MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: GELEJI KATONA ISTVÁN

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

*

Bethlen Gábor fejedelmi címere

Bethlen Gábor

I. Rákóczi György

Gelej  - Eger közelében - 1589 -  Gyulafehérvár 1649 december. 12. 

Református püspök

Külföldi tanulmányairól hazatérvén, a gyulafehérvári iskola igazgatását vette át. 1621-ben Bethlen Gábor fejedelem udvari papja lett és az maradt a Rákóczi Györgyök korában is. Közben 1633. egyúttal esperessé és püspökké is megválasztatván. Püspöki működése korszakalkotó volt, amennyiben a református egyháznak a többi felekezetekkel szemben való kiváló állása az ő idejében szilárdult meg. 

 
Az egyház kerület vagyonát oly sikeresen gyarapította, hogy haláláig 74,000 tallérra emelkedett. Nagy buzgósággal és sok sikerrel harcolt az unitáriusok és szombatosok ellen. 


Erősen küzdött a puritán, sőt a presbiteri irányú mozgalmak ellenében is; melyeknek elnyomására úgy irodalmi téren, mint a szatmárnémeti nemzeti zsinaton hathatósan működött. Ennek a zsinatnak a megbízásából készítette a róla nevezett Geleji-kánonokat, melyek azóta a tiszántúli és erdélyi, majd a dunamelléki reformátusoknál állandóan érvényben voltak. A Keserői Dajka János által megkezdett énekes gyűjteményt az úgynevezett Öreg graduált is ő fejezte be úgy, hogy 1836-ban nyomtatásban megjelenhetett.  


Egyéb művei:  


Latin halotti beszédek, Gyulafehérvár 1624 

Titkok titka, Gyulafehérvár 1645

Váltság titka, Várad 1645

A váltság titkának második volumenje, Várad 1617

A váltság titkának harmadik volumenje, Várad 1619

Nevezetes az a Magyar Grammatikája, melyet a Titkok titka után függelékül kiadott. 
Legpontosabb e grammatikában a helyes írás etimológiai elvének felállítása, amivel megindította a magyar etimologizálást; továbbá az a nyelvújítási tétel, hogy meglevő képzések és összetételek analógiájára új és szokatlan szókat is alkothatunk. Egy csomó műszót maga alkotott. (v. ö. Kiss Kálmán, Geleji Katona István kánonai stb., Kecskemét 1876).

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage