MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: KÁROLY GÁSPÁR

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

*

Vizsolyi Biblia

Károly Gáspár aláírása
 

1530?-1591

Református lelkész, biblia fordító

Nagykárolyban született (1530?) - meghalt Göncön (1591)
A brassói Honterus-iskola után a wittenbergi egyetemen szerezte meg a latin, görög és héber tudását, bibliakritikai ismereteit.
Göncön (1563-tól) és, rövid ideig, Tállyán lelkészkedett. Kassavölgyi esperesként megszilárdította a tiszáninneni református egyházat, harcolt az antitrinitarianizmus ellen. A wittenbergi történelemszemlélet hatására keletkezett Két könyv című műve szerint Isten a bűneiért bünteti a törökkel a magyar népet. Több lelkésszel együtt lefordította magyar nyelvre a Bibliát. Református főurak támogatták a kiadást: 1590-ben
Vizsolyban, a Rákóczi Zsigmond birtokán felállított nyomdában 700-800 példányban jelent meg az első teljes magyar Biblia-fordítás.
A fordítás összefoglalja a 16. század végére kialakult magyar biblikus-reformátori nyelvezetet. A magyar irodalmi nyelvre és költészetre gyakorolt hatása napjainkig kimutatható.
Az első kiadás valamennyi nagy protestáns gyűjteményben megtalálható 


Thúri György által szerzett sírfelirat szerint:

Károlyi sarj, Wittenberg szállást, szónoki  széket, 
sírt Gönc földje adott néki, a nagyszerűnek.

(Petrőczi Éva fordítása)

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage