MAGYAR PROTESTÁNS PANTEON:  ALVINCZI P. PÉTER

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

 

  

A Nagyenyedi Kollégium

1570-1634

Református lelkész. 

Iskoláit Nagyenyeden kezdte. Nagyváradon tanult még, azután pedig két ízben is ellátogatott a külföld nevezetesebb egyetemeire, melyek közül a wittenberginek 1598. máj. 30., a heidelberginek 1600. júl. 29. lépett hallgatói sorába. A következő év elejére visszatérvén, ekkor debreceni rector, 1603 őszén nagyváradi elsőpap lett. Mint ilyen, 1604. febr. 22. a bihari egyházmegyének esperesévé tétetett. 1605 legelején a háborús zavarok miatt Nagyváradról elmenekülvén, Nagykerekiben foglalt el lelkészi állást. Innen körülbelül egy év múltán Kassára ment magyar elsőpapnak, miután valamivel korábban nem fogadta el a szatmári papságot. A Pareus irénikus irányának lévén híve, ha a Magyarországi Protestáns Felekezetet egyesülése érdekében nem is igen tehetett többet, annyira mégis ment, hogy Kassán fenn tudta tartani a nagyon eltérő szelleműek között legalább a külső egységet, bár nem ritkán csak nagy nehezen. E mellett igazi egyházának legközelebbi hivatalos testületében, az abaújvár-tolnai egyházmegyében alesperesi tisztet viselt. A közéletben is kiváló szerepet játszott, mint előbb Bocskainak azután Rákóczi Zsigmondnak majd Bethlen Gábornak legbizalmasabb híve. Ismételten heves polémiát folytatott Pázmány Péter, utána Balásfi Tamás ellen, semmivel sem kisebb tehetséggel és képzettséggel, mint az előbb nevezett.


 Készült: Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, 2000 III.

 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage