KÉMELMhonlap
Conference of Hungarian Lutheran Church Workers Abroad
Arbeitsgemeinschaft der ungarischen evang.-luth. Seelsorger im Ausland

*
Sorozat: Párbeszéd a "Diakóniai Teológiával"

 

V.
NYILATKOZAT
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ VEZETŐITŐL

 
Ex: KOINONIA, 28.szám / 1983 december
Magyar evangélikus teológiai folyóirat, szerkeszti: VAJTA VILMOS

(2.) Miközben a nagygyűlésre való felkészülés ígéretes munkáján fáradozunk, megdöbbenéssel állapítjuk meg, hogy bizonyos egyházi és politikai körök, sajtóorgánumok és személyek egyes nyugati országokban azzal foglalkoznak, hogy ép most gördítsenek nehézségeket a vendéglátó ország és egyház elé és növeljék a politikai vetélkedést Nyugat és Kelet között és a különböző szociális rendszerek közötti konfliktust. Ez nyilvánvalóan ellentmond Krisztus egyháza feladatának, mely abból áll, hogy hidakat építsen ebben a világban, ahol konfliktusok és feszültségek uralkodnak, hogy munkálkodjék a megértés és kölcsönös bizalom kiépítésén, és "békét teremtsen".

Mély megdöbbenéssel fogadtuk a tényt, hogy bizonyos nyugati egyházi körök támadják és rágalmazzák egyházunkat, mely szocialista társadalmi rendben él éshű próbál maradni Urához, Jézus Krisztushoz; támadják és rágalmazzák egyházunk teológiáját és diakóniáját, az államhoz való viszonyát, egyházi vezetőit és - mindenek felett -vezető püspökünket, Dr. Káldy Zoltánt. A nyolcadik parancsolatra való utalással elítéljük ez eket a rágalmazásokat és gyanúsításokat és határozottan visszautasítjuk őket.

(3.) így visszautasítjuk a gyanúsításokat, melyek a hannoveri "Lutherische Monatshefte" márciusi számában jelentek meg Vajta Vilmos ny. egyetemi tanár tollából . "A vitatott diakóniai teológia" (Umstrittene Theologie der Diakonie) c. cikkében támadja egyházunk teológiáját mint "konformista" teológiát, mely - hasonlóan a hitleri idők "német keresztyéneinek" hírhedt teológiájához - "része lett a marxizmus ideológiai apparátusnak". Szerinte ez a teológia elfelejtkezik "a tanítványok szenvedéséről" s az egyházi vezetőség egyszerűen ráerőlteti azt a hívekre.

Ezeket a súlyos vádakat olyasvalaki emeli ellenünk, aki az utolsó 42 évben Nyugaton élt, soha nem tapasztalta meg velünk együtt a fasiszta idők szenvedéseit országunkban, mely aztán harctérré vált, sem a háború sújtotta országnak romjaiból való felépítését, sem egyházunk fáradozását azon, hogy utat találjon egy új helyzetben, s aki most mégis azt hiszi, joga van kioktatni és cenzurázni korábbi egyházát.

Egyházunk soha nem járt a konformizmus útján, a "német keresztyének" útján. Határozottan ellene van mindenféle ideológiai szinkretizmusnak. És soha nem tért ki az olyan szenvedés elől, melyet Isten mért ki nekünk. Aki ismeri a "diakóniai teológiát", tisztában van vele, hogy ez krisztocentrikus teológia. Alaptalan állítás az, hogy egyházi vezetőink ráerőltetik lelkészeinkre és híveinkre ezt a teológiát, ők ezt a teológiai gondolkodást meggyőződésből követik, különösen is gyakorlati szolgálatukban.

Meggyőződésünk, hogy az Evangélikus Világszövetség eddigi gyakorlatát (s tudvalevő, hogy sem a Helsinki-i sem az Evian-i nagygyűlés nem tért tulajdonképen el ettől a gyakorlattól) tiszteletben kell tartani a budapesti nagygyűlésen is. Különben is, a nagygyűlések öt esetben választottak elnököt nyugati egyházakból s egy esetben az úgynevezett harmadik világból. De Kelet-Európából - azaz az úgynevezett második világból - vagy valamely kisebbségi egyházból még nem választott elnököt a Világszövetség. Most, mikor a 7. világgyűlés terv szerint Magyarországon fog lefolyni, jó alkalom nyílik erre. Ha a Világszövetség tudatosan elmulasztja ezt az alkalmat, ezt a keleteurópai, kisebbségi egyházak joggal tekintenék megkülönböztetésnek (discrimination), mely következményekkel járna jövőbeli egyházközi kapcsolataikra. Ez azonban nem a mi gondunk. A döntést ebben a dologban a tagegyházak 320 kiküldöttje fogja megtenni, szabad választás keretében.

(Hungarian Church Press)


[ 1 ] T.L = Terray László

 

vissza