Magyarország határain kívül működő magyar protestáns egyházak: Magyarország területi felosztása

Magyarország területi felosztása az I. világháborút követően: Az I. világháborút követően a győztes Entente hatalmak a Magyar Királyság területét felosztották. A korábbi országterület kétharmad része különböző nagyságokban Ausztriához, Csehszlovákiához, Lengyelországhoz, Romániához, a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz és Olaszországhoz került. A győztes hatalmak politikai és gazdasági érdekeik alapján osztották fel az egykori Osztrák-Magyar Monarchiát. Stabil nemzetállamokat kívántak kialakítani, szándékaik szerint ezen államalakulatok olyan új, korszerű nemzetiség politikát követtek volna, mely felülmúlta a korábbi magyar gyakorlatot.

A II. világháborút lezáró párizsi béke Magyarország Trianonban megállapított területét már csak három községgel csökkentette.

1918-tól 2000-ig eltelt időszak során a Trianonban létrehozott államalakulatok nagy része békésen, vagy véres harcok során alkotó elemeire hullott szét (Csehszlovákia: Cseh Köztársaságra és Szlovákiára, Jugoszlávia: SzlovéniáraHorvátországra + Bosznia és Hercegovinára, + Jugoszláviára  + Macedoniára, valamint Koszovóra. Ez utóbbi államjogi helyzete még bizonytalan). Kárpátalja ebben a században kétszer a Magyar Királysághoz, egy-egy időszakra Csehszlovákiához, illetve a Szovjetunióhoz tartozott. Jelenleg Ukrajna részét képezi. Az utód államok kisebb hányada valósította meg a Trianonban aláírt elveket. A kisebbségi magyarság Trianonban deklarált egyéni és kollektív jogainak európai rangú rendezése még hosszú folyamatnak tűnik, a  2000. esztendő utáni időszakra vár. 

A kialakított államrendnek megfelelően "új" protestáns egyházak alakultak az utódállamokban. Igehirdetésükkel, szolgálataikkal, a magyarnyelvű kultúra ápolásával, a közösség összetartásával a magyarság legfontosabb összetartó erejét képezik.

Magyar Köztársaság határain kívül működő Magyar Protestáns Egyházak

Magyar Protestáns Egyházak
Főlap

Ausztria

Magyar Evangélikus Gyülekezetek
Magyar Református Gyülekezetek

Szlovákia

Magyar Evangélikus Gyülekezetek
Szlovákiai Református Egyház

Ukrajna

Magyar Evangélikus Gyülekezetek
Magyar Református Egyház

Románia

Evangélikus Egyház

Romániai Zsinatpresbiteri Evangélikus-Lutheránus Egyház
Erdélyi Ágostai Hitvallású Szász Evangélikus Egyház
Református Egyház

Erdélyi Református Egyházkerület

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Kolozsvári Teológiai Intézet, Kolozsvár

Unitárius Egyház

Romániai Unitárius Egyház

Jugoszlávia

Magyar Evangélikus Gyülekezetek
Magyar Református Gyülekezetek

Délvidéki Református Egyház, Újvidék

Horvátország

Magyar Evangélikus Gyülekezetek
Magyar Református Gyülekezetek

Szlovénia

Magyar Evangélikus Gyülekezetek
Magyar Református Gyülekezetek

 

Csehország Prágai Magyar Református Egyházközség