2007 KRÓNIKÁJA


Presbiterválasztással kezdtük az évet. Sokan adták le szavazatukat a négy évre választandó 17 jelölt valamelyikére. Öten képviselik a reformátusokat (Gyökössy Kinga, Nagy György, Kováts Ildikó, Simon Klaudia, Simon Sándor), hárman az evangélikusokat (Buzogány Klára, Dénes István, Varga Pál), egy-egy képviseli a szabadegyháziakat ill. unitáriusokat (Sauerwein Tibor, Sebe Enikő). A presbitérium öt póttagot hívott be: Cser Julianna, Karsa Botond, Keresztes Zsiga, ifj. Kovács Imre és Kovács József szemé-lyében. Felügyelővé-gondnokká újra Simon Sándort választotta meg.

Március 15-i ünnepélyünk előadójának nagy sikere volt. Kiss Jenő budapesti egyet. tanár „Mit kíván a magyar nemzet?” címen foglalta össze igen aktuális előadását. – A bolha-piac bevételét idén egy magyarországi ref. óvoda és napközi otthon kapta.

Testvérgyülekezeti kapcsolataink bővültek. A sajógömöri ev. gyülekezet után a luka-ilencfalvi ref. gyülekezettel is ápoltuk kapcsolatainkat. Szövérffy István lelkipásztor vezetésével hattagú küldöttségük látogatását fogadtuk januárban. Karácsonyra ünnepi üdvözletet küldtünk mind a két testvérgyülekezetnek.

Két prédikációsorozatot hallottunk: Cannstattban a tízparancsolatról, Heilbronnban a Miatyánkról. A prédikációk szövegét szívesen megküldjük drótpostán az érdeklődőknek.

A fiatalok beszélgető köre 16-szor találkozott, 208 volt a résztvevők összlétszáma. A vallás és tudomány kérdéseit ugyanúgy feszegettük, mint az emberi kapcsolatokat, bioetikával is foglalkoztunk, bibliatanulmányozás mellett.

4 párt eskettünk, mindegyiket más-más városban: Nordheim, Besigheim, Heilbronn és Mórafalva. Temetés, keresztelő nem volt.

Vasárnapi iskolásaink és szüleik hétvégét rendeztük meg Sonnenbühl-ben 23 résztvevővel. Anyák Napján, karácsonykor szép műsorukat élveztük.

Szeretetvendégségeinken többek között megemlékeztünk Árpádházi Szt.Erzsébetről és Gerhardt Pálról, a legnagyobb német ev. énekköltőről. Évi közgyűlése alkalmából bemutatkozott a BUOD (Bund Ung. Organisationen in Deutschl.)

Őszi, 34. konferenciánk témája nagy kihívást jelentett: „Lejárt a kaláka ideje?” – 66 résztvevő hallgatta a nagyon jó előadásokat, együtt gondolkozott, vitázott és épült a közös hitben.

Csúcspontot jelentett gyülekezetünk 60 éves fennállása emlékére rendezett ünnepi istentiszteletünk és ünnepélyünk. O.F.July württembergi és Dr.Fabiny Tamás budapesti ev.püspökök szolgáltak igehirdetéssel és előadással. Gyülekezetünk az ünnepi aktus keretében tagolódott be a Württembergi Ev.Egyházba. A rossz időpont ellenére is több, mint 300 résztevő élte át a 60 év történetét és adott hálát érte Istennek.

Világimanapunkat idén is megtartottuk, a perselypénzzel egy erdélyi ref. gyülekezetet támogattunk.

Lelkészeink résztvettek és szolgáltak a KÉMELM (Külföldön Élő Magyar Ev.Lelkigondozók Munkaközössége) 50 éves jubileumán őriszigeten (Ausztria). Gémes Pál cserkész vezetőképző táborban és kerületi gyűlésen tartott istentiszteletet. Gémes István a magyarországi ev.egyház országos konferenciáján tartott előadást Pakson. Befejezte 35 éves szer-kesztői munkáját (ÚTITÁRS) és Budapesen tárgyalt a lap további sorsáról.

Kirándulásokról, irodalmi estekről betegség miatt ebben az évben sajnos, le kellett mondanunk. Reméljük, hogy 2008-ban ezeket is pótolhatjuk.

Presbitériumunk jó munkát végzett. Négyszer tartott munkaülést. Többen részt vettek a Holzhausen-i presb.továbbképzőn és a Gyülekezetek Szövetsége brüsszeli közgyűlésén, ahol Gémes Pál lelkészünket elnöknek választották meg.

Fáradhatatlan segítőinknek és munkatársainknak mondunk hálás köszönetet, hiszen az ő támogatásuk nélkül nem létezne gyülekezet.


Ez Jézus biztatása 2008-ra: „Én élek és ti is élni fogtok” (Jn 14,19).

***