MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: KOVÁCS ÖDÖN

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

 *

Nagyenyed - Református Kollégium

Mezőbán, 1844 feb. 4. - Nagyenyed, 1895 máj. 16.

Református tanár. 

A gimnáziumot, valamint a jogot és a teológiai előkészítő osztályt 1863-ban Marosvásárhelyen, a teológiát 1865-ben Nagyenyeden végezte. Miután egy évet köztanítóságban töltött, külföldre ment s 1866 őszétől az utrechti, 1868. okt. 15-től pedig a leideni egyetemen folytatta tanulmányait. Ez utóbbin 1869. máj. 31-én teológiai doktorrá avatták. Még ez évben elfoglalta Nagyenyeden az akkor felállított negyedik teológiai tanszéket, előbb helyettes, 1870 júniusától rendes tanári minőségben.

A magyar református teológiai oktatás magasabb színvonalra emelésében a legjelentékenyebb tényezők közé tartozott. Tagja volt az egyházkerületi igazgatótanácsnak és szinte haláláig a konventnek. Részt vett a debreceni zsinaton, mint rendes tag. Kiváló szerepet játszott a Magyarországi Protestáns Egyletben és a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság is mindjárt kezdetben választmányi tagjai közé sorozta. Működése első felében szorgalmasan dolgozott az egyházi irodalom mezején. Cikkeit a korabeli egyházi lapok és folyóiratok nagy számban közölték.


Készült a Protestáns Teológiai Intézetben, Kolozsvár, 2000 III

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage