ÉVI BESZÁMOLÓ – 2003

 

*  PRESBITERVÁLASZTÁSSAL kezdtük az évet. 2003-07-re a 24 jelölt közül megválasztottuk a következőket: Bányász Károly, Buzogány Zsoltné Klára, Fiatfalvy Máthé Magda, R.Gyökössy Kinga, Ifj.Kovács Imre, Kovács József, Kováts Miklósné Ildikó, Kulcsár Sebe Enikő, Nagy György, dr.Ritter Lajos, Sauerwein Tibor, Simon Klaudia, Szilágyi Péter, Szokolszky Sándorné Mária (Heilbronn), Varga Pál; felügyelő: Simon Sándor.  Február 9-én volt ünnepélyes beiktatásuk. Az év folyamán négyszer volt presbiteri gyűlés.

*  A Württembergi Ev.Egyház újra kezébe vette az idegennyelvű gyülekezetek gondozását. A stutt-garti Paulus-Kirche-ben tartott ünnepélyes istentisztelet és az illetékes ügyintéző Herr Vatter presbi-tériumunkkal való beszélgetése reménységet adott GYÜLEKEZETÜNK JÖVŐJÉNEK biztosításához.

*  ISTENTISZTELETEINK látogatottsága mind Cannstattban, mind Heilbronnban – eltekintve a nyári hónapoktól – jó volt. Különösen Cannstattban szinte nem volt istentisztelet, hogy valaki új meg ne je-lent volna, néha olyan is, aki már évek óta itt él közöttünk de csak most hallott gyülekezetünkről. Kö-szönjük mindazoknak, akik meg nem szűnnek hívogatni másokat is rendezvényeinkre és kérünk min-denkit, aki szívén viseli gyülekezetünket, vállalja ezt a missziói feladatot. – Szép részvétellel idén is megtartottuk a VILÁGIMANAPI ISTENTISZTELETET.

*  14 PRÉDIKÁCIÓ hangzott el a Biblia Évében ezen a címen: „Mire felel a Biblia?” a legkülönbö-zőbb mindennapi kérdéseinkre.

*  GYŰLÉSEKEN vettünk részt négy alkalommal: lelkészeink lelkészkonferencián Augsburgban; presbitereink a presbiteri továbbképzőn Holzhausenben és a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége svédországi találkozóján, valamint lelkészünk és felügyelőnk a württem-bergi külföldi gyülekezetek konferenciáján Esslingenben.

*  „Föltámadott a tenger” címen nagysikerű előadás volt a MÁRCIUSI NEMZETI ÜNNEPEN. Az ökumenikus istentisztelet kb. 800 résztvevőjének nagy része az ünnepséget is láthatta, amelyen fiatal-jaink profi módon szerepeltek. Külön köszönet illeti a Csöbörcsök tánccsoportot az előadás témájához ötletesen kapcsolódó, remek fellépésükért.  – A bolhapiac bevételét (276,68 Eurót) €300,00-ra kiegé-szítve a dévai Szent Ferenc Alapitványnak küldtük, amely árva és elhagyott gyerekeket gondoz.

*  Gyülekezeti rendezvényeink csúcsa vitán kivül a FELVIDÉKI ÚTUNK volt. A pünkösdi szünetben 10 napon át jártuk be Szlovákiát. A történeti és túrisztikai látványosságokon túl fontos volt Tompa Mihály sírjának meglátogatása, Rákóczi és Thököly koporsójának megkoszorúzása. Feledhetetlen marad a Sajógömör és Hosszúszó (Gemer és Dlhá Ves) gyülekezeteivel tartott pünkösdi istentisztelet. A sajógömöri ev.gyülekezetet testvérgyülekezetünkké fogadtuk. A túrán 36-an vettünk részt.

*  VASÁRNAPI ISKOLÁS gyerekeink szép Anyák Napi és karácsonyi műsorát sokan élvezték és megtapsolták. Szüleikkel együtt Schafhausenben rendeztünk nekik szeptemberben jólsikerült hétvégi táborozást. A gyerekekkel való foglalkozást szeretnénk még jobban elmélyiteni, de ehhez a szülők felelősségére kell appellálnunk: hozzák gyermekeiket rendszeresen!

*  „Mivégre vagyunk a világban?” címen 70 résztvevővel zajlott le Ludwigsburgban 30. JUBILEUMI ŐSZI KONFERENCIÁNK. Jó előadások, eleven beszélgetések, érdekes kirándulás, gyerekfoglalko-zás és jó idő tették felejthetetlenné az együttlétet.

*  Nagy sikert aratott júliusi istentiszteletünkön a marosvásárhelyi kórus szereplése. A perselypénzt (462,80 Eurót) egy ottani fogyatékos óvoda segélyezésére adtuk.

*  Egyik legkitartóbb közösségünk, az IFJÚSÁG 23 alkalmán csaknem 300 résztvevő beszélte meg izgalmas kérdéseit. Gyümölcsöző volt a Vitakörrel való együttműködés is, amelynek alkalmait közülünk is többen látogatták.

*  IRODALMI ESTJEINK több látogatót érdemeltek volna meg. Célunk továbbra is a magyar klasszikus és kortárs irodalommal való megismerkedés.

*  Lelkészeink sokat dolgoztak a GYÜLEKEZETEN KIVÜL is: előadásokkal, cserkész-vezetőképző tábor vezetésével, szervező munkával jelen voltak Kastl-ban, Piliscsabán, Szegeden, Sopronban.

*  Végül lelkészeink és a presbitérium hálásan köszönik a sok és lelkes segítséget amelyet tagjainktól és támogatóinktól ebben az évben is lépten-nyomon tapasztalhattak. Ez a segítség eredményessé és örömtelivé teszi munkájukat.

***

 

„Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme.”

(Zsolt 136,1)