg, hogy nemi szervüket talizmánkészítésre használhassák fel. Négy római katolikus apáca is kapott fenyegető leveleket, amelyben a csempészek az ő elpusztításukat is kilátásba helyezték.

Ranchi, India. Teréz anya utódát, Nirmala nővért fegyveres banditák megtámadták és kirabolták Ikarhand tartomány fővárosa közelében.

Heilsbronn, NSzK. A bajor evangélikus egyház zsinata nyomatékosan hívta fel egyháztagjai figyelmét az európai parlamenti választásokra. Tekintettel az EU-ban mutatkozó nagy római katolikus többségre, nem lényegtelen, hogy a protestáns hang is kellőképpen képviselve legyen az európai parlamentben.

Róma, Vatikánváros. A Nemzetközi Püspöki Konferencia több szolidaritásra hívta fel a kormányokat a zsidó-palesztin konfliktus miatt szenvedő emberekkel. A zsidók építette fal borzalmas hatásával is számolni kell, amely családokat, szántóföldeket szakít szét, lehetetlenné téve családok és vallási közösségek életét. Kifogásolták az izraeli hatóságok intézkedéseit, amelyekkel keresztény zarándokokat akadályoznak meg a szent helyek meglátogatásában

Oppeln, Svájc. Az Európai Egyházak Konferenciája és a Rk. Püspökök Konferenciája Európai Tanácsa határozata szerint a 3. Európai Ökumenikus Nagygyűlést jól elő kell készíteni, hogy az biztos folyamat legyen. Bázelben (1989) és Grazban (1997) volt eddig két ilyen gyűlés, amelyet 2005-2007 között kisebb, helyi gyűléseken kell előkészíteni. A 2001-ben elfogadott “Carta Oecumenica” szellemében a harmadik gyűlés központi témája “Krisztus a jövő fénye” lesz.

Hué, Vietnam. Az ország rk. püspökei evangelizálásra buzdítják gyülekezeteiket. Legyen minden parókia missziói állomás, minden keresztény család keresse a kapcsolatot egy nem-keresztény családdal és "a szavak prédikációjánál fontosabb az életfolytatás prédikációja".

Isztambul, Törökország. Ishmael Noko, az Evangélikus Világszövetség főtitkára januárban meglátogatta I.Bartolomaiosz ortodox ökuménikus pátriárkát Isztambulban. Mindketten hangsúlyozták az együttműködés fokozását, “hogy eredményeket érhessenek el azokon a területeken, ahol egyházaik az emberiség nehéz problémái megoldásán fáradoznak”.

Gáza, Izráel. Becslések szerint az izráeliek “védőfalának” építése eddig 100 ezer olaj- és narancsfa kiirtásával járt együtt. Mivel ezek a fák igen hosszú életűek, könnyen kiszámítható, hogy sok-sok nemzedéket tápláltak és nyújtottak nekik megélhetést.

Riga, Lettország A lett Evangélikus Egyház érseke, Janis Vanags üdvözölte országa belépését az EU-ba: 400 ezer lelkes egyháza egyöntetűen erre vár. A lett evangélikus egyház elutasítja a nők lelkésszé szentelését. Az érsek szerint ez nagyban megkönnyíti az ortodoxokkal való teológiai párbeszédet.

Jeruzsálem, Izráel. A izráeli hadsereg jelentése szerint 2003-ban 183 nem-zsidó katonája tért át a zsidó vallásra. Legtöbbjük a volt Szovjetunióból bevándorolt fiatal volt, akiket tanfolyamokon vezetnek be a zsidó vallásba és történelembe. A három évvel ezelőtt elkezdett tanfolyamokat az váltotta ki, hogy sok bevándorló nem volt hajlandó a hadseregbe való felvételekor csak az Ótestámentumra, tehát a zsidó Bibliára felesküdni.

Mahmodia, Irak. A háború kezdete óta először öltek meg muzulmánok egy keresztény misszionáriust. John Kelley taxiban ült, amikor megtámadták és megölték.

Moszkva, Oroszország. A Moszkvai Ortodox Patriarchátus közölte, hogy megszakítja kapcsolatait azzal az amerikai anglikán egyházzal, amelyik püspökévé egy homoszekszuális papját választotta.

***
Mit tesz a Szentlélek?
"Pál apostol Rm 8,9-el válaszol. Eszerint a keresztények a Lélek által nem maradnak a vágyakkal terhelt és széteső emberi létben - a testben -, hanem átkerülnek egy teljesen új erő - a Lélek - hatalmi erőterébe. Lélekben lenni Pál számára azt jelenti, hogy Krisztusban lenni (Rm 8,1), azaz az ő uralmi és hatalmi befolyása alá kerülni. Sőt: hogy az ő Lelke birtokába vesz bennünket."
(H. Schlier)

Szent-Gály Kata:

***

Az egyházi zene

már régtől fogva járul hozzá az egyházak közeledéséhez. A gregorián éneklés a középkori római katolikusok hozzájárulása, a korálok gyülekezeti éneklése a lutheranizmusé, Kálvin utódai pedig a zsoltárénekléssel gazdagították a közös kincset.

*

Wetzlar, NSzK. A Lutherfilm alkotói az “Arany Iránytű” nevű kitüntetést kapták nagyszerű munkájukért. A berlini francia templomban Margot Kässman hannoveri püspök és Wolfgang Böhmer sachsen-anhalti miniszterelnök méltatta a művet.

***
ÚTITÁRS
Magyar evangéliumi lap
Evangelisches Blatt für Ungarn
Előfizetési ár egy évre: EUR 15,-
ill.annak megfelelő más valuta.
Bankszámla: Ung.Ev.Luth.Seelsorgedienst in Deutschl.
Landesbank Baden-Württemberg (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 1180084
Szerkesztőbizottság-Redaktionsausschuss:
Gy.Cseri, Beethovenstr. 18, D-35452 Heuchelheim;
J.Glatz, Berrenratherstr. 514, D-50354 Hürth-Efferen;
L.Terray, Presterod, N-1640 Rade, Norwegen.
Szerkesztő-verantwortlicher Redakteur:
I.Gémes, Gänsheidestr. 9, D-70184 Stuttgart
E-Mail: istvan.gemes kukac freenet.de
www.utitars.de
St.Johannis-Druckerei, D-77922 Lahr.

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra