MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP
XLVIII. évfolyam - 2004. 2. szám

___________________________________________________________________________________________________________________________

Imregh Magda: Krisztus feltámadása, Oltárterítő – Sarpsborg, kápolna - Svédország
Imregh Magda: Krisztus feltámadása, Oltárterítő
Sarpsborg, kápolna - Svédország
BATIZI ANDRÁS: (1510-1546?)

  HÚSVÉTI ÉNEK

  KRISZTUS FELTÁMADA,
  IGAZSÁGUNKRA,
  UTAT SZERZE MENNYORSZÁGRA,
  ÖRÖK BOLDOGSÁGRA.

  MIND E VILÁG TERHÉT,
  VÁLLÁRA VEVÉ,
  AZ HATALMAS ATYAISTENT
  ÉRTÜNK MEGKÖVETÉ.

  TÁMADJUNK FEL TESTBEN
  AZÉRT A BŰNBŐL:
  MELY MIATT KIREKESZTETTÜNK
  A NAGY DICSŐSÉGBŐL.

  VEGYÜK NAGY JÓKEDVVEL
  KRISZTUS JÓVOLTÁT,
  ATYAISTEN ELŐTT VALÓ
  KEDVES ÁLDOZATJÁT.

  DICSŐSÉG ISTENNEK
  MAGAS MENNYÉGBEN,
  ATYA, FIÚ, SZENTLÉLEKNEK
  MINDÖRÖKKÉ, ÁMEN.

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

A FELTÁMADOTT BIZONYOSSÁGÁBAN!

"Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük, fénylő ruhában." (Lk.24:4)

Mindannyiunk életében vannak útkereszteződések, mikor tanácstalanok, bizonytalanok vagyunk, mert nem tudjuk merre kell mennünk, milyen irányba kellene tovább haladnunk. A Jézus testét kereső asszonyok megdöbbenve tapasztalják, hogy az Úr teste nincs a sírboltban. Elbizonytalanodtak a szó eredeti értelmében, hirtelen nem találtak kivezető utat. A bizonytalanság a biztonság, a bizonyosság ellentéte. Tanácstalanok, bizonytalanok voltak. A megszokott tevékenységet nem végezhették el, kizökkentek a kerékvágásból. Elbizonytalanodtak.

Ki ne ismerné azt az érzést, mikor elvétünk egy irányt, rossz útra térünk és az idő sürgetése miatt egyre feszültebbek, frusztráltabbak leszünk. Ennek a biológiai velejáróival együtt: verejtékezés, erősebb szívdobogás stb. lesz urrá rajtunk. A bizonytalansággal együtt jár a félelem, mely megbéníthatja cselekvőképességünket. Ilyen helyzetben állnak ott az asszonyok és találkoznak Isten angyalaival, küldötteivel. Mint annak idején a pásztorok, Lukács evangéliuma elején, úgy most (bár határozottabb módon) az aszonyok is útbaigazítást kaptak, hogy mit kell cselekedniük. Ahogy születésének, úgy Jézus Krisztus feltámadásának hírét is angyalok adják tudtul az embernek.

A bizonytalan, tanácstalan helyzetben is vannak Istennek angyalai, küldöttei, akik egyszerre feddő, de bíztató, szigorú, de bátorító szavakkal fordulnak hozzánk. Jézus Krisztust nem a holtak között, nem szokásaink, hagyományaink zárt rendszerében találjuk meg. A mindennapi, tétova bizonytalanságunkban erősítenek bennünket is Isten angyalai. Isten bennünket is Fiával való személyes találkozásra indít, és erre munkatársakat is választ. Ha nem jó irányban keressük Jézust, álljunk meg egy pillanatra, tekintsünk föl, ne le, mint az asszonyok és próbáljuk észrevenni azokat a parányi, kis jeleket, melyek segítenek felismerni a fel-támadott Jézus Krisztust.

A feltámadás örömhírének pozitív lelkisége hiánycikk ma is. Mikor egy-egy élethelyzetben nem találunk kivezető utat, hajlamosak vagyunk reményvesztetten beletörődni sorsunkba. Szükségünk van, viszonylagossá tett világunkban, biztos pontokra, fénylő fáklyákra, hogy a Krisztussal találkozni akaró ne a holtak között keresse az élőt.

Az angyalokkal való találkozás bátorító, reménykeltő élmény lehetett az asszonyoknak. Megváltozott az egész életszemléletük. A találkozás előtti szomorkodók örömmel tértek visza övéik közé. Az eddig tanácstalanok tanácsadókká, irányadókká lettek, mert megértették, hogy ne a holtak között keressék az élőt.

A húsvéti örömhír bennünket is erre sarkall. Felismerve és megismerve a feltámadott Krisztust, "...úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."( Mt.:5: 16)

Boros Péter

***

A VESZÉLYES "NÉGYES"

Jézus elítélése négy embertől függött: Hannástól, a volt főpaptól, vejétől, a gátlástalan jelenlegi főpap Kajafástól (akinek egész családját a rómaiakkal való kollaborálás miatt még a Talmud is megátkozta), a Róma kegyeltjeként uralkodó helyi fejedelemtől, Heródes Antipástól (akinek a lelkiismeretét már Keresztelő János kivégzése is nyomta!) és a hatalomvágyó és kegyetlen római helytartótól, Pilátustól (egy 1961-ben talált felirat sze-rint "Juda prefektusa").

A helytartó kínosan vigyázott a törvényekre: ő maga háromszor hallgatta ki Jézust, sőt azt még Heródes Antipással is ellenőriztette (Lk 23,7-12). Kr.u. 109 körül ifjabb Plinius, aki Pontus és Bythinia helytartója volt, ugyanúgy háromszor "vizsgáztatta" a keresztényeket, mielőtt vagy megtagadták Krisztust, vagy kivégeztette őket.

***

 

Görgey Gábor:

***

Olvasóinknak, terjesztőinknek szerte a világon
áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

***

 

RÖVID HÍREK

Genf, Svájc. Samuel Kobia kenyai metodista lelkészt beiktatták az Egyházak Világtanácsa főtitkári hivatalába. Kobia 56 évesen utódja lett a most nyugalomba vonuló német Konrad Raisernek.

*

Milwaukee, USA. Az EVSz. elnökévé megválasztott Mark S. Hanson helyett Carlos Peña személyében új püspököt választott az Evangélikus Egyház. Az új püspök 50 éves, akit 627 érvényes szavazattal – 346 ellenszavazat mellett – választottak meg a küldöttek.

*

Trondheim, Norvégia. Az Európai Egyházak Koferenciája (KEK) tavaly decemberi gyűlésén új elnököt választott Jean-Arnold de Clermont, francia református lelkész személyében. Alelnök lett Anastasios albán ortodox érsek és a svéd evangélikus esperesasszony, Margarete Isberg.

*

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

Lélekápolás
8. Az első thesszalonikai levél

ÚJTESTÁMENTUMUNKBAN

szerényen húzódik meg a thesszaloniki gyülekezethez írt első levél. Tudtunkkal Pál legelső levele ez, az Újtestámentum legkorábban megírt könyve tehát. Az írásmagyarázat története során nem tartozott sem a vitatott, de az előszeretettel túl gyakran idézett könyvek közé sem. Magam részéről mégis az "élvonalban" szeretném látni és csak biztatni szeretnék a komoly tanulmányozására!

Szeretem a hangnemet, amit itt Pál apostol megüt. Ő alapította előbb ezt a gyülekezetet (a mai Szaloniki nevű görög városban), s amikor ezzel a levéllel újra felkeresi, igazán a bizalom és kölcsönös megértés érződik minden sorában. Ezt húzza alá azzal is, hogy nemcsak a maga, hanem a gyülekezet által ismert két munkatársa, Szilvánusz és Timóteus nevében is ír. Számtalan jelét adja annak, hogy mennyire becsüli a gyülekezetet. Ugyanakkor azt is többszörösen elmondja, hogy az ő munkája nyomán mennyi áldást kapott a hívők közössége. Emlékeztet a gyülekezet messze kisugárzó példakép-szerepére csakúgy, mint ahogy az ő fáradozására is, amellyel szinte anyaként dajkálta őket. Mély bizonyossággal jelenti ki, hogy szaloniki hívei "ki vannak választva" (1,4) és feltételezi, hogy azok is megtapasztalták, ahogyan ő szentül és igazán feddhetetlenül élt közöttük (2,10).

Csodálatos harmónia árad ebből a levélből. Milyen jó lenne, ha gyülekezetek és pásztoraik ilyen egyetértésben élnének egymással! Ha minden gyülekezetre ilyen büszke lehetne a pásztora, s minden pásztor nem ismerne maga-sabb célt, mint a rábízott gyülekezet hű pásztorolását! Milyen jó lenne, ha kevesebbet kritizálnának egymáson, viszont hálásan tudnák "szüntelenül emlegetni" az együtt töltött időt, a közösen elvégzett feladatokat! Ha bármikor készek lennének arra, hogy egymástól való eltávolodásukat rossznak érezzék és törekednének egymás mielőbbi viszontlátására!

EZ A HARMONIKUS HANGNEM

azonban nem feledtetheti el velünk a gondokat sem, amelyek Pál apostolt e levél megírására késztették.

A címzett gyülekezetet már kirekesztette magából a zsinagógai közösség (2,14). Az abból adódó szenvedést meg kell tapasztalnia, ahogy azt minden idők prófétái is a saját bőrükön kellett megérezzék. De ebben a szenvedésben az apostol is részesül, amikor zsidó testvérei meg akarják tiltani neki, hogy a nem-zsidók felé forduljon az evangélium hirdetésével. Ezt az állapotot azonban nem szabad tragédiának tekinteni. Éppen ellenkezőleg: hirdeti azt, hogy a szorongattatások között sem kell megrémülni. Hiszen tudják, hogy "mi erre vagyunk elrendelve" (3,3). Nehogy valakinek is eszébe jusson, hogy a szenvedés és szorongattatás valamiféle büntetése Istennek!

Nyilván nem oldottak meg még minden kérdést a fiatal gyülekezetben! A negyedik fejezet első felében Pálnak ezért foglalkoznia kell az Istennek teljesen odaszánt élet napi kísértéseivel és azok következményeivel. Ilyen a saját testükhöz való viszonyuk, a házasságon belül a nemek egymáshoz való hozzáállása, az emberi kapcsolatok tisztességes és csalásmentes ápolása, a munkához való viszony és az ügyelés arra, hogy mit mondanak róluk a "kívülálló" pogányok. Talán gondot jelentett a gyülekezet és előljárói közötti kapcsolat is (5,12), no meg az, hogy mennyire legyen rendezett az életük.

Minderre nem úgy felel Pál, hogy fenyegetne vagy büntetést helyezne kilátásba. Ő azt alkalmazza, amit a gyülekezetnek is ajánl: az intést, a biztatást, a felkarolást, a türelmet és a vígasztalást (5,12-22). Csak ezekkel lehet elérni a "megszentelődést" (4,3), ill. az Úr eljö-vetele feddhetetlen várását (5,23).

Modern témát feszeget itt Pál! Kevesen vannak ma is, akik a keresztény tanítás értékét kétségbe vonnák. De sokan botránkoznak meg viszont azon, ha az egyház ezekhez a tanokhoz a mindennapi életben való maradéktalan ragaszkodást várja el tőlük.

A LEGNAGYOBB GONDOT

azonban nem ezek az általános kérdések jelentették, hanem valami nagyon nagy elbizonytalanodás. Amikor köztük járt Pál, nyilván nagy reménységet támasztott bennük Krisztus Urunk hamaros visszajövetelének hirdetésével. Maga is bizonyítja, hogy "várjátok az Ő Fiát az égből ..." (1,13) Közben azonban – a dolgok természetes rendje szerint – voltak, akik a hívők közül meghaltak, vagy, ahogy Pál mondja: elaludtak (4, 13). S a kínzó kérdés befészkelte magát a gyülekezet lelkébe és bánkódó aggódást keltett: mi lesz velük, ha eljön az Úr? (4,13)

Pál tudatában volt annak, hogy ezt a kérdést őmaga váltotta ki a prédikálásával (1,10, 2,9, 3,15, 5,1). Azt is tudta, hogy itt nem lenne helyénvaló valami nagy és kemény igazságokkal, szigorú tanítással előrukkolni. Ő elsősorban vígasztalni akar, azaz – jó lelkipásztor módján – belehelyezi magát a megszomorodottak helyzetébe és átvállal azok gyászából. Itt kedődik minden keresztény szolidaritás-vállalás (és nem üres kondoleálással!) és gyógyító segítés.

A másik lépéssel azt tisztázza, hogy az Úr eljövetelekor sem mi nem leszünk előnyben, ha életben vagyunk még, sem pedig elhúnyt szeretteink nem szenvednek hátrányt, csak mert az Úr jövetele előtt mentek haza (4,15). Ám a vígasztalás csúcsát mégiscsak az jelenti, hogy az örök feltámadás részesei leszünk – akár előbb, akár később! – s "így mindenkor az Úrral leszünk!" (4,12) Ezen a boldog ígéreten semmit nem változtat még a földről való elköltözésünk sem. Az Úrral lenni – bizony ez sokkal több annál, mint ha például csupán szeretteink testi viszontlátásában, az újratalálkozásban reménykedünk! Ezzel az Isten közösségét ígérő igével kell vigasztalniuk egymást.

HASZONNAL OLVASHATJÁK

a levelet azok is, akik afelől érdeklődnek, hogy hogyan vezetett az emberek útja az induló kereszténységben és mi volt segítségükre? 1,9-10-ben minden valószínűség szerint ezt a folyamatot írta le Pál. Négy lépést sorol fel. A köztük megjelenő misszionárius hatására a.) elfordultak a hiábavaló isteneiktől; b.) megtértek az igaz Istenhez és neki szolgáltak; c.) várják a feltámasztott Úr vissza-térését, és d.) hiszik, hogy Ő szabadítja meg őket.

Sokszor elgondolkoztathatna bennünket az őskeresztény missziónak ez a cicoma nélküli, egyenesvonalú igehirdetése. Hányszor "eredménytelenek", meddők az igehirdetéseink, mert körüljárjuk a témát, mint macska a forró kását. Pedig az út ilyen "egyszerű": elfordulás bálvánnyá lett kísértőinktől, odafordulás a mindenek Istenéhez, Őt szolgálva, Fiát várva, az örök életben reménykedve. Ez az üdvösség, mind már itt, mind majd az Ő örök országában.

 

VÉGÜL

érdemes felhívni az olvasó figyelmét arra, hogy ennek a szerény, de valójában mély lelkipásztori írásnak több, mint a fele tulajdonképpen egyetlen imádság. "Hálát adunk az Istennek ..." így kezdődik a levél (1,2) és a méltó befejezést 3,13-ban, ámennel megerősítve találjuk: "...amikor eljön a mi Urunk Jézus Krisztus minden szentjével együtt. Ámen." Mert a mi egész életünk úgy van beleágyazva az Isten tervébe, hogy érte imádkozni szabad, sőt hálát is adhatunk érte! Erre kapunk biztatást: Szüntelen imádkozzatok! (5,17)

Gémes István

***

Mikor feszítették meg Jézust?

Krisztus születése utáni 30. év Niszán hónap 14-én –
ami a mi naptárunk április 7-éjének felel meg.
Ez a nap a nagy zsidó ünnep, a pászka előtti sabbát
kezdete előtti péntek volt.
A nap-, ill. holdjárás szerinti naptárok különbözősége miatt
nem sikerült máig sem megegyezni a feltámadás dátumában.

***

Terray László 80 éves.

Lapunk alapító főszerkesztőjét sok szeretettel köszöntjük.
Isten áldja meg minden jóval, egészséggel és megelégedettséggel.
Márk ev. 5,19

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

MIÉRT NE EGYÜTT?

Ugyancsak régi működésre tekinthet vissza a bázeli gyülekezetünk. Változatos történelme során sok áldás hordozója volt, bár gyakran szenvedett lelkészhiány miatt is. Isten áldását kérjük további életére, munkásságára.

5. A Bázeli Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezet

 

A GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

A második világháború alatt és közvetlen utána menekültekként jöttek protestáns magyarok Bázelba. Az itt tanuló lelkészek ekkor már tartottak időnként istentiszteleteket magyarul.

Hivatalosan 1952. február 24-én alakult meg a Bázeli Magyar Protestáns Gyülekezet és ettől kezdve rendszeresen tartottak istentiszteleteket. Lemesi József volt a lelkész, aki több városban is teljesített szolgálatot.

1956 VÉGÉTŐL

hirtelen megszaporodtak a magyarok, akik a forradalom elvesztése után hagyták el hazájukat és sokan közülük Bázelban és környékén találtak új otthonra. Örültek, hogy járhattak a gyülekezetbe, mert ez a közösség első nehézségeikben segítségükre volt.

Kezdetben volt a gyermekek számára rendszeres hitoktatás, konfirmációk is voltak, ezek aztán a második nemzedék beolvadása miatt megszűntek.

Az olyan közös alkalmak, amelyek a lelki táplálék mellett a magyar kulturát is szolgálták, még részben ma is tovább élnek. A legjelentősebb a Pünkösdi Találkozó, amelyet minden évben megtartunk, lelki feltöltődést és kulturális élményt jelent. Gyülekezeti értesítőnk, "A levél", kétszer egy évben hírt ad a svájci magyar gyülekezetek munkájáról.

Sváci pünkösdi találkozó
Svájci pünkösdi találkozó

Lemesi József halálával, 1979-től probléma lett, hogy hogyan tovább? Addig a HEKS svájci egyházi segélyszerv támogatásával létezett magyar gyülekezet. Új formát és anyagi bázist kellett keresni, hogy továbbra is biztosítva legyen a magyar lelkigondozás. Sok tárgyalás után, a Svájci Egyházak anyagi segítségével, a Svájci Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége néven folytatódott az egyházi munka Bázelben is. Új lelkészünk Szatmári László lett, aki éppen arra az időre végezte be Bázelben a teológiai tanulmányait. Svájci szolgálatot is teljesített és fél állásban volt magyar lelkész. A különböző tisztségek ellátására presbitereket választottunk, hogy ezzel is segítsük a lelkészt sokrétű szolgálatában.

1993-ban Péter Iván vette át a bázeli lelkigondozói munkát. Szintén fél állásban, mert Bern és környékén már 1989 óta szolgált. Nyugdíjazása után, Isten véghetetlen kegyelméből, továbbra is biztosítva van a lelkészi munka. 2003-tól Szabó Emőke fiatalos lendülettel és komoly hittel látja el a többi gyülekezet mellett a bázeli szolgálatot is.

A GYÜLEKEZET JELENE

Gyülekezetünk a Svájci Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egyik alapító tagja, s jelenleg berni és zürichi gyülekezetünk után 135 tagjával harmadik legnagyobb létszámú közössége. Ebben a gyülekezetben van a legtöbb igei alkalom: istentiszteletet kéthetente, bibliaórát heti rendszerességgel tartunk. A résztvevők száma is itt a legmagasabb: istentiszteleten 25-30, bibliaórán 6-12 fő vesz részt. A helyi magyarnyelvű római katolikus gyülekezettel nagyon jó együttműködés alakult ki az utóbbi években. A bázeli magyarok jó része mindkét egyház összejöveteleit látogatja. Minden évben két ökumenikus ünnepséget tartunk, egyet októberben, egyet pedig adventben. Gyülekezetünk leghűségesebb tagjai az 1956-os menekültek generációjához tartoznak. A második generáció tagjai csak különleges alkalmak kapcsán jelennek meg a gyülekezetben.

Összejöveteleinken mégis részt vesznek fiatalok is: a bázeli zeneakadémia magyar ösztöndíjas hallgatói. Egyikük a kántori szolgálatot is rendszeresen vállalja.

Az igei alkalmak mellett a gyülekezet nagy gondot fordít az egyedülállók, elesettek látogatására. A lelkész mellett presbiterek és gyülekezeti tagok is részt vállalnak ebben a szolgálatban. Az anyagi gondokkal küszködőknek a Magyarok Segítő Köre próbál támogatást nyújtani.

Égető kérdés volt gyülekezetünk számára, hogy sikerül-e új presbitereket találni az idősebb, első generációs tisztségviselők mellé. Istennek legyen hála, 2004. február 15-én három új presbitert is választhattunk gyülekezeti közgyűlésünkön, s így most a négy, évtizedek óta hűséges szolgatárssal együtt hét presbitere van gyülekezetünknek. Két presbiterünk több évtizedes, áldozatos szolgálat után idei közgyűlésünkön tette le tisztségét. Közösségünkért végzett szolgálatukért mindnyájan hálásak vagyunk. Három új presbiterünk között már a később Svájcba emigrált csoport is képviselteti magát. Ez az első lépés ahhoz, hogy gyülekezetünk ne egy generációs szervezetnek bizonyuljon, hanem Krisztust hirdetve tovább élhessen. A február 15-i istentiszteleten azt olvastuk: "rendelt az Isten az egyházban egyeseket apostolokká, másokat prófétákká, másokat tanítókká." (1Kor.12:28) Boldoggá tesz minket az a tudat, hogy Ő a mi gyülekezetünk felől is rendelkezett. Az Ő rendelésének és áldása jelének tekintjük azt, hogy új presbitereket találhattunk. Ez arról biztosít bennünket, hogy Isten akarja magyarnyelvű gyülekezetünk továbbélését.

A magyarnyelvű protestáns gyülekezetnek Bázelben még nagyobb felelősség adatott, mint a többi svájci városban. Mivel a magyar egyesület jelenleg nem működik, a bázeli magyarságot nekünk és a magyarnyelvű katolikus gyülekezetnek kell ösz-szefognunk. Gyülekezeti elnökünk és felesége ennek tudatában évente több "nem csak egyházi", kötetlen programot szervez: vidám estet, vacsorát, koncerteket, színi előadásokat a Kárpátmedence művészeinek vendégszereplésével. Jó alkalom ez a nem gyakorló keresztényekkel való megismerkedésre és gyülekezetünk életébe való bevonására. Gyülekezetünk – miután több, mint tíz éven át segélyekkel próbálta könnyebbíteni az otthonmaradt magyarok helyzetét – most vendégszeretetével az idelátogató magyarok felé közvetíti Isten szeretetét. Ha bármelyik bázeli németnyelvű gyülekezet magyar anyanyelvű vendégeket hív, a szállásadás, étkeztetés és városismertetés terén mindig számíthatnak gyülekezeti tagjaink segítségére.

Célunk, hogy olyan közösség legyünk, amely ha kicsi is, Jézus Krisztus feltétlen szeretetének jele ebben a világban, amely "sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését" (Rm 8:19). Gyülekezetünk első lelkipásztorának, Lemesi Józsefnek a szavai máig érvényesen foglalják össze törekvéseinket: "Mi azt szeretnénk, hogyha a mi gyülekezeteinkben mindenki embertársait, honfitársait, testvéreit találná meg, pihenőhelyet a vándor, célt a kereső."

Ludván Éva
Szabó Emőke lelkipásztor

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

KIS BIBLIAI ANATÓMIA
2. A szem

A bibliai kor anatómia-ismertei szűkösek voltak, ezért nem várhatjuk el, hogy részletesen ismertessék a látás és a szem működésének fizikai összefüggését. Két felismerésük azonban még így is sokatmondó. Az egyik az, hogy "a halló fület és a látó szemet az Úr teremtette" (Pld 20,12). Ennek megfelelően az Ótestámentum mindkettőt inkább az arc részeként tárgyalja. A másik is érdekes: az ótestámentumi héber nyelv ugyanazzal a szóval jelöli meg a szemet és a forrást (ajín). Valahogy lényegileg is összefüggenek: a szem is, ha mélyen belenézünk, valóságos feneketlen forráshoz hasonló. Amikor Jézus azt mondja, hogy "a test lámpása a szem" (Mt 6, 22), akkor valószínűleg erre céloz. Ahogy a forrás tiszta vize a szomjas vándornak az életet jelentheti, éppolyan mélyen árulkodó a szem minden mozdulata, villanása. Valósággal bele lehet raja keresztül tekinteni az ember egész lényébe.

A szem a legtelhetetlenebb szervünk, – valaki szem-embereknek nevezett bennünket.Soha be nem tud telni a látottakkal. Rajta keresztül árad belénk a külső világ, millió és millió "felvétel" formájában. Hihetetlen sebességgel gyűjti a benyomásokat, a formákat, a színeket, az események tömkelegét. A megismerés, a tudás, az ismeret sem más, mint a szem által begyűjtött képek feldolgozásából adódó, mozaikszerűen összeállt egység.

A Szentírás ennek negativ hatását is ismeri, amennyiben a "szemek kívánságától" óv (1Jn 2,16). Nem valószínű, hogy itt csak nemi kicsapongásról van szó (bár Jézus óvott a más asszonya megkívánását megelőző tekintettől – Mt 5,28; 2Pt 2,14; Pld 23,33) – mint inkább az irígységről. Általában, a másé megkívánásáról.

Van gonosz szem is (Mt 6,23), amelynek óriási ellentéte az Isten jósága (Mt 20,15). A "kevély szeműt" Isten megalázza (Ézs 2,11), s nem ok nélkül ijed meg az, akinek szeme "látja" az Urat (Ézs 6,5).

Isten szemmel áldotta meg az embert, s azt kéri, hogy az figyelje az ő útjait (Pld 23,26). Jó lenne, ha "mindenek szemei az Úrra vigyáznának" (Zsolt 145,15), "az Úrra néznének" (Zsolt 25,15), hiszen az "Úr törvénye megvilágítja a szemet" (Zsolt 19,9). – A baj azonban ott kezdődik, hogy Isten szól és mi meg sem halljuk, ezernyi csodával vesz körül bennünket és mégsem látjuk (Mt 13,13). Mert olyan könnyen elálmosodik a szemünk (Mt 26,43), vagy érthetetlenül áll a látottak előtt, akár az emmausi tanítványok (Lk 24,16).

Ezért olyan mélyen szántó az a kérése a kegyesnek, hogy Isten nyissa meg a szemét, hogy igazán lásson (Zsolt 119,18). Ezért olyan nagyon fontosak Jézus szemnyitogató gyógyításai is az evangéliumokban. Hiszen az ő üzenetét sem tudjuk felfogni igazán. Ahhoz az ő szemnyitogatására van szükségünk. Bartimeus (Mk 10,46-52), a vakon született férfi (Jn 9,1-41) boldog, hogy láthatja (Mt 13,16) azt az üdvösséget, amelyet Jézus hozott (Lk 2,30). De ahhoz be kell vallani vakságunkat, mert annak tagadása bűn (Jn 9,40-41). Bár homályos minden látásunk (1Kor 13,12), mégis láthatjuk az ő dicsőségét (21,14).

Mostani életünkben a hit foglalja el a fő helyet – hitben járunk, nem látásban! (2Kor 5,7) – mégis abban reménykedünk, hogy Isten olyat készített el számunkra, "amit szem nem látott, fül nem hallott" (1Kor 2,9). Addig hadd értékeljük és őrizzük – mint az "Isten szemefényét" (Zsolt 17,8) – a szemünket, legyünk hálásak ezért a villámgyors és éber "kapunkért". Hisszük, hogy Isten jövendő országában már nem a hitre lesz szükségünk, ott látássá lesz a hit és az Isten örök dicsőségében, látva, részesedhetünk, mert "látjuk az Ő arcát" (Jel 22,4).

Addig is érvényes az apostoli üzenet, hogy mi már most "a láthatatlanokra nézünk, a láthatók ugyanis ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók" (2Kor 4,18).

***

HERÓDES "JELE"

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

Gondolatok a könyvtárban
(Gémes István Hungari et Transylvani című kötetének bemutatójáról)

Az elmúlt héten igényes tudományos munkával örvendeztette meg a régmúlt korok iránt érdeklődőket a Luther Kiadó. A "Hungari et Transylvani. Kárpát-medencei egyetemjárók Tübingenben (1523-1918)" címmel megjelent kötetet az ELTE Egyetemi Könyvtárában ismertette dr. Szögi László, az intézmény igazgatója. A szerzőt, Gémes István stuttgarti lelkészt dr.Hafenscher Károly nyugalmazott teológiai tanár mutatta be.

"Félek, barátságunk elfogódottá tesz, csaknem egyoldalúvá. Mégis, ha csupa jót mondok, az nem barátságunknak köszönhető, hanem a szerző munkájának" – mondta Gémes Istvánról szólva id.Hafenscher Károly, aki egyúttal szorgalmas, tehetséges, több nyelvet beszélő tudós emberként jellemezte a régi barátot, szolgatársat.

Dr. Szögi László kijelentette, hogy a csaknem négyszáz esztendőt felölelő kötet művelődés- és kultúrtörténeti érték. Az ELTE Egyetemi Könyvtárának igazgatója a továbbiakban hangsúlyozta, hogy Gémes István alapos, eddig ismeretlen forrásokat is felhasználó munkája nemcsak a további kutatásokat segíti, hanem egyúttal azt is igazolja, hogy hazánk nem mostantól válik Európa részévé, hanem már 1100 esztendeje az. A Kárpát-medencéből Tübingenbe érkező magyar diákok – de más külhoni egyetemek polgárai is – ösztöndíjas idejük leteltével szinte mindannyian visszatértek hazájukba. Úgy érezték: erkölcsi kötelességük a megszerzett tudás átadása, hogy ezáltal szűkebb pátriájuk szellemi életét gazdagítsák.

Ezt teszi Gémes István is, aki a könyvbemutató végeztével fontos munkájáról szerényen csak így nyilatkozott: "Nem értékelek, mindössze hosszú évek gondos kutató-munkájának eredményeként egy forrásmunkát adok közre."

(G.Zs. – Ev.Élet, 2004.febr.15.)

***

3 vagy 4 szög?

***

Pretoria, Dél-Afrikai Köztársaság. Az ország keresztény püspökei elítélik Ubeki államelnök viselkedését a zimbabvei kérdésben. Mugabe országában ugyanis napirenden vannak kínzások, emberi jogsértések és törvénytelen bebörtönzések. Ubeki elnök hallgat, pedig Zimbabve lakossága éppen a Dél-Afrikai Köztársaságtól várná, hogy hasson Mugabéra.

*

Gütersloh, NSzK. Egy tanulmány szerint az EU-belépés előtt álló jelöltek között Szlovéniának van a legjobb foglalkoztatási politikája. A második helyen Magyarország, a harmadikon Csehország áll. Őket követik Észtország, Lettország és Litvánia, az utolsó helyen pedig Szlovákia áll.

***

Hosszas betegség után, 2004. január 24-én, 69 éves korában meghalt

Szépfalusiné Wanner Márta

Szépfalusi István volt bécsi lelkész özvegye.

FELTÁMADUNK!

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

KARRIER – VAGY VESZÉLYES KALAND?

Sokszáz magyar lány és fiatalasszony indul manapság nyugatra, hogy német-francia-angol családoknál gyermekőrzéssel, házimunkában való segítéssel pénzt keressen, nyelvet tanuljon és világot lásson. Az ilyen au-pair lányok sok szép emlékkel térhetnek haza, de nagyon sok veszély is fenyegeti őket. Rudersdorfné Gyökössy Kingát, a Verein für Internationale Jugendarbeit egyik stuttgarti tapasztalt munkatársát kérdeztük meg ebben az ügyben.

 

ÚTITÁRS: Mit jelent az au-pair szó?

Gyökössy Kinga: Francia szó, kölcsönösséget jelent: egy család vendégül lát egy leányt, aki ezért heti 30 órán a család gyermekeit őrzi, ill. a háztartásban dolgozik.

ÚT: Hogyan szabad hazulról ilyen ismeretlen útra és feladatra vállalkozni?

Gy.K.: Ne induljon el senki "vakra". Bizonyosodjék meg afelől, hogy ki az, akihez megy, hogy az illető család helyi egyházi vagy társadalmi szervekkel összeköttetésben, azaz azok felügyelete alatt áll-e? "Szabadúszók", internet-es munkavállalók hamar ráfázhatnak, mert senki nem tartja fölöttük a kezét és ha baj van – legrosszabb esetben – szabad prédává válnak. Privát közvetítőknél különösen is óvatosnak kell lenni!

ÚT: Mit vállal a befogadó család?

Gy.K.: Útiköltséget oda-vissza. Saját szobát kell a leány rendelkezésére bocsátani, számára havi 30-40-eurós betegbiztosítást kötni (jó, ha van balesetbiztosítás is "vollcasco"-val !) és havonként 205 euró zsebpénzt biztosítani. Ezenfelül lehetővé tenni, hogy a vendéglány (magafizette) német nyelvtanfolyamra járjon és heti egy szabadnapot kapjon.

ÚT: Melyek a leány kötelességei?

Gy.K.: Mint már mondtam: heti 30 óra segítés gyerekgondozásnál és a háztartásban. Figyelem: az au-pair lány sem nem olcsó takarítónő, sem nem 24 órás gyermekőrző!!!

ÚT: Mire kell főleg vigyázni?

Gy.K.: Akinek gyerekekhez kedve, érzéke nincs, inkább el se induljon! Egykés családban felnőtt lányoknak e téren inkább van problémájuk, mint a többgyermekes családokból jövőknek. Ugyancsak figyelembe kell venni azt, hogy nyugaton más elvek szerint nevelik a gyermekeket (antiautoritás). – Jó, ha a modern háztartási gépek ismeretével tisztában van. Ha nem biztos ebben, kérje, hogy mutassák meg többször a gép működését. Gyakori eset, hogy az au-pair elront egy gépet és a család ennek árát, vagy javíttatását irgalmatlanul ledolgoztatja vele. – Vigyázni kell, mert a befogadók visszaélhetnek a vendég "kiszolgáltatott" helyzetével. Személyi kapcsolatok felvételében nem jó tanácsadó a naiv hiszékenység vagy könnyű befolyásolhatóság.

ÚT: Milyen meglepetések érhetik a vendéget?

Gy.K.: Sajnos, sok van belőlük. Itt más az emberek gondolkodása; az idegen család gyermekeivel való foglalkozás sem egyszerű; a befogadó asszony és a leány között harmónia, de rivalitás, sőt ellenszenv is támadhat; a család túlságosan "befogadhatja" és ezzel a külvilágtól elzárhatja a vendéget.

ÚT: Két fontos témát akart még megfogalmazni.

Gy.K.: Igen. Az egyik: őrizkedjenek a privát közvetítőktől. A másik: megérkezésükkor azonnal keressenek valami magyar közösséget: klubot, egyesületet vagy egyházi közösséget. Az ide való bekapcsolódás bizonyos biztonságot nyújt esetleges vendéglátói túlkapások ellen.

ÚT: Megtalálják-e számításukat a felek?

Gy.K.: Igen is, meg nem is. Nagyon sok esetben legalább az egyik, de legtöbbször mindkét fél elégedett. De: sajnos tudunk bőségesen vendéglátói túlkapásokról, amelyeknek külön veszélye, hogy nem bizonyíthatók szavahihetően tanúkkal. – Tudunk gyors házasságkötésekről, amelyek nem minden esetben nélkülözik a megvásárlás, ill. itt-maradni-akarás jegyét. De másról is tudunk: jelenleg a német rendőrség 70 eltűnt lány után kutat és az utóbbi időben megnőtt a kétségbeesett lányok öngyilkossági aránya.

ÚT: Miben segíthetnek külföldi gyülekezeteink?

Gy.K.: Tudatosan kell keresniük a lányokkal való kapcsolatot; "otthont" kell adniuk az elhagyott helyett; alkalmat adni a lányok magánya leküzdésére; melléjük állni mindenféle helyzetükben; meghívni őket rendezvényeikre, köreikbe és minden eszközzel erősíteni, támogatni őket.

ÚT.: Igaz-e, hogy sokan elzüllenek és már úgy jönnek, hogy haza se akarnak térni?

Gy.K.: Sajnos az elsőre igennel kell válaszolnom. Ebből rengeteg bajunk adódik. – A másikat pedig tényekkel támaszthatom alá: kimutatásunk szerint a lányok fele itt marad házasságkötés, továbbtanulás vagy "szociális év" címén és örökké "emigráns" marad.

ÚT: Jónak, vagy rossznak tartja ezt az intézményt?

Gy.K.: Magának az intézménynek rengeteg előnye van. De mint minden, ami emberekre van bízva, nemcsak sikerülhet, de tönkre is tehető. Ez a veszély itt is fennáll.

ÚT: Hova forduljanak a lányok, ha biztonságot akarnak?

Gy.K.: A szervezet, ahol dolgozom, az egyház Diakóniai Osztályához tartozik és illetékes az idekerült au-pair-ek gondozásáért. Külföldön több helyen van irodánk, ahol lehet jelentkezni és útmutatást kapni – sajnos, a budapesti irodánk megszűnt. Így a következőt ajánlom: érdeklődők írjanak egyenesen címünkre, és elküldjük nekik a jelentkezési íveket és a szükséges információkat. Címünk: Verein für Internationale Jugendarbeit e.V., D-70182 Stuttgart, Moserstr. 10, Tel. +49/711/ 23-941-33 – Fax: +49/711/23-941-12.

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

KITEKINTÉS

Bretten, NSzK. Melanchthon Fülöp szülővárosában egy róla elnevezett akadémia megszervezésére készülnek. A város és a Berlini Szabad Egyetem mellett alapító tagok lesznek a strasbourgi, Houston/Texas-i, helsinkii, paderborni és bensheimi ökuménikus intézetek. Az akadémia feladata lenne a reformátor művének kutatása, valamint konferenciák és tanulmányi programok rendezése.

Berlin, NSzK. Rau államelnök élesen bírálta G.Hasenhüttl római katolikus pap felfüggesztését. A saarbrückeni teológiai tanárt ezzel büntette meg a trieri püspökség, mert a berlini Ökuménikus Napok folyamán evangélikus úrvacsorán szolgált.

Rendsurg, NSzK. Az Észak-Elbiai Evang. Egyház új püspökévé választotta Hans Christian Knuth-ot, aki leváltotta a világ első lutheránus női püspökét, Maria Jepsen asszonyt. Knuth továbbra is vezető püspöke maradt a nyolc német lutheránus egyházat összefogó VELKD-nek.

Berlin, NSzK. A német Evangélikus Egyházi Napok és a római katolikus Egyházi Napok vezetősége a tavalyi Ökuménikus Napok sikerén felbuzdúlva úgy döntött, hogy 2008 és 2010 között megismétlik a rendezvényt.

Berlin, NSzK. Az Egyesült Német Lutheránus Egyház új dokumentumban foglalkozik az ökuméne kérdésével. Célja a felekezetek között még mindig meglevő "árkok betemetése". Nem lehet célja az ökuménének, hogy mindenáron szervezeti egységre törekedjék. Elengedhetetlen azonban, hogy az evangélium megértésében és a szentségek szabályos kiszolgáltatásában egyetértsenek. Így állhat elő "egység a sokszínűségben".

Jeruzsálem, Izráel. A miniszterelnök tervét, amely a gázai övezetben levő zsidó telepek felszámolását tartalmazza, heves támadás érte a rabbinátus részéről. A településen dolgozó rabbik általános bőjtöt hirdettek meg hogy "az ördögi tervet érvénytelenítsék és a teljes izráeli nemzetet megmentsék, amíg az ég meg nem könyörül rajtunk."

Jeruzsálem, Izráel. Február 15-én kidőlt a siratófal egy része, amelynél éppen néhány asszony imádkozott. Személyi sérülés nem történt. A kidőlés oka valószínűleg a négy nappal azelőtti földrengés és az azt követő erős havazás volt.

Moszkva, Oroszország. A murmanski püspök áldásával jelent meg az "Új ortodox, katolikus-ellenes Káté" amely a római egyházat "újpogány, antikrisztusi vallásnak" nevezi. A moszkvai ortodox egyházvezetés elítélte a Kátét.

Antwerpen, Belgium. Ebben a városban él Európa legnagyobb zsidó közössége és ugyanakkor itt a legerősebb a jobboldali radikális párt. Szinte hihetetlen, hogy most ez a két csoport kíván összefogni a szintén ott élő nagyszámú arab közösség ellen. Az arabok a közelkeleti viszályt kívánják a városba importálni és – többek között – az arab nyelv hivatalos elismertetését és egy külön arab negyed kijelölését kérik a várostól.

Hermannsburg, NSzK. 23 egyedülálló személy és házaspár él együtt az 1976-ban megalapított evangélikus kommunitásban, amely a bibliai KOINONIA (=közösség) nevet viseli. Azóta már 6-8 főből álló "fiók"-közösségeik élnek Göttingenben, Heidelbergben és a dél-afrikai Mbatho-ban. Egyszerű életfolytatásra kötelezik el magukat, ima- és bibliaórák tartására, valamint az ifjúsággal való törődésre. Közös a könyvtáruk, konyha, ebédlő és nappali. Ezen kivül minden egyes személynek külön lakószobája van. Legtöbbjük abbahagyta polgári foglalkozását, hogy ifjúsági táborok szervezését, vendégek ellátását és Afrikában az AIDS elleni küzdelmet folytatni tudja. Közös a pénztáruk, ebből fizetik az öltözéket és a konyhát. Havi zsebpénzük személyenként 35 euró.

Sri Lanka. Hét keresztény templomot gyújtottak már fel buddhisták, akik bűnbakot látnak a keresztényekben egy buddhista szerzetes halálával kapcsolatban. Az állam-elnöknő óv a további pusztításoktól. A 18 millió lakosú országban 8% a keresztények aránya.

Hai Phong, Vietnam. Hosszú évtizedek után, a kommunista kormány először engedélyezte római katolikus kispapok felszentelését. Az északi egyházkerületben 11 fiatalt szenteltek most pappá. Röviddel az ünnepélyes aktus előtt a kormány még nagyvonalúan hozzájárult további olyan 22 pap nyilvános működéséhez, akiket titokban szenteltek fel az évek folyamán. Jelenleg kb. 2600 pap dolgozhat az országban, akiket a kormány szigorúan ellenőriz, ugyanakkor további 1300 jelölt vár kormányengedélyre, hogy felszenteljék.

Port-au-Prince, Haiti. Az ország püspökei az erőszak megfékezéséért szállnak síkra. Már múlt novemberben ajánlották, hogy a római katolikus pap Aristide elnök mellé egy "bölcsek tanácsát" kellene állítani.

***

 

 

***

Reményik Sándor:

(részlet)

***

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

 

ÚTITÁRS
Magyar evangéliumi lap
Evangelisches Blatt für Ungarn
Előfizetési ár egy évre: EUR 15,-
ill.annak megfelelő más valuta.
Bankszámla: Ung.Ev.Luth.Seelsorgedienst in Deutschl.
Landesbank Baden-Württemberg (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 1180084
Szerkesztőbizottság-Redaktionsausschuss:
Gy.Cseri, Beethovenstr. 18, D-35452 Heuchelheim;
J.Glatz, Berrenratherstr. 514, D-50354 Hürth-Efferen;
L.Terray, Presterod, N-1640 Rade, Norwegen.
Szerkesztő-verantwortlicher Redakteur:
I.Gémes, Gänsheidestr. 9, D-70184 Stuttgart
E-Mail: istvan.gemes kukac freenet.de
www.utitars.de
St.Johannis-Druckerei, D-77922 Lahr.