MAGYAR PROTESTÁNS KÖZPONTOK: DUNASZERDAHELY

Főlap

Egyházak

Intézmények

Mérföldkövek

Panteon

Szellemi központok

Művészetek

Aktualitások

 


Dunaszerdahely város honlapja

Dunajská Streda okres, Slovakia

Dunaszerdahelyi utazási lehetőségek (német nyelven)


Brassó (Ro)

Budapest

Debrecen

Eperjes (Sk)

Kolozsvár (Ro)

Komárom (Sk)

Lőcse (Sk)

Nagyvárad (Ro)

Nagyszeben (Ro)

Pápa

Pécel

Pozsony (Sk)

Sárvár 

Sárospatak 

Sepsiszentgyörgy (Ro)

Sopron

Szatmárnémeti (Ro)

Zilah (Ro)

 

A Dunaszerdahelyi Evangélikus Templom képei

*
*
*
*

*

TEMPLOMUNK ÉS GYÜLEKEZETÜNK RÖVID TÖRTÉNETE

Templomunk építésének története, valamint gyülekezetünk múltja itt a Csallóköz szívében nagyon érdekes, változatos és tanulságos.

A Dunaszerdahelyi Á. H. Evangélikus Egyházközség 1823-ban alakult, mint a Somorjai Evangélikus Egyházközség fíliája, leányegyháza.

A forradalmi 1848-as évben önállósult, amelyben a kezdetben itt szolgáló lelkészek 4-5 évnél többet nem töltöttek el a gyülekezet élén, azt is nyomorúságos körülmények között. Ez a kicsiny nyáj 1863-ban templomépítésbe kezdett. Ekkor még nem is sejtették, hogy mekkora terhet vállal ez a szétszórtságban élő gyülekezet. Az adatok szerint Dunaszerdahelyen 130, a környező falvakban pedig csak mintegy 120 személy vallotta magát a Lutheri tanok követőjének. Ez a templom amely 24 m hosszú, 12 m széles és 25 m magas 20 évig épült. Az itt szolgáló Csáder Károly lelkész 1880-ban így ír a templomépítés körülményeiről: „ 18 esztendeje már, hogy a dunaszerdahelyi gyülekezet új templom építéséhez fogott. A  gyülekezet anyagi helyzete kimerült és az építkezés 3 éve teljesen szünetel. Az épületfa teljesen elkorhadt, ajtók, ablakok nemlétében a belől vakolatlan falazat a légköri nedvesség által nem csekély károsodást szenved. Már hallani baráttól és ellenségtől: a dunaszerdahelyi félben lévő új templom, mielőtt felépítik rommá, leesett sátorrá lesz, vagy dobra kerül, hogy végül is evangéliumellenes, vagy profán céloknak szolgáljon, és hogy így vagy úgy az egyébb felekezeten lévő lakosságnak, mint kőből csinált emlékjel, a protestantizmus gyengeségét hirdesse. Már hallani amint alsócsallóközben a soha meg nem történés fogalmát az evangélikus templom elkészülésével írják körül majdnem közmondásosan.“ 

A templom végre 20 év után elkészült. Erről az eseményről így ír a Budapesti Hírlap 1883.szept.26.-i száma: „Lélekemelő ünnepség folyt le Dunaszerdahelyen: ma szenteltetett fel az itteni evangélikusegyház nagy áldozatokkal felépített temploma. Az alig 170 lelket számláló, hazánkban ezen legkisebb evangélikus gyülekezet már évek óta rakta össze filléreit a templom felépítésére, s íme óhaja,  reménye  ma már beteljesedett: az Úrnak háza ott áll díszesen.“

A gyülekezet krónikajában a következő bejegyzést olvashatjuk:“A templom épült 1863-1883-ig, tégla anyagból, cseréppel fedve. Külső és belső alakja egyszerü, de a szemnek jóleső. Építési modora modern, a román építési modorra emlékeztet, de nem oly tömör és nehézkes, ablakai nagyok és szélesek, ívalakban. Bejárása kényelmes. Belseje észrevehetőleg két részre oszlik, az ájtatos hallgatóságnak szánt része lejjebb fekszik a templom hátsó részénél, melyben az oltár áll. Az oltár fából készült, melyen áll egy nagy aranyozott feszület. Az oltárt 3 szimbolikus alak díszíti. Két térdeplő angyalka, az egyik kehellyel a másik kereszttel a kezében és egy az Úr mindenhatóságát jelképező szem a középen. A szószék fából készült, fedelén a szentlélek szimbolikus képével. A keresztelő kút márványkőből készült 1883-ban. Az egyházközségnek tornya és harangja a hívők nagy sajnálkozására- még nincsen.“

Az említett fa oltárt és szószéket 1933-ban Stadtrucker Gyula tiszteletes úr áldásos tevékenysége alatt a most látható berendezésre cserélték. A neogótikus orgona 1903-ból való.

A torony alapkövét 1938.jún.5.-én teszik le és 1939. áprílis 30.-án  avatják fel a kész tornyot és a harangokat A munkálatokra a megbízást Wyberál Gyula helybeli építész nyerte el, aki a legolcsóbb ajánlatot tette és akinek a nagylelkü ajándéka a ma látható szószék. A  233 kg  súlyú kisharangot, a Kosztra család ajándékát 1944 május 24.-én leszerelik és hadi célokra szállítják el. A  templombelsőt 1933-ban és 1969-ben újították fel.


Tisztelt Gyülekezet!

Méltó dolog megemlékezni a gyülekezetben szolgált lelkészekről. A dunaszerdahelyi evangélikus gyülekezet első lelkésze Kórodi Pál volt, őt követték sorrendben: Tomka János, Fiala Sámuel, Reisz Károly, Blaskovics Vilmos, Pfitzner János, Leinwetter György, Hirschkorn Sándor, Grisa Ede, Nehiba Lajos, Zatkalik Mihály, Ritter Károly, Csáder Károly, Marczy István, Stadtrucker Gyula, Sólyi Géza, Pivka Pál és 1996-tól pedig Magdaléna Forgáčová tiszteletes asszony hirdeti az ígét.

Gyülekezetünk mély tisztelettel emlékezik áldást osztó és vígaszt nyújtó lelkészeire. Áldásos emlékük kitörölhetetlenül él szívünkben Marczy István, Stadtrucker Gyula és Sólyi Géza lelkész uraknak, akik több évtizeden keresztül voltak hü pásztorai ennek a kicsi nyájnak. Példamutató életükkel tettek bizonyságot a Krisztusi ígéről, mely így szól hozzánk az Efézusiakhoz írott levélből:

             „Éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket.“ 

Elhangzott 1998.okt.15.-én a Dunaszerdahelyi evangélikus templom felszentelésének 115.-ik évfordulójára rendezett ünnepségen.

Feldolgozta és felolvasta: Pónya György


 

  Magyar Honlap - The Hungarian Homepage