MAGYAR EVANGÉLIUMI LAP
XLVIII. évfolyam - 2004. 1. szám

___________________________________________________________________________________________________________________________

És ha nem született volna meg . . . ?

Tegyük fel, hogy Augusztus római császár uralkodása idején, a júdeai Betlehemben, egy názáreti házaspárnak nem született volna meg egy Jósua-Jehosua-Jézus nevű elsőszülött gyermeke!

Mi lett és mi nem lett volna? Ime, néhány lehetséges válasz:

 

BIBLIKUS VÁLASZ

Isten ígéretei beteljesülésére máig is várhatnánk (Zsid 1,1). Őbenne nemcsak Isten ígéretei váltak valóra, de Vele Isten maga jött be láthatóan (Jn 14,9) ebbe a mi világunkba (Jn 1,14).

TÖRTÉNETI VÁLASZ

Hiányzott volna a kereszténység, mint a világtörténelem egyik legerősebb motorja. Kulturális, szociális, humanitárius beállítottsága évszázadokon át előre vitte az emberiség nagyobb részét. De: nem lettek volna kereszteshadjáratok, nem pusztított volna sem az inkvizíció, sem a boszorkányüldözés, fölösleges lett volna reformáció és ellenreformáció, a pápaság és császárság harcait, a harmincéves háborút és az eretneküldözést is megtakaríthatta volna magának az emberiség.

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI VÁLASZ

Nem született volna meg Michelangelo Pietá-ja és Sixtusi kápolnája, Munkácsy Ecce homo-ja, Grünewald Isenheim-i oltára, a Notre Dame és a Jáki templom, vagy ezer katedrális, dóm, templom és kápolna, amelyek közül ma is sok tartozik a világörökség kincsei közé. Nem lennének kálváriák és katakomba-művészet.

SZOCIÁLPOLITIKAI VÁLASZ

Évszázadokon át élhetett volna örökös rettegésben az emberiség, mert vajon ki vállalta volna fel a bajbajutott, megbetegedett, lerongyolódott emberiség nyomorát? A kórház és menhely ugyan nem keresztény találmány, de hogy abban szeretettől és irgalomtól indíttatva, önzetlenül szabad segíteni minden rászorulón, az egyedül Krisztus követői munkájára jellemző. Világunk sok neuralgikus pontján ma is keresztény intézmények tartják az üldözöttekben, menekülőkben, reménytelen betegekben a lelket.

A ZENETÖRTÉNÉSZ VÁLASZA

Nem lenne kincsünk a Tedeum és a Magnificat, Bach H-moll miséje és Passiói, Händel Messiása és Liszt Ferenc Krisztus-oratóriuma. Nélkülöznünk kellene a karácsonyi ünnepkör körül keletkezett ezer meg ezer népéneket és a korálokat, magyar népdalkincsünk tetemes részét és az amerikai néger spirituálékat.

MŰVELŐDÉSPOLITIKAI VÁLASZ

A kereszténység egyik legkorábbi törekvése az volt, hogy kivezesse az emberiséget a tudatlanság sötétségéből. Az ókornak is voltak iskolái, de azok a keveseket és kiváltságosakat szolgálták. A kereszténység volt az általános, mindenki számára elérhető tanulás felfedezője és elindítója. Nélküle elképzelhetetlen lenne mind a felső, mind az általános közoktatás.

AZ ÉN VÁLASZOM

Jézus nélkül soha nem találtam volna meg az Istenhez vezető utat. Bámulatba ejtett a minden ember számára feltétlenül meghirdetett és gyakorolt bűnbocsánata. Ő adta vissza az önértékelésemet is: Tőle tudom, hogy olyan Atyám van, akinek szemében fontos vagyok. No meg azt is, hogy a másik ember, a felebarát de még az ellenség is szeretetet várhat el tőlem, amit nem tagadhatok meg.

ÉS A TE VÁLASZOD ...?

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

HIÁNYCIKK A HŰSÉG?

"Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre"

(I:Kor.1:9)

Új kezdet, új lehetőségek, ugyanakkor próbák és próbálkozások előtt is állunk az új esztendőben, melyekre, reménységgel, Isten gondviselő akaratában bízva nézhetünk.

Sokan tesznek ilyenkor különböző fogadalmakat. Van, aki káros szenvedélyéről akar lemondani, van olyan, aki saját egészségével, családjával, munkájával kapcsolatban tesz fogadalmakat. Nagy lendülettel, a friss kezdet lelkesedésével. Fogadalmakat tesznek, de mi Krisztusban hívő keresztények egy csodálatos örömhírt kaptunk az új esztendő elején.

"Hű az Isten..." Nem magányosan kell szembenéznünk az előttünk tornyosuló feladatokkal, próbákkal, kihívásokkal, nem egyedül kell küzdenünk betegségünkkel, testi-lelki nyavalyákkal, hanem a hűséges Istenben bízva, rá hagyatkozva.

Mai világunkban oly üressé vált ez a szavunk: hűség. Idejétmúltnak, anakronisztikusnak tűnik. Nem szeretik használni sem családi kapcsolatokra, sem a párkapcsolatra, sem az Úr Istennel való közösségre. Mintha a mai ember félne a felelősségtől, a kötöttségtől.

A minden viszonylagosságát hirdető mai ember szemlélete ellenére az Isten hű. Ebben az évben is meg-hív, megszólít bennünket , hogy közösségben lehessünk Fiával és így egymásssal.

*

A második nagy örömhír az új évkezdetben, hogy meghívottak vagyunk. Nem csupán megtűrtek, akik az élet sodrásában elvesznek a "szürke" tömegben. Nem marionett figurák, akik a társadalmi szokások, elvárások kiszolgáltatottjai.

Meghívottak vagyunk, nem az úgynevezett "sors" játszadozik velünk, kénye, kedve szerint. Újszövetségi értelemben az elhívott, a meghívott szó kiválasztottat is jelent. Isten kiválasztott bennünket, név szerint, személyesen egy bizonyos célra, hogy gyermekei legyünk. Azért tette ezt, hogy hírdessük egész lényünkkel, egész életünkkel az Ő hatalmas dicsőségét.

Az új évben újra lehetőségünk van elfogadni az elhívást, a meghívást. Alkalmunk van átélni a kiválasztottság örömét. A meghívás, az elhívás mindig maga után vonja a készülődést. Aki meghívást kap, az gondol arra az örömre, amelyet a meghívóval át fog élni. Aki meghívást kap Istentől, az készül a találkozásra, mert belsőleg tudja, hogy az Úr Isten személyesen hívja meg a Fiával, a Jézus Krisztussal való közösségre.

*

Az elkövetkező időszakban is jönnek próbák, kihívások nemzetünk, családunk és szűkebb értelemben saját életünkben, melyekkel társakkal együtt jobban tudunk szembenézni. Isten nem csupán elhívott bennünket, hanem az Ö Fiával, a Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre hívott el. Közösségre hívott, közösségben!

A Jézussal való közösség teszi egyre inkább lehetővé, hogy felszakadjanak a bennünk lévő mélyebb lelki rétegek, melyek segítenek megnyílni Isten és emberek előtt. Falak omoljanak le, melyek elválasztanak egymástól. Igy válhatunk ebben az évben is építőkké családi, gyülekezeti, társadalmi szinten egyaránt.

Isten nem csak formális közösség alakítására hív minket, ahol látszólag mindenki tiszteletben tartja a másikat és közben éli saját világát. A közösség szó itt részvételt, részvállalást is jelent, ahol minden egyes tag szó szerint kiveszi részét a közös feladatokból. Közösségben lenni annyit is jelent, hogy a tagok megosztják a munkát egymás között. Legyen az családi, munkahelyi, nagyobb társadalmi, gazdasági kapcsolatokat érintő közösség.

Minden évben hálásak lehetünk Istennek, hogy társakat ad, akik a bajban, a nyomorúságban ott állnak mellettünk. E mellett milyen erősítő érzés, mikor mi lehetünk ott egy beteg vagy szenvedő mellett.

Hisszük, Isten ebben az évben is megadja nekünk, hogy együtt, közösségben valljuk meg hitünket előtte, ezzel is erősítve elhivatásunkat és egyházunkat.

Az új esztendőben a hűséges Isten meghív bennünket, hogy együtt legyünk Fiával Jézus Krisztussal. Kívánom, hogy a Szentlélek teremtő ereje által megtapasztaljuk a Jézussal és az egymással való közösség örömét.

Boros Péter

***

Olvastuk ...

Vallás nélkül nincs természettudomány. Mivel a hitetlennek is hinnie kell, hogy ő nem hisz, a tudásba veti a hitét. Ezáltal dogmává teszi a tudást és azt így tudományjellegétől fosztja meg.

Az ateista nélkülözi Szokrátész bölcsességét: "tudom, hogy semmit sem tudok". Nem tudja, hogy nem tud.

A technika kényszerítő törvényei olyan kérlelhetetlenek lettek ma, hogy pl. az atomerőművek biztonsági szakembereit, akiknek minden eshetőséget végig kell gondolniuk, nagyon nagy zavarba hozhatja az a szokráteszi kérdés, hogy gondoltak-e arra is, amire nem gondoltak? Az ilyen szakemberek nem természettudósok, mert tudóknak kellene lenniük!

A bölcseség nem évül el – de a tudás igen.

(Max Thürkauf)

***

A Szentírás hívőkké
és nem matematikusokká
akar bennünket tenni.

(Augusztinusz)

***

... olvastuk

"Tömegével vándorolnak ki Moldvából a katolikusok, s ez az ősz folyamán a bukaresti médiák központi témája lett. A 240 ezerre tehető hívősereg egy ötöde már – közöttük 85% volt a 30 éven aluliak aránya – kivándorolt Olasz-, Spanyol-, Németországba, Ausztriába és Kanadába. S a folyam tovább hömpölyög. Az azonban alig ismert, hogy ezek a moldvai római katolikusok magyar származású csángók..."

(in: GLW 11/2003)

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

Jézus mindenkié!
 
7. Lukács evangéliuma

Ötszörösen tudnám megindokolni, hogy miért szeretem és értékelem nagyra Lukács evangéliumát.

1. Az akkurátusságáért.

Szinte elképesztő, ahogy az ókor nehézségei közepette ez az evangélista "akribiával", tehát csaknem páratlan precizitással gyűjtött, osztályozott és szerkesztett először egy olyan evangéliumot, amely mai értelemben is irodalomnak nevezhető. Felhasználta és stilizálta Márk evangéliumát, kihagyta Máté inkább csak zsidók számára érthető szakaszait, egy további más forrásiratból is idézi Jézus mondásait, s gondoskodik arról, hogy az evangélisták munkájának legyen méltó – és valószínűleg az akkori művelt görög-latin világ gondolkodó emberei számára írt – míves folytatása. Megbízója-megrendelője (?), az a bizonyos Teofilosz (1,3) igazán meg lehetett elégedve Lukács nagyszerű művével.

2. Ahogy Jézus feladatát látja.

Egyedül ő az, aki már a Jézus születését megelőző gyökerekhez is visszanyúl. Így értesülünk rokoni kapcsolatairól, s megtudjuk, hogy a torzonborz pusztai Keresztelő János sem volt csupán útkészítője, hanem rokona is az Úrnak. Egy evangéliumban sem jár-kel annyit Jézus, mint az övében. Méghozzá fáradhatatlanul! Nem csoda, hiszen azt az Istent akarja bemutatni – elméletben, de a gyakorlatban is! – aki időt, erőt, fáradságot nem kímélve jár az elveszettek nyomában. A bűnös asszony, a juh, a drachma, a farizeus és a vámos, a tékozló fiú, Zákeus, a római százados a kereszt tövében, Péter – mind-mind elveszettek, mert így vagy úgy elcsámborogtak az Istentől. Jézus nem csak életében járkel, de még a feltámadása után is csatlakozik az Emmausba menő kétségbeesettekhez, hogy legalább eligazítsa őket. "Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül!" – talán ez a páli mondat alapozza meg legjobban Jézus fáradhatatlan jövés-menését (Róm 3,23).

3. Ahogyan Jézust értékeli.

Feltűnik, hogy Lukács az egyetlen, aki Jézust megmentőnek (2,11) és munkáját mentésnek (1,69.71.77;19a) nevezi. "Ma született néktek a Megmentő" – ezzel a földet-eget megmozgató örömhírrel lepi meg a hirnök angyal a betlehemi pásztorokat. S ez elég ok már arra, hogy ennek a Megmentőnek a működési területe ne korlátozódjék egy népre, egy fajra, egy országra. Jézus az egész világ Megmentője! – ez Lukács evangéliumának vezérszólama s efelől akarja meggyőzni Teofiloszt. S ezt még azzal is nyomatékosítja, hogy kedvenc szava lesz a minden, minde-nütt, mindenki, mindenhol. Az egész univerzumnak szól ez a jóhír. Ne akarjunk ebből az isteni igényből ma se lefaragni és azt kegyes körökbe zárni, vagy elsekélyesíteni! Vétünk vele Lukács szándéka és az Isten terve ellen!

4. A figyelmességéért.

Valószínűleg Lukács szorgos utá-najárásának köszönhetjük, hogy olyan eseményeket, példázatokat közöl, amelyeket a többi evangéliumban hiába keresünk. Mi lenne az Újtestámentumunk a tékozló fiú, az irgalmas samáriai vagy a farizeus és a vámszedő példázata nélkül? Honnan tudnánk, hogy Jézus követői közé asszonyok is tartoztak (8,1-3), s hogy olyan kitartóan kell imádkoznunk, ahogy azt az özvegyasszony tette (18,1-8)? Hogy Isten nem csak minden jóval ajándékoz meg bennünket, de kérhetünk Tőle Szentlelket is (11,13)? S ki figyelmeztetne minket, hogy nem a túlvilágra kacsingatva kell valami megfizetésre várni, hanem itt kell figyelni az Isten szavára (16,19-31)? Ezen dől el örök sorsunk!

Arról nem is szólva, hogy Lukács éppen ennek reménységében óv a gazdagság veszélyeitől is: a vagyon is az Isten ügyét szolgálhatja (8,3-23; 50-51), de nem feltétlenül az élet biztosítéka (12,16-21). Lehetséges, hogy az ő tudósítása nyomán nevezte az apostoli kereszténység a kapzsiságot bálvány-imádásnak (Kol 3,5) és a pénz szerelmét pedig "minden rossz gyökerének" (1Tim 6,10)?

5. Az örömhírért,

amely Lukács evangéliumát eleitől végig valósággal bearanyozza. Egyik evangélista sem használja olyan gyakran az öröm és az örülni szavakat, mint Lukács. Az angyalok meghirdetik (2,10), a kiküldött tanítványok vele térnek haza (10,17), a háziasszony örül megtalált pénzének (15,5), a pásztor elkódorgott juhának (15,10). Zákeus örömmel fogadta be házába Jézust (19, 6), az emmausiak nem tudtak magukhoz térni az örömtől, amikor ráismertek a Feltámadottra. S ugyanez az öröm hajtotta őket vissza Jeruzsálembe is, hogy innen induljanak el a világ meghódítására (24,52). – De talán a legfontosabb, hogy "örülnek majd Isten angyalai egy bűnös ember megtérésén" (15,10).

Lukács szerint – s ez intés, de ajánlat is! – nem Krisztuskövetés az, amely örömtelen!

Gémes István

***

ÍR ÁLDÁS

Néha-néha ragyogjon fel a lelked
az öröm ruhájában.
Hadd legyen könnyűvé a terhed
s könnyű a lépted,
mintha táncra perdülnél.
Hadd szálljon fel szíved mélyéből
az ének, hogy reggeli rigó módján üdvözölje az életet.
Hadd lépje át néha-néha a menny
házad küszöbét.

***

CSALÁDI HÍREK

Köln. Gábry Sándor lelkésznek és feleségének, Melindának 2003. november 1-én kisfia született: Barna Zsolt. Gratulálunk és Isten áldását kérjük az újszülöttre és szüleire.

Fájó szívvel, de az Úr akaratában megnyugodva tudatja a gyászoló család, hogy

Balla Sándor nyug.ref.lelkész (1915-2003)

2003. december 3-án hazatért Teremtő Urához, akit egész életén át szolgált. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes, a boldog feltámadás reményében.

(Bad Mergentheim – Ujvidék)

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

KIS BIBLIAI ANATÓMIA

1. A szív

Csak az Ótestámentumban 853 esetben van szó róla. Ennek az alig félkilós izomcsomagnak, amely naponként vagy százezerszer ver, igen bő tartalmat tulajdonítottak: azonosnak tartották az emberi személlyel és mindazt az emberi funkciót tulajdonították neki, amit mi ma az agy, a tüdő, idegek és pulzus munkájaként ismerünk. Jeremiás tudott a "szív falairól" (4,19), a zsoltáros heves szívdobogásról (38,11) és a szív titkairól (44,22), Absolon megtapasztalta a sérthetőségét (2Sám 18,14). A szív az érzelmek, öröm, vidámság, életkedv és az egészség székhelye. Benne lakik az értelem, okosság (Pld 8,8), a belátás (Pld 18,15) az emlékezet, tudás, gondolkodás és akarat (Pld 16,9).

Az Újtestámemtum se lát másképpen. De van Jézusnak két mondata, amely megóv a szív túlzott, rajongó tiszteletétől. Az egyik kicsit helyére teszi a dolgokat: "A szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, káromlások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások" (Mt 15,19). S Jézus nem ok nélkül teszi hozzá: "Ezek teszik tisztátalanná az embert." Ezzel attól óv, hogy valamiképpen túlhangsúlyozzuk és elidealizáljuk a szív szerepét. Az sem kivétel az alól, hogy egészen romlott az ember.

A másikban szinte nagy ellentétet mutat fel az emberi szívhez, amikor önmagát így mutatja be: "... tanuljátok meg tőlem, hogy szelid és alázatosszívű vagyok ..." (Mt 11,29). Ő szelid és alázatosszívű, nem biztos, hogy ezt minden ember elmondhatja magáról.

Az ótestámentumi kegyes így imádkozott: "tiszta szívet teremts bennem..." (Zsolt 51,12) – Jézus pedig boldognak mondotta a tiszta szívűeket (Mt 5,8). Jézus szerint a visszajövetele örömmel tölti el a szívet (Jn 16, 22). Az ótestámentumi kegyesek azért kérnek tanítást, hogy "bölcs szívhez" jussanak (Zsolt 90,12) – Jézus pedig "égő, hevülő szívet" kívánt tanítványaitól (Lk 24,32). Egy másik bölcs mondás bevallja, hogy "az embernek értelme terveli ki útját, de a Úr igazgatja járását" (Pld 16,9). Az apostoli ige pedig ennek legmélyebb értelmét abban látja, hogy "Krisztus lakik a szívetekben" (Ef 3, 17). Akkor lehetséges Istent teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből szeretni (5Móz 6,5 + Mt 22,37).

Tud a Szentírás Isten nagy szívéről is, amely megszomorodott az emberi gonoszság láttán (1Móz 6,6). Mégis, az apostol abban reménykedik, hogy, ha szívünk el is ítél, "Isten nagyobb a mi szívünknél" (1Jn 3,20). Igen, ez az isteni szív megindul, azaz megkönyörül (Hózs 11,8) – amit Jézus a tékozló fiúról és jó apjáról szóló példázata csak megerősített (Lk 151-24).

Nyelvünk is árulkodik arról, hogy mennyire középpontban áll szívünk. Amikor ilyeneket mondunk: lángolt a szíve, tedd szívedre a kezedet, kiönti a szívét, szívén visel valamit, szívére nehezedik valami, megszakad a szíve, fáj a szíve, stb.

S még egy modernkori mondat is ide kívánkozik: "Igazán csak a szívével lát az ember."

***

BIBLIAKERT A BALATONNÁL

Bibliakertet hoztak létre Keszthelyen a belvárosi zsinagóga mellett. Az ötszáz négyzetméteres területen hatvan bibliai növényt ültettek el és gondoznak.

Frech Miklós archeobotanikus találta ki, tervezte meg és kezdte építeni a kertet, ám időközben elhunyt. Szellemi örökségét azonban tovább éltetik. A Bibliában szereplő kétszáz növény csaknem egyharmadát "meghonosították" itt, ezek tűrik a Balaton nyugati csücskében honos magyarországi éghajlatot. A fák, bokrok és virágok között megépítették a Tibérias-tó kicsinyített mását a rajta átívelő híddal, s jelképszerűen láthatók a bibliai tájat körülölelő hegyek oromzatai is.

Az ember hitének és alkotóerejének összetartozását is jelképezi ez a kert. A látogatók meggyőződése szerint beigazolódtak Raj Tamás főrabbinak az avatáskor mondott szavai, miszerint a bibliakert oltalmat ad, és segít a lélek egyensúlyának fenntartásában.

***

Szent-Gály Kata:

***

EGYIPTOM

Az Ótestámentumban a szenvedés és a rabszolgaság szimbóluma, míg az egyiptomi kivonulás a rabságból való szabadulásé.

*

Naponkénti tapasztalatunk mindkettő: a rabság és a szabadulás. Belekeveredünk félelmekbe, beleütközünk rendszerekbe, tartozásaink nyomorítanak, bűnünk terhel. Igaza volt a középkori rabbinak, amikor azt követelte, hogy "az embernek naponként kellene Egyiptomból kivonulnia". Naponként kell a félelmeim ellen küzdeni, munkám "nem-szeretem" részét is felvállalni, naponként kell mindig ébernek lennem.

*

Isten vezetésében bízva, ebben az új évben is "kivonulhatok Egyiptomból". A zsidókban is félelem és bizalom vegyült a kivonuláskor. De a megszabadító és biztos kézzel vezető Istennel volt szabad találkozniuk. Erre ma is van lehetőség a Jézus Krisztussal való közösségben.

(németből)

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

MIÉRT NE EGYÜTT?

Szövetségünk taggyülekezetei legrégebbikét mutatja be Heddad Anne Marie,
a közösség fáradhatatlan gondnoka. Örülhetünk ennek a gyülekezetnek – és imádkozhatunk érte!

4. A Franciaországi Magyar Protestáns Egyház

Rövid történelmi beszámoló gyülekezetünk fennállásának 76 évéről

 

Vezérigénk (Jel 2,10):

Légy hiv mind halálig és néked adom az életnek koronáját.

*

Az első világháború befejeztével indult meg Magyarországról református családok nagyobb számú kivándorlása és letelepedése Észak- Franciaországban. Számukat 1925-ben 70-80 ezerre becsülték.

Csekme Adám és Patai Lajos Er-délyböl jött teológiai hallgatók kezdték meg a Pas de Calais és környékén lévö hívek összefogását és tartották az első istentiszteleteket. Munkájukat segítette az ún. Société Centrale d’Evangélisation szervezet, így 1926-ban már létrehozták a Magyar Református Missziót Hénin-Liétard és később Lens környékén. 1927-ig szolgálatot végeztek még Rigall János, Szeles Sándor és Pénzes Sándor lelkészek.

1927 november 1-vel a magyarországi Konvent határozatot hozott és kinevezte párizsi lelkésszé Janka Károlyt, havi 400 pengő támogatás biztosításával. Innen számítjuk gyülekezetünk hivatalos létezését, vagyis a 76 évet. 1928-tól Kiss Tihamér, Kulifay Imre, Mester János, Dóczi Antal, Kiss Zoltán és Hőgye Mihály lelkészek folytatták a szolgálatot Lens és Párizs magyarjai között. 1934 szep-tember elsején a Magyar Református Egyház Zsinata kinevezte Kulifay Imrét a párizsi Magyar Református Misszió vezető lelkészévé.

1973-ban megváltoztatták a nevüket Franciaországi Magyar Protestáns Egyház névre. Kulifay Imre feleségével és számos presbiter segítségével 1986 májusáig szolgálta a magyar protestánsokat Párizsban. Halála után testvére, Kulifay Gyula vette át ideiglenesen a munkáját, aki Németországból járt át istentiszteletet tartani, idős kora ellenére. 1987-től Drótos Árpád mint segédlelkész, 1990-től 1997-ig pedig mint lelkész szolgált közöttünk.

Soha nem volt saját templomunk, jelenleg is a Párizsban található St Esprit francia református templomban béreljük a termünket, ugyanott ahol Kulifay Gyula is tartotta az istentiszteleteket.

1997-től napjainkig az istentiszteletek megtartásáról a presbitérium gondoskodik, a Franciaország körüli országokban szolgáló magyar meghívott vendéglelkészek segítségével, akiknek megköszönjük önfeláldozó munkájukat. Megköszönjük a presbitérium jelenlegi tagjainak hűséges és reménységet nem vesztő helytállását, hogy 76 év után tovább dicsérhessük Istent és hallhassuk az igét magyar nyelven.

Két idősebb testvérünk, mögöttük főgondnokunk
Két idősebb testvérünk, mögöttük főgondnokunk

Hogyan oldottuk meg a nehéz feladatot, hogy 7 éve nincs lelkészünk ?

Először is Istennek kell hálát adnunk, hogy ezt a régen hatalmas, többszáz főből álló magyar gyülekezetet ma is kegyelmében fenntartja, s erőt ad a presbitériumnak, hogy a mélypontból kiemelkedve, példát mutatva a szórvány gyülekezeteknek, létezésünkről és fennmaradási szándékunkról bizonyságot tudjunk tenni!

Gyülekezetünk sehonnan nem kap anyagi támogatást, csak a testvérek adakozásából gazdálkodunk, de nagyon fontosnak tartjuk a minden év márciusában összehívott közgyűlést, ahol beszámolunk anyagi helyzetünkről, bajainkról, sikereinkről, s megbeszéljük hogyan tovább!

Több mint öt éve indultak el a tárgyalások francia és magyar református egyházi vezetők között, megoldást találni egy Magyarországról kinevezett állandó lelkészi állás megvalósítására! Ennek igen komoly anyagi akadályai vannak, ami magyar oldalról neheziti a végleges elhatározást, s az, hogy az ide kinevezett lelkésznek perfektül kell tudnia franciául! Feltettük már azt a kérdést, hogy amióta tárgyalnak, már régen kiküldhettek volna tanulni egy teológus hallgatót a párizsi teológiára, de ez idáig nem jött össze!

Minket ez nem bátortalanít el, bízva Isten akaratában, most is 2004 júliusáig minden hónapra van már magyar ref. vagy ev. vendéglelkészünk.

Minden hónap első vasárnapján, 17 órai kezdettel, magyar lelkész vezetésével, magyarul hallgatjuk az igét. 4-szer egy évben úrvacsorát osztunk, kétszer tartunk szeretetvendégséget, s minden alkalomkor tea, kávé mellett összetartjuk még egy kis időre a testvéreket, hogy a régiek s újak összeismerkedjenek, tudjanak egymásról, és híreiket kicseréljék.

Minden alkalommal 40-50 lélek jelenik meg nálunk, s a katolikus magyar testvérek is sokszor közöttünk vannak, Molnár Ottó atya kiséretében.

Abban reménykedünk még, hogy ha hazánk belép az európai nagy családba, talán az egyházak részéről is nagyobb és gazdagabb lesz a kapcsolatcsere, s megoldást találnak, hogy magyar testvéreink ne veszítsék el Istenben való hitüket, és annak gyakorlását saját anyanyelvükön, messze hazájuktól!

Beszámolómat kis gyülekezetünkről Pál apostol szavaival zárom :

"Sok bizalmam van bennetek, sok dicsekednivalóm van veletek, tele vagyok vígasztalódással. Minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel." (2Kor 7,4)

Heddad Anne Marie gondnok

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

A "drága" gyermekek

Egy biztosító társaság megvizsgálta az angol lakásviszonyokat és arra a furcsa felismerésre jutott, hogy az angliai otthonok legértékesebb része – a gyerekszoba. A felmérés szerint a gyerekszobák lakói elektromos játékokat, dísztárgyakat, sportfelszerelést, divatos öltözeteket halmoznak fel, amelyeknek átlagos értéke meghaladja a négy és félezer eurót.

A fiatalok 86%-nak van saját televíziókészüléke, 60%-ának hangszóró berendezése, több, mint a fele videókészüléket mondhat sajátjának, minden harmadik rendelkezik DVD-készülékkel, száz közül hatvannak van mobil-telefonja és huszonötnek saját, nyomtatóval összekapcsolt számítógépe. Nem csoda hát, hogy a biztosító társaság szempontjából a szerződések megkötésénél ezt a "vagyont" komolyan figyelembe kell venni.

De talán elgondolkoztató – ami a biztosítót természetesen nem érdekli – hogy ugyanakkor vagy egy millió gyermek él a gazdag Brit Birodalom területén – kimondhatatlan szegénységben.

***

Kutas Kálmán:

***

A Protestáns Szabadegyetem
2004. májusi konferenciája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem május 16-22 között, a Karcag melletti Berekfürdőn tartja 34. Akadémiai Napjait. A konferencia témája: "Fordulatok évei – Küzdelem a demokráciáért". A találkozó során végig kívánják tekinteni a 2. világháború végével a magyarság történetében beállt meghatározó fordulatokat. Utána a konferencia megvitatja a magyarság mai helyzetét, kivált a fiatalok előtt álló kihívásokat és feladatokat, különös tekintettel a demokratikus közgondolkodásra és Magyarországnak az EU-ba való belépésére.

A témát neves szakemberek előadásai, kerekasztal-beszélgetések, munkacsoportok és plenáris viták dolgozzák fel. Szokás szerint reggeli áhítatok, esténként filmvetítés, irodalmi és zenei est egészítik ki a programot. Május 20-án, áldozócsütörtökön Szolnokra kirándulnak a résztvevők, ahol ökumenikus istentisztelet, városnézés, majd a Szigligeti Színházban színielőadás van a műsoron.

Érdeklődés, jelentkezés, legkésőbb március 29-ig: Deák Péter, Bellerivestr. 59, CH-8008 Zürich, tel. (napközben, munkanapokon): (0041) (0)-1-279 55 49, fax: -1-279 55 00,

e-mail: peter.deak@telekurs.com

***

INNEN . . . . . . ONNAN

Békecsók 40 éve

40 évvel ezelőtt volt a római és a keleti kereszténység "kibékülése". 1964. januárjában VI. Pál pápa Jeruzsálembe utazott, hogy találkozzék I. Athenagorasz jeruzsálemi ökuménikus pátriárkával. Ünnepi nyilatkozataikat kölcsönösen olvasták fel a római Szent Péter katedrálisban, ill. az isztambuli Szent György templomban.

A szakadás 1054-ben történt, amikor a római püspök küldötte, Humberto da Silva Candida és az akkori konstantiná-polyi pátriárka, Michael Kerullarios kölcsönösen kiátkozták egymást. 500 év után valóban megtört a hallgatás. Athenagorasz ezt így fejezte ki: "A római katolikus és az ortodox egyházak testvérek, amelyeket a két testvér, Péter és András alapított. Egymásért kell jó testvérekként közösen dolgoznunk."

***

Moszkva, Oroszország. A kormány kétszáz ikont kíván visszaadni azoknak a gyülekezeteknek, amelyektől a kommunista hatóságok annak idején ellopták. Legtöbbjét külföldön fedezték fel a nyomozók. Kiderült ui., hogy a szovjet funkcionáriusok – főleg az olasz mafia követítésével – árúba bocsátották az értékes szentképeket, – nyugaton.

Moszkva, Oroszország. Az Orosz Statisztikai Hivatal most először hozta nyilvánosságra az Ortodox Egyházra vonatkozó adatait. Eszerint az októberi forradalom és 1940 között nem kevesebb, mint 120 ezer egyházi személyt – püspököket, papokat, diakónusokat, szerzeteseket, apácákat – tartóztattak le. Közülük 96 ezret lőttek agyon! Valóságos csoda, hogy ez az egyház túlélt ekkora veszteséget.

Voronyezs, Oroszország. Nagy megdöbbenést váltott ki az itteni ortodox főpap kijelentése, miszerint a szovjet rendszerben "erkölcsileg magas fokon álló társadalom élt, amely kész volt a jóra és építésre". Sergi szerint "Brezsnyev alatt az állam és az egyház viszonya igen kiegyensúlyozott volt".

Moszkva, Oroszország. Ortodox templomot avattak a Matroszkaja Tysina nevű, 300 személyes börtönben. Erre a célra a volt 310-es zárkát alakították át, amit most a patriarchátus börtönlelkészségért felelős püspöke, Dimitrovi Alexander szentelt fel.

Odessza, Ukrajna. 10 éves fennállását ünnepelte az itteni német evangélikus egyház. Dr.E.Ratz püspök szerint itt az ideje, hogy egyháza anyagilag független legyen: "le kell szoktatnunk tagjainkat arról, hogy örökösen kéregessenek".

Cseljabinszk, Oroszország. Volker E. Sailer püspök első olyan evangélikus templomot avatott fel a városban, amelyet külföldi segély nélkül építettek fel, 14 hónap alatt.

***

"Az a baj, hogy a gondolkodók nem hisznek
és a hívők nem gondolkodnak."

(Szolovjov orosz filozófus)

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

SZLOVÁKIÁBAN JÁRTUNK

(Anyagtorlódás miatt most kerítünk sort a württembergi magyar protestáns gyülekezet szlovákiai útjáról írt beszámoló kivonatos közlésére. A 2003. pünkösd heti körúton 37-en vettünk részt.)

A "Felvidék" nekem nem mondott sokat, hiszen az én generációm nem ismerhette a trianoni békeszerződés valódi arcát.

Az első élményünk Pozsony volt. "Pozsony vára áll", állja az évszázadokat. Történetének magyar vonatkozásait, sőt, hogy egy időben a magyar királyság fővárosa volt, szépen elhallgatta monoton német szövegében az idegenvezetőnő. A várból letekintve a legmelegebb pillantásaimat küldtem a Dunának. Duna-bódulatomból döbbenettel szakadtam ki, amikor felfedeztem a túlsó partján a sok, emeletes panelház irtózatos tömegét. Ennyit ebből a kommunista csodából egy rakáson elképzelni sem tudtam. Ezrével telepítettek be így embereket a városokba. – Akkor rögtön, az első napon megértettem, hogyan csappant a magyarok aránya 20% alá a történelmi felvidéki városokban ...

A 9 nap rendkívül gazdag programot ígért: Selmecbánya, Sajógömör, Krasznahorka vára, a betléri Andrássy kastély, Kassa, Tátralomnic, Csorba-tó, Késmárk, Lőcse, Branyiszkó majd Komárom voltak az úticélok. Könyvet lehetne írni az élményeinkről és benyomásainkról. Én a számomra legmaradandóbbakra szorítkozom.

Selmecbánya – a 13.században magyar földre hívott szász és türingiai német kézművesek, bányászok, kereskedők szabad királyi városa. A hegyeken épült és hegyek közé beszorított város már fekvésénél fogva is csodálatos. A régmúlt gazdagság nyomai (középületek, templomok, polgárházak, szobrok, emlékművek) az ezüst, arany, rézbányák jövedelméből állják a századok rohamait. Az alapító, századok folyamán elmagyarosodott német polgárság utódai nincsenek sehol. Pedig lakott ez a város. A Sopronba költözött Mária Terézia alapítású bányászati, erdészeti akadémia régi épületeiben tanítás folyik. Hozzáláttak a város renoválásához is, nekem mégis úgy tűnt – nincs lelke, valami hiányzik.

A bányák már nem üzemelnek. Meglátogattunk egy bányamúzeumot. 6 km hosszan csetlettünk-botlottunk a vájatokban. Megrázó látni, milyen áron, milyen nyomorúsággal, mennyi fáradtsággal, kínnal bányásztak itt már a kö-zépkorban.

Soha nem láttam még egy több évszázados kastélyt, eredeti, teljes berendezéssel. Az Andrássy grófok betléri kastélya elbűvölt. Csodálatos és ámulatba ejtő volt itt, ezen a kis helyen, annyi magyar emlékkel és egy nagyszerű, kedvesen szellemes, magyar idegenvezetőnővel találkozni.


A betléri Andrássy-kastély

Lelkileg jót tett és sokmindent kiegyenlített a sajógömöri találkozás. A helység történetét Anonymus nyomán a honfoglalásig vezetik vissza. Volt fontos közigazgatási és kereskedelmi központ. A számtalan történelmi emlék közül "Gömörország" palóc népének legismertebb és legkedvesebb emléke Mátyás király bronz szobra. Mátyás országjárása során elvetődött Gömörbe is, ahol igazságot osztó jókedvében szőlőkapálásra bírta az őt kísérő főurakat. Holló Barnabás remek alkotása kezében kapával ábrázolja az igazságos királyt.

Ma magyar község óvodával, iskolával és az őket összetartó evangélikus gyülekezettel. Polgármesterük fiatal, agilis. Szívesen láttak bennünket a gömöriek a közös istentisztelet után a faluházán vendégül. Kellemes, őszinte beszélgetésekkel telt el a délután. Meghívtuk őket Stuttgartba azzal a reménnyel, hogy testvér-gyülekezetünk lehetnének Szlovákiában.

Kassa, a hajdani szép magyar nagyváros, ahol a Rákóczi-emlékház, a dóm a "nagyságos fejede-lem", Zrinyi Ilona, Bercsényi Miklós nyughelyével várt ránk. Valami leírhatatlan érzés volt a szarkofágoknál állani, a tisztelet és szeretet kis koszorúját elhelyezni, emlékezni és elénekelni a himnuszunkat.

Feltétlen meg kell említenem még a tátrai kirándulást, Tátralomnic közeli, az eget 2600m magasságban "szurkáló" hegyeit. A Csorba- nyugalmát a hegyektől szorongatott mélyedésben.

A késmárki világhírű fatemplom, a svéd hajóácsok munkája az ellenreformáció korából, ma is hirdeti az akkor élt emberek ragaszkodását Luther megreformált tanaihoz.

És végül Komárom. Minden tiszteletem és köszönetem az ittélőknek. Olyan, mint egy sziget a tengerben, egy magyar sziget.

Köszönettel és üdvözlettel a szlovákiai magyaroknak, akik segítették ezt a szép utazást.

Óváry Éva

***

Böjte Csaba ferences páter dévai gyermekotthonának, ahol árva és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket gondoznak, adományt juttatott el a Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet. Válaszából idézünk:

"Szívem csordultig van reménnyel! Az Úr már sok nehézségen keresztül vezetett. Hiszem, hogy a 2003/2004-es tanév is az Ő irgalmának, és az emberek jóságának az éve lesz.

Szeretettel kérlek, hogy nagycsaládunk gondjait, ha imádban az Úrnál jársz, tedd szóvá a Mesternek, Krisztusnak.

Sok szeretettel, Böjte Csaba ofm."

***

ABBÓL TÁPLÁLKOZIK LEGINKÁBB A LÉLEK,
AMINEK NAGYON ÖRÜL.

Augusztinusz

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra

KITEKINTÉS

Madrid, Spanyolország. Az "Ausztria hercege" nagydíjjal tüntették ki az ún. "felszabadulás teológia" egyik alapítóját, a perúi Gustavo Gutierrez-t. A megindokolás szerint a kitüntetett által kezdeményezett biblikus-felszabadítási tanítás Latin-Amerika sok millió szegényének az életében döntő változást hozott.

Bagdad, Irak. Louis Sako, káldeus-katolikus püspök szerint amilyen örvendetes a régi rendszer bukása, ugyanolyan problémát jelent az iszlám radikálisok egyre nagyobb mértékben erősödő befolyása, amitől tartanak a kisebbségben élő keresztények. A megszálló amerikaiaknak azt veti szemére, hogy nem hajlandók megérteni az övéktől teljesen különböző iraki gondolkodásmódot és mentalitást. Szerinte az amerikaiak semmit nem értenek abból, ami Irakban történik.

Weil der Stadt, NSzK. Aláírásgyűjtés indult el római katolikus papok között az úrvacsora/eucharisztia ügyében. Lelkipásztori felelősségük arra indítja őket, hogy senkit se zárjanak ki az úrvacsorai közösségből, főleg nem azokat az evangélikus házasfeleket, akik rk. házastársukat örömmel kísérnék el az oltárhoz. Külön szólítják meg ezeket és kijelentik, hogy ők is szívesen látott vendégek az áldozásnál. A Rottenburg-Stuttgarti püspökség papjai várják, hogy mozgalmuk más egyházmegyékre is átterjed.

Jeruzsálem, Izrael. Három év alatt a palesztinok csaknem 19 ezer merényletet hajtottak végre izraeli lakosok ellen, azaz naponként 17-et. 867 ember halt meg, 5878 megsebesült. Palesztin oldalon 2354 volt a merényletekkel kapcsolatos veszteség. A legszomorúbb azonban az, hogy a palesztin lakosság 75%-a helyeselte a merényleteket, hiszen az izraeli hadsereget megszálló hatalomnak tartják, amely százszámra ölt meg embereket és rombolta le lakóházaikat.

London, Anglia. 200 éves különválás után újra egyesülni kíván az anglikán és a metodista egyház. Annak idején John Wesley-nek, a metodista egyház megalapítójának az anglikán egyházzal szerzett rossz tapasztalatai vezettek a metodisták elszakadásához. Az anglikán egyháznak 24 millió, a metodistának 400 ezer tagja van Angliában és Észak-Írországban.

Genf, Svájc. A genfi Maison Mallet-be tervezik felállítani a Reformáció Nemzetközi Múzeumát. A genfi kanton református egyháza tervei szerint két és fél millió euróra lesz szükség a múzeum megvalósításához, s az összeg felét adományok már lefedezték.

Caracas, Venezuela. Puky Ákost, a caracasi magyar- és a spanyolnyelvű gyülekezetek lelkészét választotta meg elnökévé a Venezuelai Evangélikus Egyház. Megválasztásához szívből gratulálunk, munkájára és életére Isten áldását kérjük.

Taurage, Litvánia. A püspökét 2003. áp-rilisában elvesztett litván evangélikus egyház máig nem döntött, hogy Jonas Kalvanas utóda ki legyen. Eredetileg idegorvos és pszichiáter volt Kalvanas, aki apja segítségével (aki püspökelődje volt) került 1995-ben a püspöki székbe.

Lodz, Lengyelország. Az elmúlt év szeptember 14-én szentelte fel Izdelski püspök a lengyel református egyház első női lelkészét, Jarmila Wiera Jelinek személyében. A lengyel római katolikus püspöki konferencia szóvivője sajnálatát fejezte ki az "ökuméne-ellenes" lépés miatt.

San Salvador, Salvador. A salvadori evangélikus egyház tiltakozik az ellen, hogy az állam katonákat küldjön Irakba. Medardo F. Gómez hivatkozott az 1992-es egyezményre, amelyben országa a béke és a kiegyezés ügyének ápolására kötelezte el magát.

São Paulo, Brazilia. A brazil filmgyártás történetének legsikeresebb darabja a jelenleg futó "Isten anyja, Mária" című filmalkotás. Kezdeményezője Marcelo Rossi ismert karizmatikus rk. pap. Már eddig 300 moziban több, mint két millió néző látta a filmet és diadalútjának még nem látható a vége. A film bevételének felét szociális projektek megvalósítására fordítják.

Róma, Olaszország. Evangélikus teológusok, akik akár a pápai egyetemen, akár a valdens teológián tanulnak, új otthont kaptak: ősz óta Melanchthon reformátorról elnevezett diákotthonuk van. A házat a német és az olasz evangélikus egyház, valamint a valdens főiskola közösen építette.

Leer, NSzK. Először választott egyház-elnököt a német Református Egyház Jan Schmidt lelkész személyében. A legkisebb német protestáns egyháznak 142 gyülekezete van hat tartományban szétszórva.

Párizs, Franciaország. A francia római katolikus püspökök kezdetben egyetértettek az állam tervével, hogy pünkösd másnapja munkanap legyen és a bevételét idősek és fogyatékosok gondozására fordítsák. Miután most eldőlt, hogy 2004-ben lesz Franciaországban utoljára állami ünnep pünkösd más-napja, hirtelen ellene szólalnak fel. Tápot adott nekik a németek rossz tapasztalata az általános bűnbánati nap eltörlésével (november 17). A német állam is idősek és fogyatékosok gondozására hivatkozott akkor, amiből semmi sem lett – de az ünnepet eltörölték.

Hága Hollandia. Egy holland EU-megbízott kijelentette: hosszú időn át úgy gondolták a hollandok, hogy mindegy, hogy bevándorlóik milyen kultúrát hoznak be az országba. Most meglepetten kezdik észrevenni, hogy igen magas azoknak a bevándorlóknak a száma, akiknek esze ágában sincs férfiakat és nőket egyenjogúnak tartani, akik másként gondolkodókat nem tűrnek meg maguk mellett és akik minden tekintetben a türelmetlenek csoportjába sorolhatók.

***

Molnár Gyula:

***

"Újra meghalt két USA-katona Irakban, ebben az értelmetlen háborúban. Értük odahaza biztosan sok gyertyát gyújtanak számos templomban. De ki gondol arra, hogy észrevegyük azt a 6000 gyermeket, akik naponként halnak éhen túltelített és gazdag szemünk láttára – értük ki gyújt gyertyát?"

(R.Neudeck, a Cap Anamour vezetője)

***
ÚTITÁRS
Magyar evangéliumi lap
Evangelisches Blatt für Ungarn
Előfizetési ár egy évre: EUR 15,-
ill.annak megfelelő más valuta.
Bankszámla: Ung.Ev.Luth.Seelsorgedienst in Deutschl.
Landesbank Baden-Württemberg (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 1180084
Szerkesztőbizottság-Redaktionsausschuss:
Gy.Cseri, Beethovenstr. 18, D-35452 Heuchelheim;
J.Glatz, Berrenratherstr. 514, D-50354 Hürth-Efferen;
L.Terray, Presterod, N-1640 Rade, Norwegen.
Szerkesztő-verantwortlicher Redakteur:
I.Gémes, Gänsheidestr. 9, D-70184 Stuttgart
E-Mail: istvan.gemes kukac freenet.de
www.utitars.de
St.Johannis-Druckerei, D-77922 Lahr.

   

ÚTITÁRS-honlap Tovább az 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oldalra