MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: WESSELÉNYI MIKLÓS, báró

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások


Zsibó

Virtuális Kolozsvár

Kolozsvári képek

Kolozsvár

*

Fadrusz János: báró Wesselényi Miklós emlékszobra Zilahon

1750 - 1809

(Zsibó, 1750. dec. 11. - 1809. okt. 25.) református vallású főúr.
Petrőczy Kata Szidónia dédunokája, br. Daniel István unokája, Daniel Polyxena fia, Zsibón Cornides Dániel nevelte, míg a kolozsvári kollégiumba vitték s ott tanult 1769-ig. Ekkor katonai pályára lépett, de 1778-ban odahagyta azt és hazaköltözött Zsibóra. Mivel annak dacára, hogy a katolikus Cserey Ilonával 1777-ben kötött házassága alkalmával reverzálist adott, gyermekeit, közöttük egy lányt is, egymás után református pappal kereszteltette meg, súlyos és tartós zaklatásnak volt kitéve. Felesége ezért 1782-ben áttért reformátusnak, mire a nagyszebeni zárdába rendelték hatheti vallásos oktatásra, gyermekeit pedig anyai nagyapjuk kezébe akarták adatni s tényleg el is szakították volna őket szüleiktől, ha a halál még az uralkodói rendelet kiadásának hónapjában ki nem ragad a négy közül kettőt. Ha azonban a rendeletnek végrehajtatlan maradt is ez a része, a zárdai hat hét lelki kínzásait el nem kerülhette Cserey Ilona, amik annál keservesebbekké váltak azáltal, hogy otthon éppen azalatt meghalt harmadik fia is. Ám 1783 februárjában végre is kifogástalanul érvényessé lett áttérése. Férje, ki azután fogságot szenvedett egy erőszakos ténykedéséért, s a Helytartótanács is perbe fogta egyszer, 1791-től állandóan vezérszerepet vitt az erdélyi országgyűléseken s ellenzéki magatartása ellenére 1804-ben főispáni helytartójává neveztetett ki Középszolnok vármegyének. A szilágyi egyházmegyében gondnoki tisztet viselt s e minőségében szembeszállott a tiszántúli egyházkerületi közgyűléssel. Áldozatkészségével az erdélyi színészetnek megalapítója és felvirágoztatója lett. A neve alatt talán csak egyetlen példányban nyomtatott "Elein való megtérésnek gyümölcse..." (1759) valószínűleg említett nevelőjének vagy más valakinek a tollából eredt. Ellenben saját hivatása volt megvédelmezni a "Theses philosophicae et theologicae..." (1769) c. alatt erre a célra a kolozsvári kollégiumból távoztakor közzétett tételeket.


Irodalom: Zóványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon" 3. kiadása (1977).

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage