EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS KÖNYVTÁR

Könyvtárhasználati szabályzat

Az Evangélikus Országos Könyvtár (továbbiakban EOK) a Magyarországi Evangélikus Egyház területére kiterjedő illetékességgel működő tudományos intézmény; egyházi szakkönyvtár. Tevékenységét – mint nyilvános könyvtár – a nyilvános könyvtárak gyakorlata szerint végzi.

A könyvtár gyűjtőkörét a magyar és egyetemes egyháztörténeti irodalom, jelentős szépirodalmi, történelmi, művelődéstörténeti, jogtörténeti állomány képezi elsősorban az 1945 előtti időszakból. A könyvtár a keresztyénség és a protestantizmus történetére vonatkozó irodalmon kívül főképpen a magyarországi, illetve magyar nyelvű evangélikus kiadványokat gyűjti. Állományának nagysága mintegy 110 ezer kötet. A zömében magyar, latin, német és szlovák nyelvű könyv mellett őriz a könyvtár más, főleg európai nyelveken írott ritkaságokat is.

1. Beiratkozás

– A könyvtárba beiratkozhat minden 18. életévét betöltött személy. A könyvtárhasználónak közölnie és igazolnia kell személyes adatait: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. A pontos olvasói nyilvántartás érdekében a könyvtárhasználónak jeleznie kell a személyes adatokban bekövetkezett változásokat.

– Az egyetemi, főiskolai hallgatók – kivéve az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói – kezességvállalói nyilatkozattal iratkozhatnak be.

– Kezes csak munkahellyel rendelkező, a beiratkozóért személyes felelősséget vállaló személy lehet.

– Külföldiek érvényes tartózkodási vagy bevándorlási engedéllyel iratkozhatnak be (a beiratkozás lehetősége mérlegelhető).

– A beiratkozás ingyenes.

2. Helyben használat

– A könyvtár állományát (könyv, folyóirat, elektronikus dokumentum) minden olvasó csak érvényes látogatójeggyel használhatja.

– A kézikönyvtárból használatra levett köteteket, folyóiratszámokat, elektronikus (digitális) dokumentumokat csak a könyvtáros oszthatja vissza a megfelelő helyre.

– A raktári állományból kérőlap kitöltésével lehet könyvet vagy folyóiratot kérni.

– Minden műnél – külön kérőlapon – a raktári jelzetet, folyóiratnál a címet és az évszámot kell feltüntetni.

– A könyvtárosnak öt kérőlap adható le egyszerre.

– A Régi és Ritka Könyvek Gyűjteményét valamint a Podmaniczky–Degenfeld Könyvtár anyagát csak külön (kutatói) engedéllyel lehet használni.

– E két gyűjteményből kért dokumentumokat csak a kérést követő napon tudjuk kedves olvasóink, kutatóink rendelkezésére bocsátani.

2.1. Reprográfiai szolgáltatás:

– A 100 évnél nem régebbi kiadású és kizárólag jó állapotban lévő kötetekből, illetve folyóiratokból lehetséges a másolat készítése.

– A szerzői jog alá eső köteteknél teljes művet, címoldalt nem másolunk, továbbá – lehetőségeinkhez képest – csak korlátozott mennyiségben vállalja a könyvtár fénymásolatok készítését – alkalmanként max. 30 oldalt.

– Ennél nagyobb terjedelem esetén csak megbeszélt időre készítjük el a másolatokat.

– A könyvtár minden esetben figyelembe veszi a szerzői jogi törvény előírásait, valamint az állományvédelmi előírásokat, és ennek megfelelően dönt a másolatok készítésének lehetőségéről. Adományként fogadunk el pénzbeli kiegyenlítést a reprográfiai szolgáltatásért.

3. Kölcsönzés

– 18. életévét betöltött, munkaviszonnyal rendelkező személy; a felsőoktatásban résztvevő hallgató személyesen, érvényes olvasójeggyel kölcsönözhet a könyvtár állományából.

– A raktári állományból ugyancsak (ld. helyben használatnál) kérőlap kitöltésével lehet könyvet kölcsönözni.

– Nem kölcsönözhetőek: a száz évnél régebbi ZM; R; PD-jelzetű könyvek, muzeális értékű dokumentumok;

– rossz állapotban (kötés előtt álló) könyvek;

– folyóiratok egyes számai és a bekötött évfolyamok, példányok;

– a kézikönyvtár anyaga.

– A kötet/ek állapota vagy egyedi volta miatt (1 példányban van meg a könyvtár állományában) mérlegeljük a 100 évnél későbbi kiadású könyvek kölcsönzésének lehetőségét.

– A kölcsönözhető művek száma: 4.

– A kölcsönzési idő 1 hónap.

– A kölcsönzési határidő hosszabbítása kérhető 2 alkalommal – személyesen, levélben, e-mailben vagy telefonon, a határidő lejárta előtt.

– Az előjegyzésben lévő művek kölcsönzési idejét nem hosszabbítjuk meg.

– A kölcsönzési határidő lejárta után hosszabbítás nem lehetséges, a késedelmes olvasóknak felszólítást küldünk.

– A késedelem rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető, hosszabbítás nem kérhető.

3.1. Könyvtárközi dokumentumellátás:

– Az EOK – mint nyilvános könyvtár – részt vesz a könyvtárközi dokumentumellátásban.

– Olvasóink kérésére a könyvtár állományában nem található dokumentumokat más könyvtárból – lehetőség szerint – megkérjük és helyben használatra biztosítjuk.

4. A könyvtár bemutatása

– Könyvtárunk vezetője és tudományos munkatársa – előzetes bejelentés után – történeti ismertetéssel és a különböző állományrészek bemutatásával állnak az érdeklődők rendelkezésére.

5. Nyitva tartás

Hétfőtől – csütörtökig:

9.30 – 15.30 óráig

Pénteken:

9.30 – 13.30 óráig

– Augusztusban a könyvtár zárva tart.

– A könyvtár dokumentumainak és használati tárgyainak megóvása minden könyvtárhasználó kötelessége, aki a kölcsönvett illetve a helyben használt dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik.

Az EOK fenntartója

Az EOK fenntartója a Magyarországi Evangélikus Egyház. Az 1997. június 6-án hatályba lépett, könyvtárakra vonatkozó egyházi törvények szerint (57, 62-66.§): „A Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Országos Könyvtárat, Evangélikus Országos Levéltárat és Evangélikus Országos Múzeumot tart fenn. [...] Ezek az intézmények az országos egyházi költségvetésen belül működnek. [...]”; „A Magyarországi Evangélikus Egyház könyvtári ágazatát az egyházi szervezetek által fenntartott és működtetett könyvtárak képezik. Az egyházi könyvtárak fő feladatai: Gyűjtik, őrzik, gondozzák, feltárják és hozzáférhetővé teszik a magyar evangélikusság múltjára és jelenére, általában a keresztyén és különösen a lutheránus egyházakra és az egyetemes protestantizmusra vonatkozó – elsősorban nyomtatásban megjelent – irodalmat. Az egyházi intézmények állományukat (könyvek és egyéb ismerethordozók) profiljuknak és az egyházi érdekeknek megfelelően gyarapítják. Az evangélikus könyvtárak szakmai felügyeletét az Evangélikus Országos Könyvtár igazgatója, mint könyvtári ágazatvezető látja el. Javaslatára – indokolt esetben – egy-egy fenntartó szerv könyvtárának szükségleteire központi anyagi támogatást kaphat. Az evangélikus könyvtárak működésük során együttműködnek a többi hazai könyvtárral, és tekintetbe veszik a hatályos rendeleteket, az ágazati minisztérium könyvtári kezdeményezéseit és javaslatait.”

Budapest, 2007. február

Vissza az Evangélikus Országos Könyvtár HonlapraBack to the Evangelical-Lutheran Central Library Homepage