JUBILEUMI FÜZET:

50 éve van
magyarnyelvû protestáns lelkigondozás Württembergben


Beszámoló az istentiszteletröl és az ünnepélyröl


El nem hagylak téged, sem el nem maradok tôled. (Józsué 1,5)


Tartalom:


Kötôdés a Württembergi Egyházhoz

Mind a négy lelkészünk ennek az egyháznak a lelkészi karához tartozik / tartozott. Magyarnyelvû munkáját ennek az Egyháznak a megbízásából végzi / végezte, - amolyan mellékállásban. Már csak ezért is az Egyházzal való kapcsolat természetesen adott volt.

Sokat köszönhettünk azoknak, akik munkánkat figyelemmel kísérték és akik mindig segítségünkre voltak. Különösen is gondolunk Dr. Weberre, Hirsch és Wagner egyháztanácsosokra, Arnold, valamint Gottschick egyház-fôtanácsosokra. Fontos volt, hogy az egyház mindig gondoskodott magyarul tudó lelkészek beállításáról.

Személyes baráti kapcsolat alakult ki Claß, von Keler és Sorg püspökökkel, az utóbbi kettô ismételten szolgált is gyülekezetünkben.

Jubileumi évünkben is bizakodva tekintünk a jövôbe. Megértjük a Württembergi Evang. Egyház nehéz helyzetét, hiszen abból mi is részt vállalunk. A magunk részérôl csak arra a reformátori jogra szeretnénk hivatkozni, amely mindenkinek szavatolja Isten igéje hallgatását azon a nyelven, amelyet legjobban ért.

Gyülekezetünk ma is felajánlja szolgálatát azoknak, akik anyanyelven óhajtják az igét hallgatni. Loyalitását a Württembergi Egyház iránt abban szeretné kimutatni, hogy munkáját semmiképpen nem valami egyesületként, hanem az egyház keretei között szeretné végezni. Hiszen magyarnyelvû szolgálatát ennek az egyháznak adót fizetô tagjain végzi, - kisegítésként és kiegészítésül.

**********************************************************************************************

TALÁLKOZÁSOK - KAPCSOLATOK

Gyülekezeti munkánkban mindig is ápoltuk a kapcsolatot más külföldiek közösségeivel, ill. a vendégfogadó helyi német gyülekezetekkel. Közösen rendeztünk velük istentiszteleteket és bemutatókat, pl. a "Woche des Aus-ländischen Mitbürgers" keretén belül, vagy a helyi német gyülekezettel együtt gyülekezeti ünnepségeket szerveztünk.

Így rendeztünk istentiszteletet az olasz, koreai, görög, holland, anglikán és a vietnami gyülekezetekkel Cannstattban, amivel megismételtük azt, amit pár évvel elôtte a hollandok rendezésében a stuttgarti Markus-Kir-chében tartottunk.

Egy alkalommal a koreai evang. gyülekezet vendégei voltunk, majd mi hívtuk meg ôket.

Nagy örömünkre "finnugor" istentisztelet is volt gyülekezetünkben a finn és észt gyülekezetekkel, majd ismételten volt közös finn-magyar rendezvényünk.

Ezen kívül ápoljuk az EVSz (Evangélikus Világszövetség, LWB) német nemzeti bizottságával a kapcsolatot. Mind dr. Eberhardnak, mind Dr. E. Ratznak sokat köszönhetünk. A nemzeti bizottságon keresztül testvéri viszonyban vagyunk az észt, lett és litván exilegyházakkal, valamint a lengyel evang.lelkigondozó szolgálattal és a Szibériából visszatelepült német evangélikusokkal. Kezdettôl fogva résztvettünk az EVSz menekült-konferenciáin, úrvacsorai készletünk is a Világszövetség ajándéka: "... In appreciation of devoted labour among refugees - Lutheran World Federation, Service to Refugees, 28. June 1949". Minden évben aktiv résztvevôi vagyunk a Német Nemzeti Bizottság teológiai tanulmányi összejöveteleinek.

*********************************************************************************************

GYÖKEREINK - honnan származunk? I.

Mivel magyarok, ill. magyar származásúak vagyunk, a világ csaknem minden olyan vidékérôl származtunk ide, ahol magyarok élnek. Mégis, hat különbözô csoportosulás található soraink között:

1. A 2. világháború menekültáradatának "maradékai", akik nem vándoroltak tovább Németországból, akik nem mehettek tovább, vagy akik itt szándékoztak letelepedni. Közülük ma már csak néhányan élnek még közöttünk.

2. Az 1956-os magyar szabadságharc után érkezettek. Közülük csak kevesen vesznek részt munkánkban.

3. A 60-as évek folyamán, fôleg az akkori Jugoszlávia magyarlakta területeirôl - Bácska, Bánát - idejött "vendégmunkások", akik az ottani magyar kisebbséghez tartoznak.

4. Tengerentúlra kivándorolt és idôközben ide visszatért magyarok.

5. A 60-as évek közepétôl egészen a politikai változásig folyamatosan jött "disszidensek".

6. Az erdélyi menekültek.

Egy felmérés szerint vagy 15 állam útlevelével rendelkeznek gyülekezeti tagjaink, az esetleges németen kívül.

**********************************************************************************************

GYÖKEREINK - Honnan származunk? II.

Egyházi gyökereinket ennek megfelelôen sok helyen kell keresnünk.

evangélikus:
Magyarorsz.Evang.Egyház, Jugoszl.Magy.Evang.Esperesség, Romániai Magy.Zsinatpresb.Evang.Egyh.,
Szlovákiai Evang.Egyház

református:
Ukrajnai Magy.Ref.Egyh., Szlovákiai Ref.Egyház, Jugoszl.Ref.Egyház, Romániai Magy.Ref.Egyház,
Magyarországi Ref.Egyház

szabadegyházi:
Magyarorsz.Baptista Egyh., Romániai Magy.Baptista Egyh., Jugoszl.Bapt.Egyház, Magyarorsz.Method.Egyh., Magyarorsz.Testvérgyülekezet, Szlovákiai Bapt.Egyház

egyéb:
Erdélyi Unitárius Egyház, Magyarorsz.Gör.Kat.Egyház, Magyarorsz.Róm.Kat.Egyház, Magyarorsz.Ádventista Gyül.

**********************************************************************************************

ELEVEN ÖKUMÉNE

Már a gyökereink felmutatása alapján érezni lehet, hogy a legkülönbözôbb felekezeti háttérbôl jövünk. Stuttgarti ökumenikus modellünk ezt kívánja bemutatni. Gyülekezetünkben így gyakoroljuk az ökuménét, egy keveset Urunk kívánságából: "hogy mindnyájan egyek legyenek!"

Az EKD Diakóniai Osztálya segítségével már két kiadásban megjelent saját énekeskönyvünk, amelyben 210 evangélikus, református és szabadegyházi mellett 20 rk. eredetû éneket foglaltunk össze, s ezek jól összekötnek bennünket.

Bevalljuk: nagyon jól élünk egymással ebben a közösségben!

**********************************************************************************************

OTTHONAINK - VENDÉGLÁTÓINK

"Vándorló" voltunk ebben is hûen tükrözôdik. Fennmaradt képanyagunk alapján biztosan a következô templo-mokban/gyülekezeti termekben voltunk vendégek:

Stuttgart (1947-1975)

Altpietistische Gemeinschaft, Furchtbachstr.,

Schloßkirche,

Hospitalkirche,

Leonhardskirche,

(1975 óta) - Lutherkirche (Bad Cannstatt).

Heilbronn (1990 óta) - Matthäuskirche (Sontheim)

Ulm (1980 óta) - Haus der Begegnung

Ehingen - Evang. Stadtkirche

Heidenheim - Versöhnungskirche

Dietenheim - Evang. Kirche

Nem tudjuk, hol volt az elsô stuttgarti istentisztelet 1947-ben.

**********************************************************************************************

A GYÜLEKEZETI MUNKA FEJLÖDÉSE

Az 1947-1972-es idôrôl csak gyéren vannak statisztikai adataink. 1972-tôl így fest a munka képe Stuttgart, majd Stuttgart és Heilbronn körzetében.

25 év adatai:

55.442 Templombajáró
7.331 Úrvacsorázó


HÁZI GYÜLEKEZETEK

Földrajzi szétszóródottságunkból adódik, hogy minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy közösségben éljünk egymással. Újtestámentumi mintára igyekszünk "kiscsoportos" gyülekezet lenni. E csoportok különbözô összetételûek, más-más a témájuk, de mind családi házakban / lakásokban jönnek összek. Jelenleg hatféle ilyen közösséggel dolgozunk, amelyekben 10-30 személy találkozik:

a. Házi bibliaóra.

b. Bevezetés a hittanba.

c. Felnôttoktatás.

d. Szombati találkozók - egyedülállóknak.

e. Érett ifjúság.

f. Fiatal házasok.

Elônyük: a közvetlenség, a közösség lehetôsége, a kiscsoportok általi gyülekezetmozgósítás, az áttekinthetôség és a közvetlen pásztorolás jó alkalma.


GYERMEKEK - IFJÚSÁG

Igen sokrétû az ifjúsággal való foglalkozásunk. Istentiszteleteinkkel párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk. Ennek vezetése kezdetben Kelemen Erzsébet diakonissza testvér, Szunyog Erzsébet, most pedig Sauerwein Tibor és Simon Klaudia kezében van. Szeretetvendégségeink alatt gyermekfoglalkoztatás / megôrzés van, Varga Pál-né, Edit szervezésében. Köszönjük mindannyiuk hû szolgálatát!

*

Felnôtt ifjúsági csoportot hoztunk létre, amelynek feladata, hogy a sokszor tájékozatlan, vallási káoszban élô fiatalokat az evangéliummal szembesítse és életükre hatást gyakoroljon.

*

Résztveszünk az Európai Evang. Ifjúsági Konferencia szervezésében és vezetésében, amelyet a nagyhéten Németországban más és más városban tartunk, s amelyekre Keleteurópából is hozunk résztvevôket. Ötévenként résztveszünk az ökuménikus ifjúsági konferencia szervezésében a róm.kat. Pax Romana és a Protestáns Szabadegye-temmel karöltve.

*

Gyülekezetünk a Magyar Rk.Misszióval együtt fenntartó testülete a Külföldi Magyar Cserkészszövetség stuttgarti csapatának. Az anyagi támogatáson túl lelkigondozó szolgálatot végzünk a csapatban, táborokban és a KMCsSz európai kerületében.


EVANGELIZÁCIÓK

Körzeti konferenciák

1973 - Ô az élet - hogyan mondjam el ma? Dachswald

1974 - Közösség és felelôsség Dachswald

1975 - Ki vagyok én? Stuttgart, JH

1976 - Isten imádása Bad Cannstatt

1977 - Hisz-e a mai ember? Ludwigsburg, JH

1978 - Szentek legyetek! "

1979 - "Ember küzdj, és bízva bízzál!" "

1980 - "Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér" "

1981 - "Ez világot szívedben megutáljad" "

1982 - El kéne indúlni, meg ké' házasodni "

1983 - És más ember leszel "

1984 - "Jelt ád az Isten" "

1985 - Ôrállóúl tettelek "

1986 - Találkozás Jézussal "

1987 - Ragaszkodj ahhoz, amit rádbíztak "

1988 - Nôk és férfiak - egyek a Krisztusban Esslingen, JH

1989 - Hû az Isten, aki elhívott titeket Ludwigsburg, JH

1990 - Veszélyes szabadság Stuttgart, JH

1991 - -

1992 - Hídverés Ludwigsburg, JH

1993 - Hosszú út porából köpönyeget veszek "

1994 - Tükör által, homályosan látunk "

1995 - Türelem - rózsát terem? "

1996 - Ôseinket felhozád Kárpát szent bércére "

1997 - Szerencsénk saját kovácsai? "

Több, mint 1500 résztvevôt és kb. 80 kül- és belföldi elôadót számláltunk.


A stuttgarti YMCA/YWCA-csoport

A stuttgarti YMCA/YWCA (magyar megfelelôje a KIE) szervezeten belül a 2. világháború után már igen korán megalakult egy magyar csoport. Érdekességei közé tartozott, hogy egy idôben még a Magyar Rk. Misszió lelkésze is tagjai közé számított.

A csoport tulajdona máig is az a magyar kölcsönkönyvtár is, amely jelenleg a Magyar Rk. Misszió kezelésében van.

A csoport 1950. október 7-én alakult és az YMCA/ YWCA felvette rendes tagjai közé. Egyidôben több, mint 160 tagja volt, akik fogadalmat tettek a "Párizsi nyilatkozat"-ra. Hosszú ideig Szalay István, majd Csepinszky Ottó volt az elnöke. Utolsó elnöke volt haláláig (1994) Sahin János építészmérnök.


Az Ulm-környéki lelkigondozás rövid áttekintése

1980 szeptember elején ezt olvashatták a württembergi magyar protestáns gyülekezeti tagok: "Örömmel értesítjük kedves Testvéreinket, hogy magyar nyelvû egyházi munkánkat a jövôben kibôvítjük. Ösztôl kezdve havonként két magyar istentisztelet lesz... a hónap második vasárnapján Stuttgartban... a hónap negyedik vasárnapján Ehingenben... kérjük Isten áldását mind a régi, mind a most induló istentiszteletekre. Gémes István és Varga Pál lelkészek."

1980 szeptember 28-án volt az elsô magyar protestáns istentisztelet az Ulm-környéki gyülekezeti tagok számára. Jelen volt 26 testvérünk az ehingeni evang. templomban.

Azóta - tehát már több, mint 17 éve - rendszeresen tartjuk az istentiszteleteket Ulm-ban ill. Ulm környékén, valamelyik gyülekezetben. Eddig magyar istentiszteletünk volt: Ehingenben, Ulmban, Heidenheimben, Dietenheim-ben sôt Friedrichshafenben, Sendenben, Grönenbachban és Mochenwangenben is!

Gyülekezetünk igazi diaszpóragyülekezet és ökumenikus közösség. Jó kapcsolataink vannak mind a magyar róm. kat. gyülekezetekkel, mind a bennünket befogadó német evang. gyülekezetekkel. Tagjaink száma kb. 180-200, a gyülekezet élén öttagú presbitérium áll.


A GYÜLEKEZET LELKÉSZEI

STUTTGART

Négyessy Bertalan - 1951-ben kivándorolt az USA-ba. Most Magyarországon él.

Kótsch Lajos - Lajoskomáromból elszármazott Stutt-gart/Münster-i német gyülekezeti lelkész volt. 1972. szeptember 30-ig.

STUTTGART és (1990-tôl) HEILBRONN

Gémes István - Szarvasról származó, a Bad Cannstatt-i Luther-Kirche német gyülekezete lelkésze volt. 1972. november 16 - 1996. december 31-ig.

Gémes Pál István - Sao Paulói (Brazília) születésû, jelenleg a Weil-der-Stadt/Schafhausen-i német gyülekezet lelkésze. 1997. január 1-tôl.

ULM, HEIDENHEIM, DIETENHEIM

Varga Pál - Szilágyságból származó lelkész, jelenleg a Dietenheim-i német gyülekezetben szolgál. Ulm és környéke magyar protestánsait gondozza 1980 óta.

MUNKATÁRSAK

Schwester Kelemen Erzsébet diakonissza testvér

Felügyelôk

Stuttgart - Szalay István

Stuttgart-Heilbronn - Simon Sándor

Ulmer Gegend - Aszalós Bálint

Presbiterek (jelenleg)

STUTTGART/HEILBRONN:

Bálint József - Freiberg/N, Csanki Gáborné, Zsuzsanna - Heilbronn, Fiatfalvy Máthé Magda - Ludwigsburg, Gyökössy Kinga - Fellbach, Kováts Miklósné, Ildikó - Waiblingen, Nagy György - Stuttgart, dr. Ritter Lajos - Stuttgart, Sauerwein Tibor - Böblingen, Varga Pál - Waiblingen

ULMER GEGEND:

Szabó Ákos, Neu-Ulm, Petrányi Hortenzia, Ulm, Máthé Zoltán, Heidenheim, Takács György, Heidenheim.

Kántorok

Dr. Kalmár Tibor, Förster Gusztáv, Kiss Lajos, Faragó Zoltán, Kálmán Attila, Gruber Zoltán

Vasárnapi iskola-vezetôk

Schw.Kelemen Erzsébet, Sauerwein Tibor, Simon Klaudia, Szunyog Erzsébet

Sekrestyések

Gémes András, Szilágyi György, Cser Gábor, Sauerwein Theo, Nagy György

ÜNNEPLÖ GYÜLEKEZETEINK:

STUTTGART - Lutherkirche, Bad Cannstatt

HEILBRONN - Matthäuskirche, Sontheim

ULM - Haus der Begegnung

HEIDENHEIM - Versöhnungskirche

DIETENHEIM - Christi-Himmelfahrt-Kirche

és lelkészeik: Gémes István, Varga Pál, Gémes Pál István

Lelkészi hivatalok:

D-70184 Stuttgart, Gänsheidestr. 9, Tel. 0711/23-49-529 - Fax: 0711/23-49-530

D-89165 Dietenheim, Carl-Otto-Str. 1, Tel. 07347/76-21


Beszámoló az istentiszteletröl és az ünnepélyröl

vissza a gyülekezeti honlapra