Magyar Protestáns Panteon  

Főlap

Panteon 

Egyházak 

Intézmények

Mérföldkövek 

Szellemi központok 

Művészetek 

Aktualitások

Milotai Nyilas István
(1571 – 1623, református püspök)

 

Milota 1571 - Gyulafehérvár 1623.

Alsóbb iskoláit Nagybányán, a felsőbbeket pedig 1596. március 24-étől Debrecenben végezte, hol 1598-ban collaborator, 1599-ben senior lett. Ez év őszén fölkereste a külföldet, s előbb ismeretlen helyen, 1601. október 4-étől Heidelbergben folytatta tanulmányait. Innen 1603-ban hazatérve, még ez év őszétől debreceni tanár, 1604 őszétől Nagykálló, 1607-től Szatmár lelkésze volt. Mint ilyent, 1611-ben a szatmári egyházmegye esperessé, 1614 januárjában a tiszántúli egyházkerület egyúttal püspökké választotta. Mindezen hivatalairól lemondott 1618 júniusában, amikor Gyulafehérvárra ment Bethlen Gábor fejedelem egyik prédikátorának.
Kiváló munkásságot fejtett ki a protestáns oktatásügy fejlesztése körül, valamint az egyházi irodalomban is. A Kolozsváron először 1621-ben kiadott Agenda-ja számos kiadást élt meg.

 

Irodalom:

 

Zóványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon" 3. kiadása (1977).