MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON: BOCSKAI ISTVÁN

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

  .

.

Bocskai István

Bocskai István címere

1557 - 1606

Erdélyi fejedelem. 

Született Kolozsváron 1557 Nemes apród a bécsi udvarban. 1592. váradi kapitány és bihari főispán. Báthory Zsigmond fejedelemnek a Habsburg Rudolffal kötendő szövetséget tanácsolja. 


Fejedelmi követ, több ízben jár Prágában Rudolfnál. Báthoryt előbb lemondásra bírja, de később  maga segíti vissza a fejedelmi székbe.

  
1599: Báthory András száműzi és megfosztja birtokaitól.  Bocskai Prágában marad és Rudolf tanácsadója. Báthory András halála után javait visszakapta, Nagyváradon, majd Debrecenben telepedik meg. Básta zsarnoksága Erdélyben és Rudolf 1604-iki, önkényesen alkotott törvénycikke, melyben megtiltotta a vallásügyeknek országgyűlésen való tárgyalását, továbbá Belgiojoso kassai kapitány erőszakos föllépése vele és a protestánsokkal szemben, elidegenítik Rudolftól és a harc terére szólítják. 

1604: Az alkotmány és a vallásszabadság megvédésére fegyverbe szólítja a nemzetet. Egész Erdély és Magyarország támogatja.  Az erdélyi vármegyék és a székelyek Bocskait már 1605 febr. 21-én Nyárádszeredán, a magyarországi rendek pedig ápr. 20. Szerencsen Magyarország és Erdély fejedelmévé kiáltják ki. E méltóságában a török szultán Budára küldött athnámejával megerősíti, sőt királyi koronát is ajándékoz számára.  

A török barátságát Bocskai megtartja, de a királyi címet és méltóságot elutasítja magától.  Habsburg Mátyás főherceg kierőszakolja a lelki betegségbe süllyedt Rudolftól a békealkudozások megkezdését. Mátyás főherceg a lengyelországi bujdosásából hazahívott Illésházy Istvánt, a fölkelő rendek előtt is népszerű főurat kéri meg a közbenjárásra.  

1606: Bocskai a fáradhatatlan Illésházy segítségével  köti meg a bécsi békét, mely a nemzet jogait teljesen biztosította. 
A békében Rudolf újra megerősíti az alkotmányt s a protestánsok szabad vallásgyakorlatát; megígéri, hogy a jövő országgyűlésen nádor fog választatni s hogy Mátyás főherceg magyar tanácsosaival és a nádorral egyetértésben fog helyette kormányozni; a tisztségre csak magyarokat nevez ki. Bocskait elismeri Erdély fejedelmének s megerősíti az erdélyi rendek fejedelem választási jogát. Bocskai ezenfelül megkapja Bereg, Ugocsa és Szatmár vármegyéket Tokaj várával együtt. 

A bécsi békét mintegy kiegészítette a zsitvatoroki béke, melyet Bocskai ír alá a törökökkel.  

1606 december 29: Bocskai nem sokáig élvezhette nagy vívmányait, nem kevéssel reá, ugyanazon évben, állítólag Kátay Mihály kancellárjától megmérgezve, meghalt. Bocskai hívei Kátayt ezért a kassai piacon felkoncolták Bocskai István fejedelem uralkodása nevezetes korszaka Magyarország történetének. A bécsi béke oly vívmány volt, mely megalkotóját történelmünk legnagyobb alakjainak egyikévé avatta.


 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage