Románia

Főlap

 

Határon túli egyházak:

Ausztrália

Ausztria

Csehország

Finnország

Hollandia

Horvátország

Jugoszlávia

Kanada

Nagy-Britannia

Németország

Románia

Svájc

Svédország

Szlovákia

Szlovénia

Ukrajna

 

Magyarországi Egyházak

Evangélikus

Református

Unitárius

 

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

 

Az 1920 június 4-i trianoni békeszerződés a történeti vagy belső Erdélyt (56836 n.km), Máramarost, a Körös-vidéket és a Bánságot Romániához csatolta. Így a történelmi Erdély fogalma csaknem a kétszeresére bővült (99838 n.km), mely meghaladja a Magyar Köztársaság mai területét (93000  n.km). Azóta minden Romániához csatolt hajdani magyarországi területet Erdélynek neveznek
 

Területi Egység
Km2
belső Erdély 
56836
Máramaros
10620
Körös-vidék
15187
Bánság
17195
S
99838

 

Az elcsatolt román többségű területek mellett színmagyar, illetve döntő többségében magyar lakosságú országrészek is Romániához kerültek. E területek lakossága döntő hányada valamelyik protestáns egyházhoz (református, unitárius, illetve evangélikus) tartozónak vallja magát. Erdélyben a szászok németországi kitelepüléséig jelentős szász evangélikus közösség élt. Erdély egyes területein jelentős székely - magyar (Csík / Hargita, Háromszék / Kovászna megye), illetve Ó-Romániában (Bákó - Bacău, Aknavásárhely - Târgu Ocna, Jászvásár - Iaşi, Karácsonykő - Pietra Neamţ és környékeik) csángó - magyar közösség a Római Katolikus Egyházhoz tartozik.
Az 1918 óta tartó folyamatos betelepítések, a ceauşescu-i falurombolás, az asszimiláció, a kisebbségek hátrányos megkülönböztetése,  szétszóródása, a magyarnyelvű oktatási intézményrendszer elsorvasztása jelentősen csökkentette a magyarság számarányát. Ennek ellenére a legutóbbi, 1992. évi népszámlálás szerint az erdélyi megyékben a magyarság nemzetiségi aránya így alakult: 

 

Tájegység

Megye

Nemzetiségi arány %

Belső-Erdély

Beszterce-Naszód

6,46

Brassó

9,88

Fehér 

5,98

Hargita

84,72 

(297533 fő),

Hunyad 

6,18

Kolozs

19,85

Kovászna

75,24

 (177678 fő)

Maros-Torda

41,41

 (255597 fő),

Szeben

4,26

Körösvidék
Máramaros

Bihar

28,44 

(185668 fő),

Máramaros

10,17

Szatmár

35,03

 (156668 fő),

Szilágy 

23,67 

Bánság

Arad

12,51

Krassó-Szörény

2,09

Temes

8

Az erdélyi magyar szervezetek és egyházak becslései szerint a magyarok száma egyes területeken a hivatalos adatoknál 10-25 százalékkal magasabb. Az I. Világháborút lezáró béke, Magyarország területi felosztása új magyar protestáns egyházak megalakulását eredményezte. 

Magyar Evangélikus Egyház: - Romániai Zsinatpresbiteri Evangélikus-Lutheránus Egyház

Szász Evangélikus Egyház: - Erdélyi Ágostai Hitvallású Szász Evangélikus Egyház

Romániai Református Egyház - Királyhágómelléki Református Egyházkerület  - Erdélyi Református Egyházkerület 

Romániai Unitárius Egyház - Romániai Unitárius Egyház 

Siebenbürgener Sachsen - Transilvanian Saxons

Evangélikus Egyház:

Romániai Zsinatpresbiteri Evangélikus-Lutheránus Egyház

Magyar evangélikus egyházközségek címjegyzéke

A Szlovák Egyházmegye címjegyzéke

Erdélyi Ágostai Hitvallású Szász Evangélikus Egyház

 Református Egyház:

Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
Erdélyi Református Egyházkerület 

Unitárius Egyház 

Romániai Unitárius Egyház Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár

Protestáns Teológiai Intézet, 
Kolozsvár


Erdélyi IKE
Erdélyi Református Naptár-1998
Unitárius Ösvény

A Királyhágómelléki  Egyházkerüle címere (Református Egyház)

Az Erdélyi Egyházkerület címere (Református Egyház)


Az Erdélyi Unitárius Egyház címere